1118/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 19 december 2008 om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (951/2008):

1 §
Direktör

Behörighetsvillkor för direktören för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är högre högskoleexamen, förtrogenhet med internationella ärenden samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Tjänsten som direktör kan tillsättas tills vidare eller för viss tid, högst fem år.

2 §
Direktörens uppgifter

Direktören ska leda och utveckla CIMOs verksamhet och ansvara för att uppställda resultatmål nås. Direktören ansvarar för att CIMOs uppgifter sköts effektivt, ekonomiskt och med goda resultat.

3 §
Utnämning och anställning av personal

CIMOs direktör utnämns av undervisningsministeriet. Direktörens vikarie förordnas av undervisningsministeriet. Den övriga personalen utnämns till sina tjänster eller anställs i arbetsavtalsförhållande av direktören.

4 §
Beviljande av tjänstledighet

Tjänstledighet för CIMOs direktör beviljas av undervisningsministeriet.

Tjänstledighet för andra än direktören beviljas av direktören.

5 §
Delegation

CIMO har en delegation, som stöder den strategiska planeringen. Delegationen består av CIMOs direktör som ordförande och minst sex och högst tio övriga medlemmar. En av medlemmarna ska personalen ha utsett inom sig. De övriga medlemmarna ska utses av undervisningsministeriet för viss tid, dock högst fyra år. Medlemmarna ska representera aktörer som är centrala med tanke på CIMOs verksamhet. Delegationen ska utse en vice ordförande inom sig.

6 §
Delegationens uppgifter

Delegationen ska

1) stödja CIMO i planeringen och den strategiska utvecklingen av verksamheten,

2) främja samarbetet mellan CIMO och för centret viktiga intresse- och kundgrupper,

3) följa utvecklingen i frågor som hör till CIMOs ansvarsområde,

4) följa och bedöma genomslag och resultat för CIMOs verksamhet,

5) lämna förslag för utveckling av CIMO och dess verksamhet

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Satu Paasilehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.