1131/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 5 december 2007 om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen (1182/2007) 2―4 § som följer:

2 §
Betalning av förskott på statens basfinansieringsandel

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast fyra vardagar före varje betalningsdag enligt 1 § 1 och 2 mom. meddela social- och hälsovårdsministeriet de belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalningen av de förmåner enligt folkpensionslagen som ska betalas den nämnda dagen. Social- och hälsovårdsministeriet ska till Folkpensionsanstalten betala ett förskott på statens basfinansieringsandel, som grundar sig på meddelandet, senast bankdagen före den dag då förmånerna betalas ut. Det förskott på basfinansieringsandelen som är avsett att täcka de verksamhetskostnader och de kostnader för bedömningen av arbetsoförmåga som avses i folkpensionslagen betalas på basis av Folkpensionsanstaltens uppskattning i samband med det första förskottet på förmåner varje månad.

Folkpensionsanstalten ska inom den månad som följer på betalningsmånaden meddela social- och hälsovårdsministeriet skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de förmåner och kostnader som betalts under en kalendermånad och förskottet för denna månad. Social- och hälsovårdsministeriet ska betala skillnaden till folkpensionsfonden senast den 15 dagen i den andra månaden efter betalningsmånaden.

3 §
Betalning av förskott på statens tilläggsfinansieringsandel

Social- och hälsovårdsministeriet ska den 11 dagen varje månad eller föregående bankdag betala ett förskott på statens tilläggsfinansieringsandel till folkpensionsfonden. Förskottsbeloppet ska omedelbart justeras, om det har förändrats väsentligt.

4 §
Fastställande av den slutliga storleken av statens tilläggsfinansieringsandel

Folkpensionsanstalten ska efter det att anstaltens bokslut har fastställts sända en beräkning till social- och hälsovårdsministeriet över storleken av statens tilläggsfinansieringsandel. Storleken fastställs i samband med bokslutet. Skillnaden mellan förskottsbetalningarna och det fastställda beloppet ska betalas eller återbetalas under den månad som följer efter den då bokslutet fastställdes.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.