6/2009

Given i Helsingfors den 9 januari 2009

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 1 § 5 mom., 102 § 1 mom. 4 punkten, 102 b § och 141 § 5 punkten,

sådana de lyder, 1 § 5 mom., 102 b § och 141 § 5 punkten i lag 1483/1994 samt 102 § 1 mom. 4 punkten i lag 1767/1995, och

fogas till 73 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1767/1995 och i lag 1312/2007, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

73 §

Bilskatt på fordon som ett i 39 § i bilskattelagen (1482/1994) avsett registrerat ombud enligt 4 § 2 mom. i nämnda lag betalat i stället för en i fordonstrafikregistret införd fordonsägare och debiterat av denne, utgör inte del av det vederlag som ombudet debiterat en återförsäljare för försäljning av fordonet och inte heller av det vederlag som en återförsäljare debiterat en i fordonsregistret införd fordonsägare för försäljning av ett fordon.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

De bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande tillämpas på försäljningen av sådana fordon där de bestämmelser i bilskattelagen som gällde vid lagens ikraftträdande tillämpas på den bilskatt som ska erläggas.

De bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande och som gäller den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten tillämpas på den skatt som är av samma storlek som mervärdesskatten i enlighet med de bestämmelser i bilskattelagen som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 192/2008
FiUB 26/2008
RSv 185/2008

Helsingfors den 9 januari 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.