8/2009

Given i Helsingfors den 8 januari 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ädelmetallarbeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 1 december 2000 om ädelmetallarbeten (1148/2000) 3 § 1 mom. 3 punkten, 10, 11, 12 och 14 §, av dem 10 och 14 § sådana de lyder i förordning 534/2004, samt

fogas till 3 § 1 mom. en ny 4 punkt som följer:

3 §
Lödning

De lod som används skall innehålla samma finhalt och ädelmetall som själva arbetet med följande undantag:


3) platinahalten i lod för platinaarbeten skall vara minst 800 tusendelar;

4) ädelmetallhalten i lod för palladiumarbeten skall vara minst 500 tusendelar.


10 §
Övriga stämplar

I ett ädelmetallarbete får inte finnas andra stämplar som i så hög grad liknar de stämplar som avses i denna förordning att de kan vilseleda konsumenten.

I något annat än ett ädelmetallarbete får inte finnas sådana stämplar som avses i denna förordning eller andra stämplar som i så hög grad liknar de stämplar som avses i denna förordning att de kan vilseleda konsumenten. En namnstämpel är dock tillåten om det tydligt framgår av produkten att det inte är fråga om ett ädelmetallarbete.

I ett ädelmetallarbete får dock finnas utöver sådana stämplar som avses i denna förordning dessutom stämplar som används i andra stater.

Bestämmelserna i 1 – 3 mom. tillämpas inte på de fall som avses i 14 a §.

11 §
Finhaltsstämplar

De tal som visar tillåtna finhalter i en finhaltsstämpel är för guldarbeten 375, 585, 750, 916 och 999, för silverarbeten 800, 830, 925 och 999, för platinaarbeten 850, 900, 950 och 999 och för palladiumarbeten 500, 850, 950 och 999. Andra tal får inte användas i en finhaltsstämpel.

12 §
Formerna för finhaltsstämplarnas botten

Om botten används i finhaltsstämpeln i ett ädelmetallarbete, skall finhaltsstämpeln för guld stå på oval botten, finhaltsstämpeln för silver på rektangulär botten och finhaltsstämpeln för platina på botten som har formen av en på sin spets vilande romb i liggande ställning. På motsvarande sätt skall finhaltsstämpeln för palladium stå på botten som har formen av en symmetrisk fyrkant med tre lika långa sidor vars längd är hälften av bottenlängden.

14 §
Befrielse från stämpling

Guld-, platina- och palladiumarbeten i vilka massan i den del som har tillverkats av en ädelmetallegering är under ett gram samt silverarbeten vilkas motsvarande massa är under 10 gram kan släppas ut på marknaden ostämplade.

Om ett arbete som avses i 1 mom. stämplas, skall det ha åtminstone en finhaltsstämpel.


Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2009.

Helsingfors den 8 januari 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.