33/2009

Given i Helsingfors den 27 januari 2009

Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets arbetsordning av den 18 januari 2008 (37/2008) 4 § 2 mom., 5 § 2 mom., 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 16 § 1 mom. 11 punkten, 32 §, 34 § 2 mom., 35 § och 39 §,

av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 362/2008, samt

fogas till 24 § 1 mom. en ny 3 a-punkt och ett nytt 2 mom., en ny 26 §, varvid den nuvarande 26 § blir 26 a §, samt till 34 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

4 §
Ledningsgruppen för ministeriet

Till ledningsgruppen hör ministrarna, inrikesministerns statssekreterare, kanslichefen, cheferna för avdelningarna, chefen för gränsbevakningsväsendet dock som representant för gränsbevakningsväsendet samt en representant för personalen. Sekreterare för ledningsgruppen är en person som utses av ordföranden. Ministeriets informationsdirektör och ministrarnas specialmedarbetare har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten.


5 §
Ledningsgruppen för säkerhetsärenden

Till ledningsgruppen hör inrikesministern som ordförande, inrikesministerns statssekreterare som vice ordförande samt kanslichefen, avdelningscheferna för polisavdelningen och räddningsavdelningen, chefen för gränsbevakningsväsendet, chefen för ministeriets enhet för internationella frågor, cheferna för centralkriminalpolisen och skyddspolisen samt nödcentralverkets direktör som medlemmar. Sekreterare för ledningsgruppen utses av ordföranden. Ministeriets informationsdirektör och ministrarnas specialmedarbetare har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten. I ledningsgruppens möten kan vid behov delta också andra personer som ordföranden utser.


6 §
Ledningsgruppen för migrationsfrågor

Till ledningsgruppen hör migrations- och Europaministern som ordförande, kanslichefen som vice ordförande samt avdelningschefen för migrationsavdelningen och cheferna för resultatenheterna samt chefen för ministeriets enhet för internationella frågor och överdirektören för Migrationsverket som medlemmar. Sekreterare för ledningsgruppen utses av ordföranden. Inrikesministerns statssekreterare, ministeriets informationsdirektör och ministrarnas specialmedarbetare har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten. I ledningsgruppens möten kan vid behov delta också andra personer som ordföranden utser.


7 §
Avdelningschefernas möte

I avdelningschefernas möte deltar under kanslichefens ledning ministeriets avdelningschefer samt förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, lagstiftningsdirektören, överdirektören för enheten för internationella frågor och informationsdirektören. Inrikesministerns statssekreterare har rätt att närvara vid mötet. Sekreterare för mötet är en person som utses av ordföranden.

16 §
Räddningsavdelningens uppgifter

Räddningsavdelningen behandlar ärenden som hör till räddningsväsendet och som gäller


11) Räddningsinstitutet, med undantag för frågor som enligt 24 § hör till ministeriets enhet för internationella frågor;


24 §
Ministeriets enhet för internationella frågor

Ministeriets enhet för internationella frågor


3 a) ansvarar för resultatstyrningen av Krishanteringscentret vid Räddningsinstitutet i frågor som gäller Finlands internationella räddningstjänster.


Ministeriets enhet för internationella frågor förhandlar om målen och anslaget för internationella räddningstjänster för varje år med räddningsavdelningen innan resultatavtalet ingås.

26 §
Statssekreteraren

Uppgifterna för en statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod föreskrivs i 44 § 2 mom. i reglementet för statsrådet (262/2003).

Ministern meddelar vid behov närmare bestämmelser om uppgifterna för en statssekreterare.

Med vad som nedan bestäms om en statssekreterare avses en statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod och ärenden som hänför sig till inrikesministerns ansvarsområde.

32 §
Avvikelse från den fastställda arbetsfördelningen

Varje tjänsteman är oavsett den fastställda arbetsfördelningen skyldig att vid behov utföra de uppgifter som ministern, statssekreteraren, kanslichefen, chefen för en avdelning eller fristående enhet eller chefen för resultatenheten i fråga ålägger honom eller henne.

34 §
Föredragningstillstånd

Föredragningslistan ska också överlämnas till statssekreteraren, kanslichefen och den berörda avdelningschefen eller chefen för en fristående enhet för godkännande.

En föredragningslista över överskridning av förslagsanslaget ska lämnas till ministeriets ekonomienhet för kännedom innan tillstånd söks. På samma sätt ska förfaras om utlåtande om överskridning av förslagsanslaget begärs av finansministeriet.


35 §
Informerande av ministrarna, statssekreteraren och kanslichefen

Ministrarna, statssekreteraren och kanslichefen ska informeras om de viktigaste ärenden som kommer fram om ministeriets ansvarsområde och aktuella ärenden samt ärenden som är av allmänt intresse. Likaså ska föredragning av de viktigaste ärendena informeras i god tid samt handlingarna på beordran ges till påseende.

Ministrarna, statssekreteraren och kanslichefen ska enligt anvisningar som har meddelats särskilt informeras om i vilket skede regeringens propositioner är i riksdagen.

Statssekreteraren ska se till att ministeriets tjänstemän får information om ärenden som statssekreteraren bereder och som har anknytning till tjänstemännens ansvarsområde.

39 §
Hörande i riksdagen

Om ministeriets tjänsteman kallas till riksdagens utskott för att höras, ska han eller hon anmäla detta på förhand till chefen för avdelningen samt i ett viktigt ärende också till statssekreteraren och kanslichefen.

Sakkunnigutlåtanden, bemötanden och andra motsvarande promemorior till riksdagens utskott som avfattats av inrikesministeriets tjänstemän ska överlämnas till ministern, statssekreteraren, kanslichefen och specialmedarbetaren för kännedom.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 januari 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.