1121/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om Försvarshögskolan

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Ställning

Försvarshögskolan är en militärvetenskaplig högskola som hör till försvarsmakten.

Försvarshögskolan lyder under kommendören för försvarsmakten. Bestämmelser om huvudstabens behörighet i ärenden som gäller Försvarshögskolan ingår i denna lag och i lagen om försvarsmakten (551/2007).

Bestämmelser om Försvarshögskolans interna militäriska organisation finns i 30 § i lagen om försvarsmakten.

2 §
Uppgifter

Försvarshögskolan har till uppgift att främja militärvetenskaplig forskning och att meddela militärvetenskaplig undervisning som grundar sig på forskning och bästa praxis i branschen samt att fostra studerandena till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Försvarshögskolan leder den undervisning som ingår i kandidatexamen och magisterexamen i militärvetenskaperna och som ges vid militära inrättningar och vid Gräns- och sjöbevakningsskolan som hör till gränsbevakningsväsendet.

Försvarshögskolan ska fullgöra sina uppgifter i samverkan med det övriga samhället och främja forskningsresultatens genomslagskraft i samhället.

Försvarsgrenarna och gränsbevakningsväsendet styr de militäryrkesstudier som krävs för en officerstjänst. Militäryrkesundervisning ges vid försvarsmaktens försvarsgrens-, vapenslags- och verksamhetsområdesskolor samt vid gränsbevakningsväsendets Gräns- och sjöbevakningsskola. Militäryrkesstudier kan också ordnas vid Försvarshögskolan.

Huvudstaben fastställer de allmänna målen för Försvarshögskolans undervisning och sammanjämkar Försvarshögskolans undervisning med försvarsmaktens övriga utbildning.

3 §
Utvärdering

Försvarshögskolan ska utvärdera sin utbildning och forskning och deras genomslagskraft samt delta i extern utvärdering av sin verksamhet.

Försvarshögskolan ska offentliggöra resultaten av den utvärdering som den har arrangerat.

2 kap.

Undervisning

4 §
Undervisningens öppenhet

Försvarshögskolans militärvetenskapliga undervisning är öppen, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Försvarshögskolans rektor kan dessutom begränsa möjligheten att följa undervisningen i syfte att garantera tjänstgöringssäkerheten eller på grund av begränsade undervisningslokaler eller av annan motsvarande grundad anledning.

5 §
Avgiftsfri undervisning

Den undervisning som leder till examen är avgiftsfri för de studerande.

I annan utbildning kan avgifter tas ut enligt de grunder om vilka föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

6 §
Examina

Vid Försvarshögskolan kan avläggas

1) kandidatexamen i militärvetenskaper, som är lägre högskoleexamen,

2) magisterexamen i militärvetenskaper, som är högre högskoleexamen,

3) generalstabsofficersexamen och doktorsexamen i militärvetenskaper, vilka är påbyggnadsexamina.

Närmare bestämmelser om målen för och omfattningen av de examina som kan avläggas vid Försvarshögskolan, om studiernas uppbyggnad samt om arrangerandet av undervisningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Fortbildning och annan utbildning samt undervisning

Vid Försvarshögskolan kan ordnas militärvetenskaplig fortbildning och annan utbildning samt militäryrkesundervisning.

8 §
Undervisnings- och examensspråk

Undervisnings- och examensspråket är finska.

En studerande har rätt att i samband med antagningen och i prov använda antingen finska eller svenska. Lärdomsprovet skrivs antingen på finska eller svenska.

Försvarshögskolan kan besluta att undervisning kan meddelas och lärdomsprov skrivas också på något annat språk.

3 kap.

Förvaltning och organisation

9 §
Organisation

Till Försvarshögskolan hör en stab, avdelningar, ämnesinstitutioner och andra enheter.

I fråga om indelningen av Försvarshögskolan i avdelningar, ämnesinstitutioner eller andra enheter bestäms närmare i Försvarshögskolans instruktion.

10 §
Rektor

Rektorn leder, styr och övervakar verksamheten vid Försvarshögskolan. Rektorn styr på det sätt som bestäms närmare i instruktionen också den undervisning som ingår i militärvetenskapliga examina och som sker någon annanstans än vid Försvarshögskolan.

De ärenden som hör till Försvarshögskolan avgörs av rektorn, om inget annat föreskrivs i denna eller någon annan lag. I arbetsordningen kan ett ärende som hör till rektorns behörighet ges en annan tjänsteman vid Försvarshögskolan för avgörande, om ärendet är av liten betydelse för Försvarshögskolan och gäller

1) personalförvaltning samt annan intern förvaltning,

2) avgivande av utlåtande eller utredning eller framläggande av förslag, eller

3) interna föreskrifter, om inte behörigheten att meddela dem härrör från lag.

Rektorn har rätt att avgöra ett ärende som enligt instruktionen eller arbetsordningen ska avgöras av en annan tjänsteman.

11 §
Studiestödsnämnd

Försvarshögskolan har en studiestödsnämnd. Bestämmelser om tillsättandet av studiestödsnämnden, dess sammansättning och uppgifter finns i lagen om studiestöd (65/1994). Elevkåren utser studerandemedlemmarna i studiestödsnämnden.

12 §
Kollegiala förvaltningsorgan

I Försvarshögskolan kan finnas beredande och rådgivande kollegiala förvaltningsorgan.

I fråga om sammansättningen av och uppgifterna för förvaltningsorganen bestäms i arbetsordningen.

13 §
Personal

Försvarshögskolans personal innehar tjänster vid försvarsmakten. Vid Försvarshögskolan kan det också finnas personal i arbetsavtalsförhållande. I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna föreskrivs särskilt.

4 kap.

Antagning av studerande

14 §
Antagning som studerande

En studerande antas för att avlägga kandidatexamen och magisterexamen i militärvetenskaper, någondera av dessa eller påbyggnadsexamen. En studerande som antas för att bedriva studier som leder till officerstjänst ska utöver kandidatexamen eller magisterexamen i militärvetenskaper genomföra de militäryrkesstudier som avses i 2 § 3 mom.

Studerandena antas av Försvarshögskolan. Huvudstaben antar dock utländska studerande.

Val av studerande ordnas med hjälp av urvals- och lämplighetsprov. I lämplighetsprovet deltar de som söker in för studier som krävs för officerstjänst. Huvudstaben beslutar om grunderna för urvals- och lämplighetsproven och Försvarshögskolan om hur de ska ordnas. Om alla sökande inte kan antas till utbildningen på grund av att antalet studerande vid Försvarshögskolan har begränsats, ska enhetliga urvalskriterier tillämpas på sökandena.

En studerande kan under samma läsår ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen.

15 §
Kompletterande studier för avläggande av magisterexamen i militärvetenskaper

Om en studerande som har valts för att avlägga magisterexamen i militärvetenskaper har avlagt lägre högskoleexamen någon annanstans än vid Försvarshögskolan kan av honom eller henne krävas kompletterande studier som ger de färdigheter som behövs i utbildningen.

16 §
Behörighet för studier som leder till högskoleexamen samt de tilläggskrav som ska ställas på studier som leder till officerstjänst

Behörig som studerande för militärvetenskapliga studier som leder till enbart lägre eller både lägre och högre högskoleexamen är den som har avlagt examen enligt lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) eller som fått en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier eller som Försvarshögskolan konstaterar annars ha motsvarande kunskaper och färdigheter för studier.

Behörig som studerande för militärvetenskapliga studier som leder till enbart högre högskoleexamen är den som har avlagt lämplig lägre högskoleexamen, lämplig yrkeshögskoleexamen eller lämplig utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier eller som Försvarshögskolan konstaterar annars ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Av den som antas för studier som leder till en officerstjänst krävs dessutom att personen

1) är finsk medborgare,

2) har fått reservofficersutbildning innan studierna inleds,

3) till sitt hälsotillstånd och annars är lämplig när det gäller att på behörigt sätt fullgöra uppgifter som försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet har,

4) är högst 26 år, i fråga om en som ska utbildas till flygare dock högst 23 år.

Försvarshögskolans rektor kan på grund av någon annanstans tidigare avlagd examen eller andra studier eller av andra motsvarande särskilda skäl bevilja undantag från kravet i 3 mom. 4 punkten.

17 §
Behörighet för studier som leder till påbyggnadsexamen

Behörig som studerande för studier som leder till generalstabsofficersexamen är den som har avlagt magisterexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan. Av särskilda skäl kan för avläggande av generalstabsofficersexamen godkännas en sökande som har avlagt lämplig högre högskoleexamen vid en annan högskola och som konstateras annars ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Vid behov kan Försvarshögskolan ställa krav på förhandskunskaper för fortsatta studier och minimikrav i fråga om vitsorden i en högre högskoleexamen.

Behörig som studerande för studier som leder till doktorsexamen i militärvetenskaper är den som har avlagt generalstabsofficersexamen. Av särskilda skäl kan för avläggande av doktorsexamen i militärvetenskaper godkännas en sökande som har avlagt lämplig högre högskoleexamen vid Försvarshögskolan eller en annan högskola.

18 §
Fastställande av antalet studerande

Kommendören för försvarsmakten fastställer årligen i försvarsmaktens verksamhetsplan antalet studerande som kan antas för att avlägga examen och för fortbildning. Staben för gränsbevakningsväsendet fastställer antalet studerande som antas för tjänstgöring vid gränsbevakningsväsendet.

19 §
Uppgifter om hälsotillstånd och säkerhetsutredning i fråga om en som ansöker om studierätt

Försvarshögskolan beslutar om de krav som avses i 16 § 3 mom. 3 punkten. Den som ansöker om att bli antagen som studerande ska på det sätt som Försvarshögskolan bestämmer lämna Försvarshögskolan de uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för bedömning av om han eller hon kan antas som studerande. I fråga om den drogtestning som ska göras vid Försvarshögskolan föreskrivs i 30 §.

Försvarshögskolan begär en säkerhetsutredning enligt lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) om dem som ansöker om att bli antagna som studerande.

5 kap.

De studerandes rättigheter och skyldigheter

20 §
De studerandes underhåll

Den som bedriver studier som leder till kandidatexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier, vilka krävs för en officerstjänst, får under studietiden inkvartering, måltider och kläder samt studie- och övningsmaterial kostnadsfritt. Genom förordning av försvarsministeriet kan föreskrivas närmare om hur de studerandes kostnadsfria underhåll ska genomföras.

21 §
Dagtraktamente

En studerande som bedriver studier som leder till kandidatexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier, vilka krävs för en officerstjänst, kan få dagtraktamente som kostnadsersättning. Dagtraktamentet är minst 46 procent av gällande heldagtraktamente för statstjänstemän. Närmare bestämmelser om dagtraktamentets storlek och utbetalningsförfarandet kan utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

22 §
Ersättning för tjänstgöringsförhållanden

En studerande som bedriver studier som leder till kandidatexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier, vilka krävs för en officerstjänst, kan med anledning av krävande tjänstgöringsförhållanden betalas ett särskilt tillägg för fallskärmshopp, dykningstillägg eller flygtillägg. Närmare bestämmelser om storleken på de ersättningar som ska betalas med anledning av krävande tjänstgöringsförhållanden och om utbetalningsförfarandet kan utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

23 §
Ersättande av resekostnader

En studerande som bedriver studier som leder till kandidatexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier, vilka krävs för en officerstjänst, har rätt att få minst två av staten bekostade resor mellan studieorten och hem- eller boningsorten i Finland för varje hel studiekalendermånad.

Resekostnaderna ersätts i enlighet med kostnaderna för det förmånligaste allmänna fortskaffningsmedlet. Resekostnader till och från utlandet ersätts endast om den studerande permanent bor utomlands. På motsvarande sätt ersätts resekostnaderna för de kommenderingsresor inom landet eller utomlands vilka ingår i examen.

Närmare bestämmelser om ersättning för resekostnader och om de förfaranden som sammanhänger med detta kan utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

24 §
Förmånernas skattefrihet

De förmåner som avses i 20―23 § är inte sådan skattepliktig inkomst som avses i inkomstskattelagen (1535/1992).

25 §
Studietid

De studerande vid Försvarshögskolan ska bedriva sina examens- och militäryrkesstudier inom den tid som bestäms i studieplanen.

26 §
Avbrott i studierna

Försvarshögskolan kan på ansökan av en studerande avbryta dennes studier för en viss tid. Försvarshögskolan kan på eget initiativ avbryta en studerandes studier för en viss tid på högst ett år i sänder

1) på grund av långvarig sjukdom,

2) om den studerande inte kan bedriva sina studier på ett godtagbart sätt i enlighet med studieplanen,

3) för den tid den studerande är föremål för brottsundersökning, eller

4) av vägande skäl som kan jämställas med 1―3 punkten.

Försvarshögskolan beslutar i samband med att studeranden fortsätter sina studier om tillgodoräknande av kunskaper som han eller hon förvärvat tidigare. Den i 1 mom. avsedda tid då studierna är avbrutna räknas inte in i maximitiden för studierna.

27 §
Förlust av studierätt

En studerande förlorar sin studierätt, om han eller hon

1) i samband med ansökan om att bli antagen som studerande vid Försvarshögskolan har gett en sådan oriktig eller vilseledande uppgift eller hemlighållit en sådan omständighet om sig själv som skulle ha hindrat antagningen som studerande,

2) under studietiden har gjort sig skyldig till ett sådant brott som visar att han eller hon är olämplig för en officerstjänst inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet eller annars har betett sig på ett sätt som är olämpligt för en officer vid försvarsmakten eller vid gränsbevakningsväsendet; som sådant brott eller olämpligt beteende ska anses i synnerhet en sådan gärning eller ett sådant beteende som är ägnat att äventyra förtroendet för att de uppgifter som försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet har sköts hederligt, tillförlitligt och rättvist,

3) vägrar delta i drogtestning enligt 30 § eller ger ett prov som visar missbruk av rusmedel,

4) upprepade gånger eller på ett väsentligt sätt försummar att delta i undervisningen,

5) upprepade gånger eller på ett väsentligt sätt har brutit mot Försvarshögskolans instruktion,

6) inte fortsätter sina studier sedan den tidsfrist som avses i 26 § har gått ut eller om det inte längre finns grunder för att fortsätta studierna, eller

7) inte har slutfört sina studier inom den maximitid som anges i studieplanen och Försvarshögskolan inte av särskilda skäl beviljar den studerande tilläggstid för att slutföra studierna.

Bestämmelserna i 1 mom. 2 punkten tillämpas endast på en studerande som bedriver militärvetenskapliga studier och militäryrkesstudier vilka krävs för en officerstjänst. En förutsättning för att studierätten ska gå förlorad i sådana situationer som avses i 1 mom. 2, 4 och 5 punkten är att en påföljd som fastställts vid militärt disciplinförfarande eller dömts ut vid ett militärt rättegångsförfarande inte kan anses tillräcklig.

28 §
Förfarandet i ärenden som gäller avbrytande av studier eller förlust av studierätt

Beslut om avbrytande av studier och förlust av studierätt fattas av rektorn. Den studerande ska underrättas om orsaken till att studierna avbryts eller studierätten går förlorad.

Ett beslut som avses i 1 mom. kan genast verkställas trots att det har överklagats, om inte Försvarshögskolan eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Om ett beslut om förlust av studierätt upphävs eller undanröjs eller återbryts genom extraordinärt ändringssökande, beslutar Försvarshögskolan huruvida den i samband med motsvarande studier senare godkänner de studier som den studerande fram till dess har bedrivit och de kunskaper som han eller hon har förvärvat.

29 §
Tjänstgöringsförbindelse

Den som har antagits för militärvetenskapliga studier och militäryrkesstudier, vilka krävs för en officerstjänst, liksom också den som innehar en tjänst vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller försvarsministeriet ska ge en skriftlig förbindelse om att han eller hon kommer att tjänstgöra i en mot utbildningen svarande tjänst vid försvarsministeriet, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet en viss minimitid (förbindelsetid). Tiden är högst fyra år efter avlagd magisterexamen i militärvetenskaper och doktorsexamen i militärvetenskaper, högst tre år efter avlagd kandidatexamen i militärvetenskaper och generalstabsofficersexamen samt sammanlagt högst 14 år efter det att utbildningen inleddes som elev i utbildning för militär tjänst vid studier till flygare och navigatör och i tjänst. I fråga om doktorsexamen och generalstabsofficersexamen gäller förbindelsen endast sådana studier som bedrivs med fulla löneförmåner. Närmare bestämmelser om hur långa förbindelsetider som motsvarar skäliga kostnader för utbildningen utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

Om en person som avses i 1 mom. under den tid som avses i momentet säger upp sig eller blir uppsagd eller själv avbryter sina studier vid Försvarshögskolan eller studierna avbryts av någon av personen själv beroende annan orsak än sjukdom eller avsaknad av sjötjänstduglighet eller flygaregenskaper, ska han eller hon ersätta staten med ett belopp som beror på examens art eller utbildningens innehåll och som uppgår till högst hälften av de kostnader som utbildningen åsamkat staten. Om den studerande avbryter sina studier eller om studierna avbryts, fattas beslutet om indrivning av ersättningen av Försvarshögskolan. När någon säger upp sig från sin tjänst eller blir uppsagd fattas motsvarande beslut av truppförbandet. Närmare bestämmelser om hur ersättningen bestäms och drivs in utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

Ersättningen får drivas in utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Bestämmelser om tjänstgöringsförbindelse vid gränsbevakningsväsendet ingår i övrigt i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005).

30 §
Drogtestning

Den som ansöker om studierätt är skyldig att delta i ett drogtest som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och av laboratoriepersonal innan sökanden antas som studerande. En studerande är skyldig att på förordnande av Försvarshögskolan delta i drogtest också under studietiden eller praktik som anknyter till den, om det finns grundad anledning att misstänka att studeranden uppträder påverkad av rusmedel.

Uppgifter från drogtest betraktas som uppgifter om hälsotillstånd. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får skriftligen lämna Försvarshögskolan slutsatserna av drogtestet.

31 §
Behandlingen av uppgifter som gäller hälsotillståndet för en studerande och en som ansöker om studierätt

Uppgifter som gäller hälsotillståndet för en studerande och de som ansöker om att bli antagna som studerande får vid Försvarshögskolan endast behandlas av dem som bereder eller fattar beslut om val av studerande, avbrytande av studier eller förlust av studierätt eller som ger utlåtanden i saken. Försvarshögskolan ska förvara uppgifter om hälsotillstånd åtskilt från övriga personuppgifter. Uppgifter om hälsotillstånd ska avföras ur registret omedelbart när de i lag föreskrivna uppgifterna inte längre förutsätter att uppgifterna bevaras, dock senast ett år efter att de förts in i registret.

32 §
Användning av militärdräkt och uniform

En studerande som bedriver militärvetenskapliga studier och militäryrkesstudier vilka krävs för en officerstjänst samt en studerande som tjänstgör i en militärtjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet ska använda militärdräkt eller uniform vid deltagande i utbildningen.

Huvudstaben bestämmer närmare om militärdräkter och uniformer samt om användningen av militärdräkt. I fråga om den utbildning som ges vid gränsbevakningsväsendets Gräns- och sjöbevakningsskola bestämmer gränsbevakningsväsendet närmare om militärdräkter och uniformer samt om användningen av dem.

33 §
Ändringssökande

Den som har ansökt om att bli antagen som studerande vid Försvarshögskolan och inte har godkänts i det förfarande som avses i 14 § får skriftligen söka rättelse hos Försvarshögskolan i det beslut som har meddelats i ärendet inom 14 dagar från det att urvalsresultatet offentliggjorts. Urvalsresultatet får inte till följd av en begäran om rättelse ändras till nackdel för någon som antagits som studerande.

En studerande får också hos Försvarshögskolan begära rättelse av bedömningen av en studieprestation inom 14 dagar från den tidpunkt då studeranden hade möjlighet att ta del av bedömningsresultaten samt tillämpningen av bedömningskriterierna eller det beslut om studier som avses ovan.

I ett beslut som avses i 1 och 2 mom. och i vilket rättelse får begäras får ändring inte sökas genom besvär. I ett beslut som getts i ett rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett beslut som getts vid ett rättelseförfarande och som gäller bedömning av studieprestationer får ändring dock inte sökas genom besvär.

I andra beslut som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller godkännande av en sökande som studerande eller förlust av studierätt eller avbrott i studierna får ändring inte sökas genom besvär.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §
Instruktion och arbetsordning

Utöver vad som föreskrivs i 9 § 2 mom. ingår bestämmelser om ordnandet av undervisningen vid Försvarshögskolan, om förfarandet för val av studerande, bedömning av studerande och vid behov också om andra studiefrågor i instruktionen som fastställs av kommendören för försvarsmakten. I fråga om behörighet att i instruktionen utfärda närmare bestämmelser om styrningen av den militärvetenskapliga undervisning som meddelas någon annanstans än vid Försvarshögskolan föreskrivs i 10 § 1 mom.

I Försvarshögskolans arbetsordning utfärdas närmare bestämmelser om förvaltningen, organens uppgifter och behörighet. Arbetsordningen godkänns av rektorn.

35 §
Elevkår

Försvarshögskolan har en elevkår till vilken Försvarshögskolans heltidsstuderande kan höra. Elevkåren kan också godkänna andra studerande vid Försvarshögskolan som medlemmar.

Elevkåren har till uppgift att välja studeranderepresentanter i Försvarshögskolans kollegiala organ som avses i 12 § 1 mom. samt delta i Försvarshögskolans övriga verksamhet.

Elevkåren ska dessutom vara en föreningslänk för sina medlemmar och främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till de studerandes roll i samhället.

Utgifterna för fullgörandet av elevkårens uppgifter betalas med intäkter av elevkårens egendom och dess verksamhet samt med medlemsavgifter som elevkåren har rätt att påföra medlemmarna.

Elevkåren vid Försvarshögskolan har självstyrelse. För elevkårens förvaltning finns fullmäktige och styrelse. Närmare bestämmelser om elevkårens förvaltning meddelas i elevkårens stadgar, vilka fastställs av Försvarshögskolans rektor.

I ett beslut som elevkåren har fattat med stöd av 2 mom. söks ändring på det sätt som föreskrivs i 33 § om ändringssökande i ett beslut av Försvarshögskolan.

På elevkårens verksamhet tillämpas vad som föreskrivs i föreningslagen (503/1989), om inget annat föranleds av denna lag.

36 §
Hörande av gränsbevakningsväsendet

Staben för gränsbevakningsväsendet ska höras innan beslut fattas i ett ärende om vilket föreskrivs i 4 och 5 kap. och som gäller val av eller rättigheter och skyldigheter för studerande som ska utbildas för tjänster vid gränsbevakningsväsendet eller studerande som innehar tjänster vid gränsbevakningsväsendet.

37 §
Erkännande av tidigare förvärvade kunskaper

En studerande har rätt att som en del av lärokursen för den examen som ska avläggas räkna sig till godo studier som han eller hon har bedrivit vid en annan inhemsk eller utländsk högskola eller en annan läroanstalt och som till målsättningen och det centrala innehållet är förenliga med studieplanen och vilka inte har använts för en tidigare avlagd examen på samma nivå. En studerande får räkna sig till godo studier som ingår i en examen också genom kunskaper som visats på annat sätt. Beslutet om att erkänna tidigare förvärvade kunskaper fattas av Försvarshögskolan.

Erkännandet av studieprestationer och andra tidigare förvärvade kunskaper söks hos Försvarshögskolan med en skriftlig ansökan. I samband med ansökan ska intyg över tidigare prestationer samt vid behov en redogörelse för innehållet i de bedrivna studierna läggas fram. Försvarshögskolan meddelar behövliga bestämmelser om hur man ansöker om att få tidigare genomförda studier och tidigare förvärvade kunskaper erkända.

7 kap.

Ikraftträdande

38 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

En studerande kan antas för att avlägga kandidatexamen i militärvetenskaper som avses i 14 § 1 mom. och som inte leder till officerstjänst, för första gången sedan tre år förflutit från denna lags ikraftträdande.

En studerande som före denna lags ikraftträdande har inlett studier som leder till examen vid Försvarshögskolan fortsätter sina studier enligt de bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande. Den studerande övergår dock till att studera enligt denna lag, om han eller hon inte senast den 1 juli 2009 har avlagt examen enligt de bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande. Försvarshögskolan bestämmer om de arrangemang som hänför sig till övergången.

Till dess elevkårens fullmäktige och styrelse som avses i 35 § 5 mom. har valts, dock senast till och med den 31 december 2010, sköts elevkårens förvaltning av de organ som valts för skötsel av studerandeföreningarnas förvaltning.

Till dess elevkårens stadgar har fastställts iakttas i elevkåren i tillämpliga delar studerandeföreningarnas stadgar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

39 §
Bestämmelse om upphävande

Genom denna lag upphävs 10 a och 10 b § i lagen av den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974), sådana de lyder i lag 452/2001.

RP 62/2008
FsUB 5/2008
RSv 193/2008

Helsinfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.