1104/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 4 och 5 §,

av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1169/2007, som följer:

4 §

Det pensionsutdrag som avses i 81 § i den nya lagen sänds första gången till arbetstagaren senast 2008. Arbetstagaren har dock rätt att på begäran få uppgift om sina registrerade arbetsinkomster redan 2007.

Den tid av fem år som avses i 81 § och 81 b § 1 mom. i den nya lagen tillämpas 2013 och efter det.

Det pensionsutdrag för arbetstagare som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de i 81 § 1―3 punkten i den nya lagen avsedda arbetsinkomsterna och förmånerna under de tio kalenderår som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju och år 2012 för de sex år som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. I pensionsutdraget lämnas de uppgifter som avses i 81 § 2 och 3 punkten i den nya lagen dock inte för år som föregått 2005.

Om de av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomsterna enligt 81 b § 2 mom. i den nya lagen har intjänats före 2005, bestäms pensionen för dessa inkomster i enlighet med den gamla lagen i den lydelse den hade under intjäningsåret. Pensionen bestäms på samma sätt också i fråga om sådana av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomster som har intjänats före 2006, om invalid-, arbetslöshets- eller familjepension för arbetstagaren ska bestämmas i enlighet med 20 § 2 mom. i denna lag.

Riktigheten av uppgifterna om de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn som till den 31 december 2012 framgår av pensionsutdraget ska i stället för av den pensionsanstalt som avses i 81 b § 1 och 2 mom. i den nya lagen och som har utfärdat pensionsutdraget redas ut och ett beslut med anledning av utredningen ges av den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det arbete som utredningen gäller. Den pensionsanstalt som utfärdat utdraget överför ärendet till den behöriga pensionsanstalten.

5 §

Den preskriptionstid på fem år som avses i 81 b § 1 och 2 mom., 122 § och 123 § 4 mom. samt i 148 och 150 § i den nya lagen tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är den nämnda preskriptionstiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före den nya lagens ikraftträdande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 171/2008
ShUB 41/2008
RSv 215/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.