65/2009

Given i Helsingfors den 5 februari 2009

Statsrådets förordning om elmarknaden

I enlighet med stadsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995):

1 kap.

Elnätsverksamhet

1 §
Genomförande av tillträde till nätet

Nätinnehavaren ska på kundens begäran lämna en offert på anslutning till elnätet och elöverföringstjänster. En offert på anslutning av en elproduktionsanläggning till elnätet ska innehålla uppgift om de tekniska kraven för anslutning.

Om nätinnehavaren vägrar att ansluta kunden till elnätet eller vägrar att tillhandahålla kunden överföringstjänster, ska denne motivera sitt negativa beslut. Till beslutet ska fogas uppgift om att kunden, om denne så önskar, har möjlighet att föra ärendet till elmarknadsmyndigheten för prövning samt elmarknadsmyndighetens kontaktuppgifter.

2 §
Elnätstillstånd

Elnätstillstånd ska sökas skriftligen hos elmarknadsmyndigheten. I ansökan ska anges

1) sökandens namns och hemort,

2) den firma som används i elnätsverksamheten,

3) på vilket område sökanden vill utöva elnätsverksamhet och när avsikten är att verksamheten ska inledas.

Till ansökan ska fogas

1) om sökanden är ett bolag, ett andelslag eller en annan sammanslutning, en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt ett registerutdrag eller en motsvarande utredning om sammanslutningen,

2) de utredningar som behövs för att förutsättningarna för ett elnätstillstånd enligt elmarknadslagen ska kunna konstateras föreligga,

3) en karta över det område där sökanden har för avsikt att utöva elnätsverksamhet samt de nätverksuppgifter som behövs.

3 §
Elnätsverksamhet utan elnätstillstånd

Rätt att utöva elnätsverksamhet utan tillstånd ska sökas skriftligen hos elmarknadsmyndigheten. I ansökan ska anges

1) sökandens namn och hemort,

2) den firma som används i elnätsverksamheten,

3) på vilket område sökanden vill utöva elnätsverksamhet och när sökanden ämnar inleda verksamheten,

4) om befrielse söks för viss tid eller tills vidare.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt ett registerutdrag eller en motsvarande utredning om sammanslutningen om sökanden är ett bolag, ett andelslag eller en annan sammanslutning,

2) en utredning om omfattningen och arten av den elnätsverksamhet som sökanden utövar,

3) en karta över det område där sökanden ämnar utöva elnätsverksamheten samt de nätverksuppgifter som behövs.

4 §
Tillstånd att bygga en högspänningsledning

En ansökan om tillstånd att bygga en högspänningsledning ska innehålla

1) uppgifter om den som låter bygga ledningen,

2) ledningens viktigaste tekniska uppgifter samt en översiktskarta över ledningen,

3) kostnadskalkyl och byggnadstidtabell,

4) en utredning om hur nödvändig ledningen är med tanke på tryggandet av elöverföringen,

5) en utredning om ledningens miljökonsekvenser och lämplighet med tanke på områdets markanvändning,

6) ett utlåtande av den nätverksinnehavare till vars elnät högspänningsledningen avses bli ansluten,

7) ett utlåtande av distributionsnätsinnehavaren på ansvarsområdet,

8) övriga uppgifter som är behövliga med tanke på tillståndsbehandlingen.

I ansökan om tillstånd att bygga en ledning som överskrider landets gränser ska sökanden dessutom redogöra för sin syn på hur ändamålsenlig ledningen är med tanke på utvecklingen av och ömsesidigheten på elmarknaden.

5 §
Elproduktionens överföringsavgift i distributionsnät

Elproduktionens överföringsavgift i distributionsnät grundar sig på energimängden.

En överföringsavgift som distributionsnätsinnehavaren tar ut för elproduktion vid en enskild anslutning får inte överskrida i genomsnitt 0,07 cent per kilowattimme per år. En överföringsavgift som avses i denna paragraf fastställs genom att summan av de överföringsavgifter exklusive mervärdeskatt som under ett år tagits ut för inmatning i nätet av elproduktion vid en enskild anslutning divideras med den energimängd som under samma tid har matats in i nätet. Som överföringsavgift räknas inte anslutningsavgifter eller avgifter som tagits ut för tilläggstjänster.

I denna paragraf avses med

1) anslutningsavgift en avgift som ger en elproducent som betalar den rättigheter som baserar sig på anslutningsavtalet,

2) tilläggstjänst separata prestationer som kompletterar överföringstjänsten samt en tjänst som till sin nivå överstiger den servicenivå som allmänt tillämpas i distributionsnäten i Finland.

2 kap.

Elproduktion

6 §
Anbudsförfarande för ny elproduktionskapacitet

Anbudsbegäran, inklusive specifikationer, i ett anbudsförfarande som ordnas i syfte att trygga en tillräcklig elförsörjning ska publiceras i Europeiska unionens officiella tidning minst sex månader innan tidsfristen för anbudsgivningen löper ut. Meddelanden om att ett anbudsförfarande ordnas kan också offentliggöras på andra sätt.

7 §
Meddelanden om byggande och urdrifttagande av kraftverk

I fråga om kraftverk med en effekt på minst en megavoltampere ska kraftverksinnehavaren underrätta elmarknadsmyndigheten om

1) ett beslut om att ett sådant kraftverk ska byggas eller förses med ökad effekt, inom en månad från det att beslut fattats,

2) att ett sådant kraftverk tas i bruk eller förses med ökad effekt, inom en månad från det att kraftverket eller den ökade effekten tagits i produktionsbruk,

3) att ett sådant kraftverk tas ur bruk för minst ett år eller permanent, eller att ett sådant kraftverk permanent förses med lägre effekt, inom en månad från det att beslut fattats, dock minst sex månader före den planerade tidpunkten för åtgärden.

I meddelandet ska lämnas uppgifter om

1) kraftverkets innehavare och ägare,

2) kraftverkets effekt och energikällor samt de viktigaste tekniska egenskaperna,

3) tidpunkten för när kraftverket eller den ökade effekten för ett kraftverk tas i bruk samt, i de fall ett kraftverk tas ur bruk för minst ett år eller permanent eller kraftverket förses med en permanent lägre effekt, den planerade tidpunkten för åtgärden.

3 kap.

Ikraftträdande

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009. Förordningens 6 § träder dock i kraft den 1 juni 2009.

Genom denna förordning upphävs

1) elmarknadsförordningen av den 7 april 1995 (518/1995) jämte ändringar,

2) statsrådets förordning av den 14 juni 2007 om överföringsavgifter för elproduktion i eldistributionsnät (691/2007).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG, (32003L0054); EGT nr L 176, 15.7.2003, s. 37

Helsingfors den 5 februari 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.