1126/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Försvarsministeriets förordning om förbindelsetider och förbindelseersättningar

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 § i lagen av den 30 december 2008 om Försvarshögskolan (1121/2008):

1 §
Förbindelsetider

De förbindelsetider som avses i 29 § 1 mom. i lagen om Försvarshögskolan och som motsvarar skäliga kostnader för utbildningen är

1) tre år för kandidatexamen i militärvetenskaper,

2) två år för magisterexamen i militärvetenskaper,

3) två år för generalstabsofficersexamen.

I fråga om doktorsexamen i militärvetenskaper är förbindelsetiden lika lång som den tid då studierna bedrivs med fullständiga löneförmåner.

Förbindelsetiden beräknas från den tidpunkt då examen har avlagts. Som den dag då examen har avlagts betraktas den dag då examensbetyget undertecknades.

2 §
Förbindelsetiderna för dem som ska utbildas till pilot och navigatör

De förbindelsetider som avses i 29 § 1 mom. i lagen om Försvarshögskolan och som motsvarar skäliga kostnader för utbildningen är

1) tio år nio månader för den som utbildas till pilot,

2) fem år sex månader för den som utbildas till navigatör.

Om den som utbildas till pilot dessutom får typutbildning för stridsplan, transportplan eller flermotorigt flygplan eller helikopter eller om det totala antalet flygtimmar vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet är minst 1 000 timmar, är förbindelsetiden tretton år tre månader.

Om den som utbildas till navigatör dessutom får typutbildning som navigatör för stridsplan eller plan som används för kartritning eller helikopter eller utbildning till militärflygare i reserven eller om det totala antalet flygtimmar vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet är minst 600 timmar, är förbindelsetiden sju år.

Förbindelsetiden beräknas från den tidpunkt då utbildningen påbörjas.

3 §
Förbindelseersättningar

Om den som har avlagt examen vid Försvarshögskolan under den förbindelsetid som avses i 29 § i lagen om Försvarshögskolan säger upp sig från en tjänst som motsvarar utbildningen eller om han eller hon blir uppsagd av någon av personen själv beroende annan orsak än sjukdom eller konstaterad avsaknad av sjötjänstduglighet, ska han eller hon i ersättning för de kostnader som utbildningen åsamkat staten betala 19 000 euro för doktorsexamen, 13 300 euro för magisterexamen i militärvetenskaper, 13 300 euro för generalstabsofficersexamen samt 9 500 euro för kandidatexamen i militärvetenskaper.

4 §
Förbindelseersättningar i fråga om dem som ska utbildas till pilot och navigatör

Om den som utbildas till pilot eller navigatör under sin förbindelsetid säger upp sig eller blir uppsagd eller själv avbryter sina studier eller studierna avbryts av någon av personen själv beroende annan orsak än sjukdom eller konstaterad avsaknad av flygaregenskaper, ska han eller hon i ersättning för de kostnader som pilotutbildningen åsamkat staten betala 11 400 euro om tjänstgöringen avbryts under det första studieåret innan specialutbildningsavsnittet inleds, 28 500 euro om tjänstgöringen avbryts det första studieåret under specialutbildningsavsnittet, 47 500 euro om tjänstgöringen avbryts det andra studieåret under specialutbildningsavsnittet och 94 900 euro om tjänstgöringen avbryts det tredje studieåret under specialutbildningsavsnittet eller därefter och i ersättning för navigatörsutbildning 9 500 euro om tjänstgöringen avbryts under det första studieåret, 19 000 euro om tjänstgöringen avbryts under det andra och 38 000 euro om tjänstgöringen avbryts under det tredje studieåret eller därefter.

5 §
Avbrott i förbindelsetiden

Om en tjänsteman beviljas oavlönad tjänstledighet, avbryter detta förbindelsetiden till den del tjänstledigheten överstiger 30 dygn. Avlönad tjänstledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet eller studier vilka en person som har utnämnts till en militärtjänst bedriver som tjänstledig för att avlägga examen som avses i 3 § avbryter inte förbindelsetiden.

6 §
Indrivning av förbindelseersättningen

Om den som ingått en förbindelse under förbindelsetiden säger upp sig eller blir uppsagd av någon av honom eller henne beroende annan orsak än sjukdom, konstaterad avsaknad av sjötjänstduglighet eller flygaregenskaper eller avbryter sina studier eller studierna avbryts av någon av honom eller henne beroende annan orsak än sjukdom, konstaterad avsaknad av sjötjänstduglighet eller flygaregenskaper, förfaller ersättningsbeloppet till betalning en månad efter delfåendet av beslutet om betalning.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Förordningen tillämpas på dem som inleder studier sedan förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.