1125/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i lagen om Försvarshögskolan

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21―23 § i lagen av den 30 december 2008 om Försvarshögskolan (1121/2008):

1 §
Studerande

Med studerande avses i denna förordning den som bedriver studier som leder till kandidatexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier, vilka krävs för en officerstjänst, samt den som antagits som studerande och som före inledandet av studierna genomgår reservofficersutbildning.

2 §
Dagtraktamentets belopp

Till en studerande betalas i dagtraktamente under det första studieåret 46 procent av gällande heldagtraktamente för statstjänstemän.

Efter det första studieåret betalas till den studerande i dagtraktamente 55 procent av gällande heldagtraktamente för statstjänstemän.

3 §
Hur dagtraktamentet bestäms

Till en studerande som på ordination av läkare har beviljats sjukledigt betalas dagtraktamente under sjukledighetstiden.

Dagtraktamente betalas inte till en studerande för den tid han eller hon

1) avtjänar fängelsestraff eller arreststraff som ska verkställas på samma gång,

2) är gripen, anhållen eller häktad med anledning av ett brott, om han eller hon döms till ett fängelsestraff för den gärning som ligger till grund för frihetsberövandet,

3) är frånvarande från tjänstgöringen utan giltig orsak,

4) har sina studier avbrutna med stöd av 26 § i lagen om Försvarshögskolan.

Om en studerande har getts permission för en sammanhängande tid som är längre än sju dagar, är han eller hon inte berättigad till dagtraktamente för de permissionsdagar som överskrider sju dagar.

4 §
Ersättande av resekostnader

En studerande som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper eller bedriver militäryrkesstudier, vilka krävs för en officerstjänst, ersätts för två resor mellan studieorten och hem- eller boningsorten i Finland för varje hel studiekalendermånad.

Rätten till de resor som avses i 1 mom. är personlig, och den studerande har inte rätt till ersättning i pengar för outnyttjad reserätt.

En studerande ersätts för resorna mellan studieorten och bonings- eller hemorten mot reseräkning i enlighet med kostnaderna för det fortskaffningsmedel som är förmånligast för staten eller genom att den studerande på begäran ges de biljetter som behövs. Reseräkningen ska visas upp inom två månader från det resan företogs.

5 §
Fallskärmshoppstillägg

För tiden för grundutbildningskursen i fallskärmshopp betalas till den studerande i engångsersättning för kursen ett fallskärmshoppstillägg på 103,03 euro.

Till en studerande som fullgjort grundutbildningskursen i fallskärmshopp betalas för ett fallskärmshopp som utförts och övervakats i enlighet med order från den behöriga myndigheten, 21,81 euro per hopp i fallskärmshoppstillägg, dock för högst 60 hopp per halvår.

6 §
Dykarpenning

För en dykning som i enlighet med order från den behöriga myndigheten utförts för att upprätthålla konditionen betalas till den studerande 13,74 euro per timme i dykarpenning för en dykning på 3―15 meters djup och 27,50 euro per timme för en dykning på djup över 15 meter.

Dykarpenning för dykning för att upprätthålla konditionen betalas för högst fyra timmar per månad.

För utbildningsdykningar med anknytning till Sjökrigsskolans dykningsundervisning betalas till en studerande 13,74 euro i dykarpenning per dykningsdag.

7 §
Tillägg för flygande personal

Till en studerande som ska utbildas till pilot eller navigatör betalas ett flygtillägg på motsvarande prestationsgrunder som till tjänstemän.

En elev som gett en förbindelse och som ska utbildas till pilot får ett flygtillägg på 29,6 procent och en elev som ska utbildas till navigatör ett flygtillägg på 20,9 procent per månad av den uppgiftsrelaterade lönedelen enligt kravnivå 8 i bedömningssystemet för lednings-, planerings- och expertuppgifter.

Sedan navigatörs- eller militärflygarintyg har utfärdats betalas dubbelt flygtillägg till eleven.

Flygtillägg betalas till en pilotelev som utför sin första ensamflygning och en navigatörselev som efter avslutad grundkurs självständigt utför sitt första uppdrag som navigatör, om de under en kalendermånad har utfört minst ett flyguppdrag.

8 §
Betalning av dagtraktamente till den som genomgår reservofficersutbildning

Till dem som har antagits som studerande för att bedriva studier som ingår i kandidatexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier, vilka krävs för en officerstjänst, och som innan de inleder de egentliga studierna genomgår reservofficersutbildning, betalas förmåner enligt denna förordning för tiden i reservofficersutbildningen i enlighet med 2 § 1 mom. och 4 §, dock så att den som genomgår utbildningen inte är berättigad till dagtraktamente eller ersättning för resekostnader under distans-studieperioden.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.