1119/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Energimarknadsverket tar ut de avgifter som bestäms i denna förordning, är

1) beslut i ett ärende som gäller el- eller naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att bygga elledningar,

3) beslut i ett ärende som gäller överföring av el- eller naturgasnätet,

4) beslut i ett ärende som gäller särredovisning av el- eller naturgasaffärsverksamheter,

5) beslut om undantagslov som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk,

7) beslut om ett undantag enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning 1228/2003,

8) beslut i ett ärende som gäller fastställande av driftsregler för de kraftverksenheter som ingår i effektreserven,

9) beslut i ett ärende som gäller fastställande av grunderna för de avgifter som insamlas för att finansiera effektreserven,

10) beslut om ett undantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmarknadslagen (508/2000),

11) beslut i ett ärende som gäller utsläppstillstånd för växthusgaser,

12) beslut om godkännande av en kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel (683/2004),

13) övervakning av elnätsinnehavare,

14) övervakning av naturgasnätsinnehavare,

15) upprätthållande av utsläppshandelsregistret,

16) behandling av utsläppsrapport.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka Energimarknadsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publikationer,

2) användning av Energimarknadsverkets personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder Energimarknadsverkets övervakningsuppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av bruksrättigheten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning,

5) fotokopior och andra kopior.

Om de avgifter som skall tas ut för framtagande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för givande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, beslutar Energimarknadsverket med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ansökningsavgifter

För de beslut som Energimarknadsverket har gett på ansökan tas av sökanden ut avgifter enligt följande:

1) ärenden som gäller el- eller naturgasnätstillstånd:

a) beslut på ansökan om elnätstillstånd 2 800 euro,

b) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd 2 200 euro,

c) beslut på den systemansvariges ansökan om elnätstillstånd 10 000 euro,

d) beslut på den systemansvariges ansökan om naturgasnätstillstånd 7 000 euro,

e) beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om elnätsverksamhet 2 200 euro,

f) beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om naturgasnätsverksamhet 2 200 euro,

2) ärenden som gäller tillstånd att bygga elledningar:

a) beslut på ansökan att bygga elledning för nominell spänning om minst 110 och under 400 kilovolt 4 000 euro,

b) beslut på ansökan att bygga elledning för nominell spänning om minst 400 kilovolt 6 000 euro,

3) ärenden som gäller överföring av el- eller naturgasnätet:

a) beslut på ansökan om överföring av elnätet 2 500 euro,

b) beslut på ansökan om överföring av naturgasnätet 2 500 euro,

4) beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa el- eller naturgasaffärsverksamheter 2 200 euro,

5) beslut om undantagslov som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster 2 200 euro,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk i enlighet med lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) 1 200 euro,

7) beslut om ett undantag enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning 1228/2003 10 000 euro,

8) beslut om ett undantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmarknadslagen 10 000 euro,

9) beslut i ett ärende som gäller fastställande av driftsregler för kraftverksenheter som ingår i effektreserven:

a) beslut i ett ärende som gäller fastställande av de regler som avses i 10 § 1 punkten lagen om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas (1082/2006) 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 5 000 euro,

10) beslut i ärende som gäller fastställande av grunderna för de avgifter som insamlas för att finansiera effektreserven:

a) beslut om fastställande av de grunder för avgifter som avses i 10 § 2 punkten lagen om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 5 000 euro,

11) ärenden som gäller utsläppstillstånd för växthusgaser:

a) beslut om utsläppstillstånd för en eller flera förbränningsanläggningar som är belägna på samma förläggningsplats och som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten underpunkten a lagen om utsläppshandel 580 euro,

b) beslut om utsläppstillstånd för en eller flera förbränningsanläggningar som är belägna på samma förläggningsplats och som avses i 4 § lagen om utsläppshandel 300 euro,

c) beslut om utsläppstillstånd för ett oljeraffinaderi 4 700 euro,

d) beslut om utsläppstillstånd för ett koksverk 1 100 euro,

e) beslut om utsläppstillstånd för en anläggning som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om utsläppshandel och som hör till stålindustrin 4 700 euro,

f) beslut om utsläppstillstånd för en anläggning som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten lagen om utsläppshandel och som hör till mineralindustrin 1 800 euro,

g) beslut om utsläppstillstånd för en anläggning som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten lagen om utsläppshandel och som hör till skogsindustrin 2 200 euro,

h) beslut om utsläppstillstånd för en petrokemisk anläggning som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten underpunkten a lagen om utsläppshandel 4 700 euro,

i) beslut om utsläppshandel för en anläggning som tillverkar stenull eller kimrök och som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten underpunkten b lagen om utsläppshandel 1 800 euro,

j) beslut om ändring av utsläppstillstånd för förbränningsanläggning som avses i underpunkt a 300 euro,

k) beslut om ändring av utsläppstillstånd för förbränningsanläggning som avses i underpunkt b 150 euro,

l) beslut om ändring av utsläppstillstånd för oljeraffinaderi 1 900 euro,

m) beslut om ändring av utsläppstillstånd för koksverk 600 euro,

n) beslut om ändring av utsläppstillstånd för en anläggning som hör till stålindustrin 1 900 euro,

o) beslut om ändring av utsläppstillstånd för anläggning som hör till mineralindustrin 1 000 euro,

p) ändring av utsläppstillstånd för anläggning som hör till skogsindustrin 1 500 euro,

q) beslut om ändring av utsläppstillstånd för en petrokemisk anläggning 1 900 euro,

r) beslut om ändring av utsläppstillstånd för en anläggning som tillverkar stenull eller kimrök 1 000 euro,

Den tillståndsavgift som avses i underpunkterna a―i i 11 punkten tas ut också när ändringen av de anvisningar om kontroll av utsläppen i gemenskapen som kommissionen gett med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG förutsätter att tillståndsvillkoren för anläggningen justeras.

Den tillståndsavgift som avses i underpunkt a i 11 punkten tas inte ut särskilt utöver tillståndsavgifterna enligt underpunkterna c―i när förbränningsanläggningen utgör en fast del av en anläggning enligt underpunkterna c―i och verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd för hela anläggningen.

Den tillståndsavgift som avses i underpunkt d i 11 punkten tas inte ut när ett koksverk utgör en teknisk eller funktionell helhet med en järn- eller stålfabrik som avses i underpunkt b i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om utsläppshandel och verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd för hela anläggningen.

12) beslut om godkännande av en kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel:

a) beslut om godkännande av kontrollör 3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av en kontrollör 1 500 euro.

5 §
Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning av stamnätsinnehavare tas av nätinnehavarna ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av distributions- och regionnätsinnehavarna utgör 1,1 promille av försäljningsintäkterna under den senast avslutade redovisningsperioden, dock minst 6 000 euro.

Övervakningsavgiften för en stamnätsinnehavare som har ålagts systemansvar är 400 000 euro.

6 §
Fastställande av avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

Med försäljningsintäkter av nätverksamheten avses summan av omsättningen av nätverksamheten minskad med försäljningens korrektivposter, såsom mervärdesskatt och kreditförluster, och övriga intäkter av nätaffärsverksamheten.

Om den redovisningsperiod som utgör grund för fastställandet av övervakningsavgiften avviker från kalenderåret, omvandlas försäljningsintäkterna av nätaffärsverksamheten när övervakningsavgiften fastställs så att de motsvarar ett år genom att de multipliceras med talet 12 och divideras med redovisningsperiodens längd i månader.

7 §
Avgifter för övervakning av naturgasnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning av naturgasnätsinnehavare tas av nätinnehavarna ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av naturgasnätsinnehavarna är 160 euro per miljon naturgaskubikmeter som nätinnehavaren överförde i sitt nät under föregående år, dock minst 5 000 euro, om den mängd naturgas som har överförts har varit högst 5 miljoner kubikmeter, och minst 6 000 euro, om den mängd naturgas som har överförts har varit mer än 5 miljoner kubikmeter. Övervakningsavgiften är dock högst 50 000 euro.

Övervakningsavgiften för en naturgasinnehavare som har ålagts systemansvar är 100 000 euro.

8 §
Registeravgifter som gäller utsläppshandelsregistret

För utsläppshandelsregistret som upprätthålls av Energimarknadsverket tas avgifter ut av dem som använder registret enligt följande:

1) avgift för att öppna ett konto 50 euro,

2) bruksavgift för ett konto 0,012 euro för varje utsläppsrätt under ett år, dock minst 80 euro och högst 4 700 euro per år,

3) faktureringstillägg för sändande av en pappersfaktura 30 euro.

När bruksavgiften för ett konto räknas ut används det antal utsläppsrätter som i genomsnitt finns på kontot under kalenderåret.

9 §
Avgifter för behandling av utsläppsrapporter

För Energimarknadsverkets behandling av utsläppsrapporter tas ut en årlig avgift av de anläggningar som har fått utsläppstillstånd.

Avgiften för behandlingen av en utsläppsrapport är:

1) 45 euro om anläggningens koldioxidutsläpp underskrider 25 000 ton per år,

2) 130 euro om anläggningens koldioxidutsläpp är 25 000–49 999 ton per år,

3) 960 euro om anläggningens koldioxidutsläpp är 50 000–500 000 ton per år,

4) 5 200 euro om anläggningens koldioxidutsläpp överskrider 500 000 ton per år.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till utgången av 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.