1136/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning

I enlighet med social och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, samt 17 § 5 mom. och 21 § 2 mom. lagen den 9 april 1999 om medicinsk forskning (488/1999), av dessa lagrum 17 § 5 mom. sådant det lyder i lag 295/2004:

1 §
Avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden

Den etiska kommittén och medicinska forskningsetiska sektionen uppbär för ett utlåtande om en forskningsplan följande av gifter:

1) multicenterundersökning 1 500 euro

2) undersökning vid ett center 1 500 euro

3) ändring av forskningsplanen 700 euro

Avgift för utlåtande om en multicenterundersökning debiteras av den etiska kommitté som enligt 17 § 1 mom. i lagen om medicinsk forskning (488/1999) behandlar forskningsplanen.

Ett utlåtande av den kommitté och sektion som avses i 1 mom. om forskning som genomförs utan utomstående finansiering eller som finansieras av en allmännyttig organisation och som utgår från forskaren är avgiftsfritt. En utredning om finansiering skall bifogas till forskningsplanen.

Ett utlåtande av kommittén och sektionen är avgiftsfritt också i det fall att ärendet förs till behandling i enlighet med 3 § 4 mom. lagen om medicinsk forskning (488/1999).

Den etiska kommittén kan fatta beslut om att ge avgiftsfritt utlåtande också i andra fall än de som bestäms i 2 och 3 mom.

2 §
Ersättningar till den som är föremål för forskning

Till den som är föremål för forskning, hans eller hennes vårdnadshavare, en nära anhörig, någon annan närstående person eller hans eller hennes lagliga företrädare får ersättning betalas för de faktiska resekostnaderna och inkomstbortfallet som föranletts av deltagande i forskningen. Till en person som inte har förvärvsinkomster eller som deltar i forskningen under sin fritid, kan för varje dag som han eller hon deltar i forskningen betalas ersättning högst till ett belopp som motsvarar arbetslöshetsdagpenningens grunddagpenning. För erhållande av ersättning skall nödvändiga kvitton, löneintyg eller andra motsvarande handlingar visas upp på begäran.

För deltagande i sådan forskning som inte är till direkt nytta för den persons hälsa som undersöks kan, utöver vad som bestäms i 1 mom., ersättning för annan olägenhet som föranleds av deltagandet i forskningen betalas till den som undersöks. För annan olägenhet kan ersättning beroende på hur ansträngande och obekväm undersökningen är samt i vilken mån de vardagliga aktiviteterna begränsas betalas högst

1) 50 euro, om olägenheten är ringa,

2) 120 euro, om olägenheten är måttlig och

3) 170 euro, om olägenheten är stor.

En ersättning som bestäms i 2 mom. kan fördubblas om de forskningsåtgärder som den undersökta personen är föremål för på ett sjukhus eller vid en annan forskningsanstalt pågår totalt mer än 3 dagar och tredubblas om åtgärderna pågår totalt mer än 7 dagar.

Om den som undersöks återtar sitt deltagande i forskningen innan den slutförts, skall han eller hon få ersättning för de resekostnader och det förtjänstbortfall som dittills uppkommit. I det fall som avses i 2 och 3 mom. ersätts en annan olägenhet i proportion till den olägenhet som dittills orsakats den som undersöks.

2 a §
Särskilda prestationer

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar respektive sjukvårdsdistrikt och i fråga om ETENEs medicinska forskningsetiska sektion social- och hälsovårdsministeriet med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till och med den 31 december 2010.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning (1390/2006) av den 21 december 2006 om avgifter för den sjukvårdsdistriktets etiska kommitténs och ETENEs medicinska forskningsetiska sektionens utlåtanden samt om ersättningar till dem som är föremål för forskning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.