1124/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om Försvarshögskolan

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. i lagen av den 30 december 2008 om Försvarshögskolan (1121/2008) och 36 § 2 mom. i lagen av den 11 maj 2007 om försvarsmakten (551/2007):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Ordnandet av studier

Undervisning som leder till kandidatexamen i militärvetenskaper och magisterexamen i militärvetenskaper samt till påbyggnadsexamina kan ordnas på basis av läroämnen eller i form av utbildningsprogram.

2 §
Dimensionering av studierna

Grunden för dimensionering av studierna är en studiepoäng. Studieperioderna poängsätts enligt den arbetsmängd de kräver. Den arbetsinsats på 1 600 timmar som i genomsnitt krävs för fullgörande av studierna under ett läsår motsvarar 60 studiepoäng.

3 §
Språkkunskaper

En studerande ska i de studier som ingår i kandidatexamen i militärvetenskaper eller magisterexamen i militärvetenskaper eller på annat sätt visa sig ha förvärvat

1) sådana kunskaper i finska och svenska som enligt 6 § 1 mom. i lagen om den språkkunskap som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs av statsanställda vid tvåspråkiga myndigheter och som är nödvändig med tanke på det egna området, samt

2) sådana kunskaper i minst ett främmande språk som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning.

En studerande ska dessutom i de studier som ingår kandidatexamen i militärvetenskaper eller magisterexamen i militärvetenskaper som krävs för en officerstjänst eller på annat sätt visa sig ha förvärvat sådana språkkunskaper som avses i statsrådets förordning om behörighetsvillkor som gäller officerares kunskaper i finska och svenska (9/2004).

2 kap.

Kandidatexamen i militärvetenskaper och magisterexamen i militärvetenskaper

Kandidatexamen i militärvetenskaper
4 §
Målet för kandidatexamen i militärvetenskaper

Den undervisning som leder till kandidatexamen i militärvetenskaper ska ge den studerande

1) kännedom om grunderna i de huvud- och biämnen eller med dem jämställbara helheter som ingår i examen samt förutsättningar att följa utvecklingen på området,

2) förmåga till vetenskapligt tänkande och ett vetenskapligt arbetssätt,

3) förutsättningar för den utbildning som leder till högre högskoleexamen och för kontinuerligt lärande,

4) förutsättningar att tillämpa de inhämtade kunskaperna i arbetslivet,

5) tillräckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper.

5 §
Innehållet i kandidatexamen i militärvetenskaper

I de studier som leder till kandidatexamen i militärvetenskaper kan ingå

1) grundstudier och ämnesstudier,

2) mångvetenskapliga studiehelheter,

3) studier i språk och kommunikation,

4) andra studier,

5) praktik som utvecklar sakkunskapen.

Grundstudierna i ett läroämne eller i en helhet som jämställs med ett läroämne omfattar minst 25 studiepoäng. Ämnesstudierna i ett läroämne eller i en helhet som jämställs med ett läroämne omfattar tillsammans med grundstudierna minst 60 studiepoäng. Ämnesstudierna i huvudämnet för examen eller i en helhet som jämställs med huvudämnet omfattar ett lärdomsprov på minst tio studiepoäng.

6 §
Avläggande av kandidatexamen i militärvetenskaper

För kandidatexamen i militärvetenskaper ska den studerande fullgöra minst grund- och ämnesstudierna i huvudämnet eller i en helhet som jämställs med huvudämnet samt studier i språk och kommunikation.

Den studerande ska visa att han eller hon har uppnått de mål som uppställts för examen, studierna och lärdomsprovet samt förvärvat de språkkunskaper som avses i 3 §. Den studerande ska avlägga ett skriftligt mognadsprov som utvisar förtrogenhet med ämnesområdet för lärdomsprovet samt kunskaper i finska eller svenska.

7 §
Omfattningen av kandidatexamen i militärvetenskaper

Omfattningen av de studier som krävs för kandidatexamen i militärvetenskaper är 180 studiepoäng. Försvarshögskolan ska ordna utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på tre läsår.

Magisterexamen i militärvetenskaper
8 §
Målet för magisterexamen i militärvetenskaper

Den undervisning som leder till magisterexamen i militärvetenskaper ska ge den studerande

1) goda kunskaper i huvudämnet eller en helhet som jämställs med huvudämnet samt kännedom om grunderna i biämnena,

2) förmåga att tillämpa vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder,

3) förutsättningar att vara verksam i arbetslivet som sakkunnig inom sitt område och så att området utvecklas,

4) färdigheter för vetenskaplig påbyggnadsutbildning,

5) goda kommunikativa färdigheter och språkkunskaper.

9 §
Innehållet i magisterexamen i militärvetenskaper

I de studier som leder till magisterexamen i militärvetenskaper kan ingå

1) grundstudier och ämnesstudier samt fördjupade studier,

2) studier i språk och kommunikation,

3) mångvetenskapliga studiehelheter,

4) andra studier,

5) praktik som fördjupar sakkunskapen.

10 §
Avläggande av magisterexamen i militärvetenskaper

För magisterexamen i militärvetenskaper ska den studerande fullgöra minst de fördjupade studierna i huvudämnet eller i en helhet som jämställs med huvudämnet samt övervakad praktik som ingår i examen. Den studerande ska också fullgöra tillräckliga biämnesstudier, om dessa inte har fullgjorts inom den utbildning som leder till lägre högskoleexamen.

Den studerande ska visa att han eller hon har uppnått de mål som uppställts för examen, studierna och lärdomsprovet samt förvärvat de språkkunskaper som avses i 3 §. Den studerande ska avlägga ett skriftligt mognadsprov som utvisar förtrogenhet med ämnesområdet för lärdomsprovet samt kunskaper i finska eller svenska.

En studerande behöver inte visa kunskaper i finska eller svenska i ett mognadsprov för högre högskoleexamen, om denna avläggs på samma språk, och om han eller hon har visat språkkunskaperna i ett mognadsprov för lägre högskoleexamen.

11 §
Omfattningen av magisterexamen i militärvetenskaper

Omfattningen av de studier som krävs för magisterexamen i militärvetenskaper är 120 studiepoäng. Försvarshögskolan ska ordna utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på två läsår.

För grundstudier och ämnesstudier gäller den minimiomfattning som avses i 5 § 2 mom. De fördjupade studierna omfattar minst 60 studiepoäng. De fördjupade studierna i huvudämnet för examen eller i en helhet som jämställs med huvudämnet innehåller ett lärdomsprov på minst 30 studiepoäng.

3 kap.

Militärvetenskaplig påbyggnadsutbildning

12 §
Målet för den militärvetenskapliga påbyggnadsutbildningen

Målet för den militärvetenskapliga påbyggnadsutbildningen är att den studerande

1) grundligt gör sig förtrogen med sitt eget forskningsområde och dess samhälleliga betydelse samt uppnår förmåga att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap,

2) gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna området,

3) förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anslutna till det egna forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem.

13 §
Generalstabsofficersexamens innehåll och omfattning

Generalstabsofficersexamen ska planeras och ordnas så att studerandena förvärvar den kunskap och förmåga som krävs för de högsta officersuppgifterna samt forskarfärdighet.

Generalstabsofficersexamen omfattar systematisk fördjupning i specialområdet både teoretiskt och praktiskt, en avhandling inom specialområdet och handledd arbetserfarenhet inom specialområdet. De studier som krävs för examen omfattar minst 140 studiepoäng.

14 §
Generalstabsofficers grad

En officer som avlagt generalstabsofficersexamen har generalstabsofficers grad.

15 §
Innehållet i doktorsexamen i militärvetenskaper

En studerande som antagits till påbyggnadsutbildning för avläggande av doktorsexamen i militärvetenskaper ska

1) fullfölja studierna inom påbyggnadsutbildningen,

2) visa prov på självständigt och kritiskt tänkande på sitt forskningsområde, samt

3) avfatta en doktorsavhandling och offentligt försvara den.

Som doktorsavhandling kan även godkännas flera vetenskapliga publikationer eller manuskript som godkänts för publicering och ett sammandrag av dessa, i vilket forskningens mål, metoder och resultat framställs, eller ett annat motsvarande arbete som uppfyller vetenskapliga kriterier. Till publikationerna kan även höra sampublikationer, om disputandens självständiga andel i dem kan påvisas.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Försvarshögskolans personal

Vid Försvarshögskolan finns professorer, docenter och annan undervisnings- och forskningspersonal samt personal för skötsel av andra uppgifter.

17 §
Examensbetyg och intyg över militäryrkesstudier

Försvarshögskolan ger den studerande ett examensbetyg över avlagd examen, av vilket ska framgå

1) examensbeteckning och utbildningsområde,

2) examens huvudämne eller en därmed jämställbar helhet eller utbildningsprogram,

3) examens centrala innehåll,

4) de språkkunskaper som den studerande har uppvisat.

På det intyg som Försvarshögskolan ger över examen som avlagts som påbyggnadsutbildning tillämpas vad som föreskrivs i 1 mom. 1― 4 punkten.

Försvarshögskolan ger även under studiernas gång på begäran ett intyg till den studerande över genomförda studier.

Till den som har avlagt examen eller genomfört studier vid Försvarshögskolan ger Försvarshögskolan en sådan bilaga till examensbetyget eller intyget som är avsedd särskilt för internationellt bruk. I bilagan ges tillräckliga uppgifter om Försvarshögskolan, de studier eller studieprestationer som avses i examensbetyget eller intyget samt nivån på dem och deras ställning i det finska utbildningssystemet.

Försvarsgrensskolan ger ett separat intyg över militäryrkesstudier eller studieprestationer samt nivån på dem och deras ställning i det finska utbildningssystemet.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Minister
Jan Vapaavuori

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.