1135/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 december 2006 om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare (1407/2006) 1 § 2 mom. 1, 3 och 4 punkten och 3 mom. 2 punkten, rubriken för 2 §, 2 § 3 mom. samt 5 § 1 mom. och

fogas till 2 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till förordningen en ny 2 a § som följer:

1 §
Regionala gränser när växtlig skogsmark räknas med i arealen för en gårdsbruksenhet

Till södra Finlands område hör

1) landskapen Åland, Nyland, Egentliga Finland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Södra Savolax,


3) av landskapet Birkaland alla kommuner utom Ikalis, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Ruovesi och Virdois, samt

4) av landskapet Mellersta Finland alla kommuner utom Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari och Äänekoski.

Till mellersta Finlands område hör


2) av landskapen Satakunta, Birkaland och Mellersta Finland alla kommuner utom de som hör till södra Finlands område, samt


2 §
Förfallodagarna för lantbruksföretagares arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie

Om en lantbruksföretagares arbetsinkomst förändras, ska försäkringspremien justeras från och med tidpunkten för förändringen. Den justerade försäkringspremien tas ut första gången på av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fastställd förfallodag.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien förfaller till betalning på den förfallodag som avses i 1―3 mom. I fråga om denna förfallodag tillämpas dock vad som i 5 § 2 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947) bestäms om uppskjutande av förfallodag.


2 a §
Förfallodagarna för stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie

Förfallodagarna för stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift är den 15 dagen i mars, juni, september och december.

Om försäkringen gäller i högst sex månader, kan hela arbetspensionsförsäkringsavgiften tas ut på en gång på av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fastställd förfallodag.

När en försäkring tecknas fastställer Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förfallodagarna för den arbetspensionsförsäkringsavgift som ska betalas för det innevarande året och tiden före det. Samma förfarande ska iakttas när stipendiaten försäkras med stöd av 12 a § 2 och 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. Arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller omedelbart till betalning när försäkringen upphör eller avbryts i enlighet med 10 b § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

En stipendiats grupplivförsäkringspremie förfaller till betalning samtidigt med arbetspensionsförsäkringsavgiften.

I fråga om förfallodagen för stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie tillämpas vad som i 5 § 2 mom. i lagen om skuldebrev bestäms om uppskjutande av förfallodag.

5 §
Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av förskottet på den andel enligt 135 § och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare som staten ska betala för följande kalenderår. Senast den 25 juni varje år justerar ministeriet beloppet av de förskottsrater som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. Dessutom justerar ministeriet beloppet av den förskottsrat som ska betalas för december senast den 25 november samma år. För de åtgärder som avses ovan ska Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt senast den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet bestämt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.