1153/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 27 juli 2001 om statsunderstöd (688/2001) följande:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om närmare grunder för beviljande av det statsunderstöd för kollektivtrafiken som anvisas under moment 31.30.63 i statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) servicelinje sådan köptrafik som har en särskilt planerad rutt och som har ett fordon som särskilt valts och en förare som särskilt utbildats eller valts med beaktande av de behov som äldre och handikappade kunder har; avvikelser kan göras i servicelinjens rutt beroende på kundernas behov,

2) anropsstyrd kollektivtrafik köp- eller beställningstrafik av fortgående karaktär som skall beställas på förhand och som körs inom ett visst område samt vars rutt och tidtabell bestäms på basis av beställningarna och på åtgärd av centralen för samordning av resor eller någon annan samordningstjänst,

3) reseservicecentral ett serviceställe, anordnat av kommunen själv eller genom upphandling,

a) som tar emot transportbeställningar från kunder eller offentliga samfund,

b) som kan styra kunderna till den linje- eller köptrafik som lämpar sig för deras behov,

c) som samordnar resor till reskedjor eller planerar rutter på basis av beställningar från kunder eller offentliga samfund, och

d) som förmedlar de trafikhelheter som samordningen resulterar i till den som kör trafiken,

4) resecentral en gemensam station för olika trafikformer inom persontrafiken eller separata stationer som samarbetar, och

a) som är en viktig eller som tillsammans är en viktig knutpunkt för persontrafiken och

b) som tillhandahåller trafiktjänster åtminstone i anslutning till järnvägstrafik, lokal- och fjärrtrafik med bussar samt taxitrafik och andra tjänster i anslutning till användningen av trafiktjänster, åtminstone biljettförsäljning och information,

5) stadsmässig lokaltrafik linje- eller köptrafik som i första hand tillgodoser det interna transportbehovet inom ett tätortsområde, och

a) som omfattar minst sex turer per dag med högst två timmar mellan turerna, eller

b) som är en servicelinje som integrerats med annan stadsmässig lokaltrafik,

6) regionbiljett en personlig resebiljett,

a) som är en säsongbiljett som säljs till samma pris till alla invånare i en kommun,

b) som gäller inom en stad och inom den omkringliggande pendlingsregionen, och

c) som är giltig i all eller nästan all linje- eller köptrafik inom giltighetsområdet,

7) stadsbiljett en personlig resebiljett,

a) som är en säsongbiljett eller en seriebiljett som säljs till samma pris till alla invånare eller en viss boendegrupp i kommunen, eller vars pris varierar enligt priszonerna i kommunen,

b) som gäller inom en stad eller en tätort med stadsmässig lokaltrafik,

c) som är giltig i all eller nästan all linje- eller köptrafik inom giltighetsområdet, och

d) som även kan vara giltig i annan linje- och köptrafik i området,

8) arbetsresebiljett en personlig resebiljett,

a) som är en säsongbiljett eller en seriebiljett,

b) som gäller för två resor per arbetsdag mellan biljettinnehavarens bostad och arbetsplats i all eller nästan all linje- eller köptrafik, och

c) som även kan omfatta omstigning.

3 §
Former av understöd

Av anslaget kan beviljas statsunderstöd för ordnande av köptrafik som kompletterar linjetrafiken samt för sänkning av biljettpriserna.

Av anslaget kan dessutom beviljas statsunderstöd för utvecklings-, planerings- och forskningsprojekt gällande kollektivtrafiken.

Av anslaget kan beviljas statsunderstöd i synnerhet för följande utvecklingsprojekt:

1) inledande av servicelinjer och anropsstyrd kollektivtrafik,

2) startande av reseservicecentraler,

3) utvecklande av informationssystem inom kollektivtrafiken, samt

4) inrättande av resecentraler.

4 §
Statsunderstöd för ordnande av köptrafik som kompletterar linjetrafiken

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun inom sitt område statsunderstöd för ordnande av köptrafik som kompletterar linjetrafiken för högst ett år i taget, förutsatt att

1) den trafik som köps är stadsmässig lokaltrafik,

2) det innan trafiken köps har säkerställts att trafiken inte kan ordnas på basis av de inkomster som fås av kunderna och att pengarna inte används för köp av oändamålsenlig eller i onödan överlappande trafik,

3) vid köp av tjänster iakttas gällande bestämmelser om offentlig upphandling, samt

4) effektiv information om trafiken ges.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas nettokostnaderna för anskaffning av trafiktjänsten.

5 §
Statsunderstöd för sänkning av priserna på resebiljetter

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun inom sitt område statsunderstöd för sänkning av priserna på region-, arbetsrese- och stadsbiljetter för högst ett år i taget, förutsatt att

1) trafikidkarna behandlas opartiskt,

2) kommunen deltar i finansieringen av prissänkningen med en minst lika stor andel som länsstyrelsen,

3) biljetten är avsedd för regelbundna resor,

4) effektiv information ges om biljetternas giltighet, och

5) smartkort används som betalningsmedel.

I statsunderstöd kan beviljas högst 48 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas det genomsnittliga pris på månadsbiljetten som räknats ut på basis av det faktiska antalet påstigningar och den genomsnittliga längden på en resa, där enhetspriset för en påstigning fastställs på basis av det maximipris som kommunikationsministeriet fastställt för skolresetrafiken för elever som fyllt 12 år, minskat med priset på den biljett som resenären betalat. Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får understöd med stöd av lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996) eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

6 §
Statsunderstöd för inledande av en servicelinje och anropsstyrd kollektivtrafik

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun inom sitt område statsunderstöd för inledande av en servicelinje och anropsstyrd kollektivtrafik för högst två år i taget, förutsatt att

1) en utvecklingsplan först uppgjorts, helst i samarbete med närkommunerna,

2) trafiken är ny,

3) det innan trafiken köps har säkerställts att trafiken inte kan ordnas på basis av de inkomster som fås av kunderna och att pengarna inte används för köp av oändamålsenlig eller i onödan överlappande trafik,

4) vid köp av tjänster iakttas gällande bestämmelser om offentlig upphandling,

5) tjänsten är allmänt tillgänglig, samt

6) i ansökan finns en plan för hur trafiken skall fortsätta sedan det statsunderstöd som länsstyrelsen beviljat upphört.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas nettokostnaderna för trafikplanering och produktion av trafiktjänster.

7 §
Statsunderstöd för startande av reseservicecentraler

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun inom sitt område statsunderstöd för startande av en reseservicecentral för högst två år, förutsatt att reseservicecentralen

1) i första hand styr kunderna till den linje- eller köptrafik som lämpar sig för deras behov,

2) i andra hand styr kunderna till samordnade transporter, och

3) i sista hand styr kunderna till enskilda transporter om de alternativ som nämns i underpunkten 1 och 2 inte lämpar sig till följd av kundens specialbehov eller på grund av att beställningarna inte resulterar i en trafikhelhet,

I statsunderstöd kan beviljas högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara betraktas kostnader för samordning av resorna.

8 §
Statsunderstöd för utvecklande av informationssystemen inom kollektivtrafiken

Kommunikationsministeriet kan för högst tre år bevilja en kommun eller en annan sammanslutning statsunderstöd för utvecklande av informationssystemen inom kollektivtrafiken.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnaderna för planering, projektledning samt anskaffning av program och apparatur.

9 §
Statsunderstöd för införande av resecentraler och planering av övriga stationer

Kommunikationsministeriet kan bevilja en kommun statsunderstöd för planering och införande av resecentraler.

I statsbidrag kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader för planering och projektledning samt kostnader för genomförande av lösningar som förbättrar passagerarinformationen och underlättar elimineringen av hinder.

Om det är fråga om en annan station för persontrafik kan i statsbidrag beviljas högst 50 procent av planeringskostnaderna. Länsstyrelsen på den ort där stationen är belägen beviljar detta understöd.

10 §
Statsunderstöd som beviljas för andra utvecklingsändamål

Kommunikationsministeriet kan i statsunderstöd för andra utvecklingsprojekt än de som nämns i 3 § 3 mom. bevilja en kommun eller en annan sammanslutning högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader för planering och projektledning. Som godtagbara kostnader i projekt för vilka Europeiska unionen beviljar stöd betraktas de nationella kostnader som projekten föranleder.

11 §
Statsunderstöd för planering och forskning

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun eller flera kommuner eller ett landskapsförbund inom sitt område statsunderstöd för planering av kollektivtrafiken, planering av reseservicecentralen och, med undantag av Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsområden, uppgörande av trafiksystemplaner.

Kommunikationsministeriet kan bevilja statsunderstöd för uppgörande av trafiksystemplaner för Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsområden samt bevilja kommuner och andra sammanslutningar statsunderstöd för annan planering och forskning som särskilt syftar till att underlätta elimineringen av hinder för och kvaliteten på kollektivtrafiken.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av planerings- och forskningskostnaderna samt kostnaderna för anskaffning av program och apparatur för reseservicecentralen.

12 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 30 januari 2002 om statsunderstöd för kollektivtrafik (64/2002) jämte ändringar.

Helsingfors den 30 december 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Mikael Nyberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.