1146/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

I enlighet med stadsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 21 november 2008 om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (717/2008):

1 §
Uppgifter

För fullgörande av de uppgifter som föreskrivs i 3 § i lagen om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (717/2008) ska utvecklingscentralen

1) finansiera innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt inom industri- och tjänstesektorerna,

2) finansiera forskningsprojekt som genomförs av statssamfund och kommunsammanslutningar (offentliga sammanslutningar), universitet, yrkeshögskolor och andra organisationer (offentliga forskningsorganisationer) som bedriver forskningsverksamhet,

3) finansiera innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt inom arbetslivet,

4) planera, genomföra och styra forsknings- och utvecklingsprogram,

5) främja i synnerhet små och medelstora företags förmåga att utveckla och kommersiellt utnyttja ny teknologi och innovationer samt uppkomsten av nya innovativa företag och ny innovativ affärsverksamhet,

6) främja samarbetet mellan företagen inom industri- och tjänstesektorerna samt samarbetet mellan dem och offentliga sammanslutningar och offentliga forskningsorganisationer,

7) främja internationaliseringen av företags och offentliga forskningsorganisationers forsknings-, teknologi- och innovationsverksamhet samt genom sin verksamhet bidra till att göra Finland mer attraktivt som placeringsort för multinationell forskning, produktutveckling och innovativ affärsverksamhet,

8) styra och övervaka arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhet när de sköter uppgifter som hör till utvecklingscentralens verksamhetsområde,

9) bistå arbets- och näringsministeriet vid skötseln av administrationen av rymdärenden och fullgöra de uppgifter som ankommer på det sekretariat som avses i 4 § i förordningen om delegationen för rymdärenden (288/1992),

10) bistå arbets- och näringsministeriet vid skötseln av ärenden som gäller Europeiska unionens forskningsverksamhet samt teknologisk utvecklings- och innovationsverksamhet,

11) sköta de uppgifter som åligger Finlands sekretariat för Europeiska unionens forsknings- och utvecklingsverksamhet,

12) sköta informationen om teknologi- och innovationsverksamhet.

2 §
Organisation och personal

Förutom generaldirektören finns vid utvecklingscentralen andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vad som i denna förordning föreskrivs om tjänstemän gäller i tillämpliga delar även personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §
Styrelsemedlemmarnas arvoden

Arbets- och näringsministeriet fastställer styrelsemedlemmarnas arvoden.

4 §
Tillsättande av delegationen för Tekes och delegationens uppgifter

Delegationen tillsätts av arbets- och näringsministeriet. Delegationen har högst 25 medlemmar. Ministeriet utnämner medlemmarna för en viss tid, dock högst för fyra år i sänder.

Delegationen har till uppgift att följa utvecklingscentralens verksamhet samt upprätthålla och främja samarbetet mellan utvecklingscentralen och industrin, forskningsinstituten samt högskolorna.

5 §
Styrelsens beslutanderätt

Styrelsen beslutar om

1) utvecklingscentralens budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt godkännande av bokslutet och verksamhetsberättelsen,

2) beviljande av medel för företags och sammanslutningars forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt projekt inom offentlig forskning, om utvecklingscentralens finansieringsandel av projektet inte överstiger 3 000 000 euro,

3) nationella aktivitetsåtgärder, Tekes-program och principer för beviljande av finansiering, verksamhetslinjer som anknyter till finansieringen samt om andra sådana för utvecklingscentralen betydelsefulla ärenden som generaldirektören eller styrelseordföranden vill att styrelsen ska behandla.

Styrelsen kan besluta om att bevilja medel också för ett sådant 1 mom. 3 punkten avsett projekt i vilket utvecklingscentralens finansieringsandel inte överstiger 3 000 000 euro.

6 §
Beslutsfattande i styrelsen

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i styrelsen med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattar.

7 §
Delegering av generaldirektörens beslutanderätt

Generaldirektören meddelar i arbetsordningen, eller genom separata föreskrifter enligt vad som särskilt bestäms i arbetsordningen, närmare föreskrifter om utvecklingscentralens interna arbetsfördelning och ordnandet av förvaltningen.

Arbetsordningen för var och en av utvecklingscentralens övriga verksamhetsenheter fastställs av chefen för enheten.

8 §
Behörighetsvillkor

Allmänt behörighetsvillkor för utvecklingscentralens tjänster och befattningar är sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten eller befattningen förutsätter. Dessutom krävs av generaldirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

För dem som beslutar om beviljande av finansiering eller som föredrar ärenden som gäller finansiering är behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper goda muntliga och skriftliga kunskaper i antingen finska eller svenska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket.

9 §
Besättande av tjänster och befattningar

Ledande tjänstemän som är direkt underställda generaldirektören utnämns av utvecklingscentralens styrelse.

Övriga tjänstemän vid utvecklingscentralen utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

10 §
Förordnande av ställföreträdare

Styrelsen beslutar om vilka tjänstemän vid utvecklingscentralen som är ställföreträdare för generaldirektören.

Bestämmelser om vikarier för övriga tjänstemän finns i arbetsordningen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 21 mars 2007 om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (299/2007).

Helsingfors den 30 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Specialsakkunnig
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.