14/2009

Given i Helsingfors den 12 januari 2009

Justitieministeriets förordning om medlarens arvode och kostnadsersättning i ett ärende som gäller verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 § 3 mom. i lagen av den 16 augusti 1996 om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt, sådan denna paragraf lyder i lag 931/2008:

1 §
Tillämpningsområde

Arvodet och ersättningen till en medlare som avses i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996) bestäms enligt de grunder som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Grundarvode

Grundarvode betalas för en medling som i fråga om kravnivå och arbetsmängd är sedvanlig, där det har förordnats två medlare och medlingen gäller högst två barn.

Grundarvodet omfattar att sätta sig in i ärendet, telefonkonferenser, att träffa föräldrarna och barnen, att avfatta en medlingsrapport samt övriga åtgärder som medlingen förutsätter.

Storleken för medlarens grundarvode är 900 euro.

3 §
Ökat arvode

Medlarens grundarvode ökas med högst 30 %, om en eller flera av följande ökningsgrunder uppfylls:

1) det finns flera än två barn,

2) det har förordnats endast en medlare i ärendet,

3) medlingen har varit särskilt krävande eller till sin arbetsmängd särskilt omfattande,

4) medlingen har varit nödvändig att utföra på ett främmande språk eller i särskilt brådskande ordning,

5) det har varit nödvändigt att utföra medlingen huvudsakligen utanför den normala arbetstiden av orsaker som inte beror på medlaren,

6) medlingsrapporten har kompletterats av orsaker som inte beror på medlaren, eller

7) medlingen har fortsatts på begäran av domstolen.

Grundarvodet kan ökas med mera än 30 %, om uppdraget bedömt som en helhet är exceptionellt krävande.

4 §
Nedsatt arvode

Medlarens arvode bestäms lägre än grundarvodet, om

1) medlaren har förordnats medan medlingsförfarandet pågår,

2) medlingen har varit exceptionellt kort, eller

3) det vid skötseln av ärendet har observerats underlåtelser eller brister som beror på medlaren.

5 §
Fortsatt medling

För medling som har fortsatts på begäran av utmätningsmannen betalas enligt domstolens prövning 100―300 euro.

6 §
Arvode för hörande

Om domstolen har kallat medlaren att höras vid sammanträde, betalas till honom eller henne ett arvode på 100 euro, om hörandet jämte resor har varat i högst tre timmar. Om behandlingen jämte resor har varat i över tre timmar, betalas i arvode dessutom 20 euro per timme.

7 §
Ersättning för kostnader

Kostnader som ersätts är rese- och inkvarteringskostnader, post-, telefon- och kopieringskostnader som är större än vanligt samt övriga direkta kostnader.

Sedvanliga post-, telefon- och kopieringskostnader ingår i arvodet.

På ersättning av rese- och inkvarteringskostnader tillämpas statens resestadga. Dagtraktamente betalas dock inte.

8 §
Mervärdesskatt

Arvodena enligt denna förordning innehåller inte mervärdesskatt. Om medlaren är mervärdesskatteskyldig läggs mervärdesskattens belopp till arvodet.

9 §
Räkning

Medlaren ska till domstolen ge in en räkning i två exemplar där det ska utredas:

1) ett specificerat yrkande på arvode,

2) ökningsgrunden, om medlaren anser att arvodet ska ökas,

3) de yrkade kostnadsersättningarna,

4) när det gäller hörande i domstolen en anmälan om hur lång tid som har gått åt för hörandet jämte resor,

5) beloppet för mervärdesskatten och en specifikation av de poster som är mervärdesskattefria, samt

6) näringsidkarens namn, adress, FO-nummer och bankförbindelse eller, om arvodet betalas till medlaren personligen, medlarens namn, personbeteckning, adress, beskattningskommun och bankförbindelse.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

Förordningen tillämpas på medling angående vilken förordnande har getts efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets föreskrift om medlarens arvode och kostnadsersättning i ett ärende som gäller verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (27.11.1996, 4133/161/96)

Helsingfors den 12 januari 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Maaria Rubanin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.