1103/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) 3 § 2 mom. 3 och 7 punkten, 81 §, 109 § 1 mom., 120 § 12 punkten, 148 § 2 mom., 224 § 2 mom. samt 228 §,

av dem 148 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1168/2007, och

fogas till lagen en ny mellanrubrik före 81 § samt nya 81 a och 81 b § som följer:

3 §
Arbetspensionslagar

Arbetspensionslagar för den offentliga sektorn är


3) pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008),


7) landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007).

Arbetstagares pensionsutdrag samt utfärdande och kontroll av det
81 §
Arbetstagares pensionsutdrag

För en i Finland bosatt arbetstagare i åldern 18―67 år utfärdas årligen ett pensionsutdrag över hans eller hennes pensionsförsäkrade inkomster. Pensionsutdraget kan utfärdas i skriftlig eller elektronisk form. Pensionsutdraget innehåller följande uppgifter för fem kalenderår före det år under vilket utdraget utfärdades:

1) de arbetsinkomster som berättigar till pension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn, särskilt för varje arbetsgivare,

2) de inkomster som ligger till grund för förmåner som betalats för oavlönad tid och som berättigar till pension, särskilt för varje förmånsslag,

3) grunden och den tid för vilken pension intjänas enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, och

4) beloppet av den pension som intjänats fram till utgången av året före det år under vilket utdraget utfärdades.

81 a §
Utfärdande av pensionsutdrag

Det skriftliga pensionsutdraget sänds till arbetstagaren av pensionskassan eller den pensionsanstalt inom den privata sektorn där arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat vid utgången av kalenderåret före det år under vilket utdraget skickades eller senast därförinnan. Det elektroniska pensionsutdraget får arbetstagaren via en elektronisk tjänst som tillhandahålls av den pensionsanstalt där arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat vid den tidpunkt då det elektroniska utdraget utfärdades eller senast därförinnan.

Pensionsutdraget kan utfärdas i elektronisk form, om arbetstagaren har valt detta alternativ i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. För att det elektroniska pensionsutdraget ska kunna väljas och kontrolleras måste arbetstagaren logga in sig på pensionsanstaltens elektroniska tjänst. Vid inloggningen ska datasäker och bevislig identifieringsteknik användas.

Pensionsanstalten övervakar att en arbetstagare som valt elektroniskt pensionsutdrag anlitar den elektroniska tjänst där det elektroniska pensionsutdraget ingår. Om arbetstagaren inte på fyra kalenderår loggar in sig på den tjänst där det elektroniska pensionsutdraget ingår, ska pensionskassan eller den pensionsanstalt inom den privata sektorn där arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat vid utgången av det ovan avsedda fjärde kalenderåret eller senast därförinnan sända ett skriftligt pensionsutdrag till arbetstagaren under det följande kalenderåret.

81 b §
Kontroll av pensionsutdraget

Om arbetstagaren konstaterar en brist eller ett fel i de uppgifter som avses i 81 § 1―3 punkten, ska pensionskassan i egenskap av den pensionsanstalt som utfärdat utdraget reda ut uppgifternas riktighet på arbetstagarens yrkande. Arbetstagaren ska vid behov lägga fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Pensionskassan är inte skyldig att reda ut dessa uppgifter retroaktivt för längre tid än de fem kalenderår som föregått utfärdandet av pensionsutdraget.

Om arbetstagaren ostridigt visar att han eller hon före de fem år som nämns ovan har haft sådana inkomster eller förmåner som avses i 81 § 1―3 punkten och som berättigar till pension men som inte på rätt sätt beaktats som pensionsberättigande, beaktar pensionskassan uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvisade arbetsinkomster beaktas som inkomster för utbetalningsåret, och inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid, tid för vård av barn under tre år och studietid beaktas som inkomster för de år till vilka förmånstiden, vårdtiden eller studierna hänför sig.

Har arbetstagaren inte arbetsinkomster som försäkrats enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn, ska Pensionsskyddscentralen sända ett utdrag med den information om förmåner som avses i 81 § 2 och 3 punkten till arbetstagaren. Arbetstagaren kan välja och kontrollera det elektroniska pensionsutdraget i en för arbetspensionssystemet gemensam elektronisk tjänst genom att logga in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 81 a § 2 mom. Pensionsskyddscentralen övervakar att en arbetstagare som valt elektroniskt pensionsutdrag anlitar den elektroniska tjänst där pensionsutdraget ingår och sänder ett skriftligt utdrag enligt vad som bestäms i 81 a § 3 mom. Vid behov ska Pensionsskyddscentralen också reda ut de i 81 § 2 och 3 punkten avsedda uppgifternas riktighet på det sätt som avses i 1 och 2 mom.

Arbetstagaren har rätt att få ett beslut om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och som påverkar hans eller hennes pensionsrätt. Beslutet ges av pensionskassan eller av någon annan pensionsanstalt som utfärdat utdraget eller, i det fall som avses i 3 mom., av Pensionsskyddscentralen. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. hänför sig till ett tillämpningsärende enligt 10 § i lagen om pension för arbetstagare som behandlas av Pensionsskyddscentralen, ger Pensionsskyddscentralen beslut också om dessa uppgifter.

109 §
Utbetalning av pension

Pensionen betalas till pensionstagaren, om inte något annat bestäms i detta kapitel eller i någon annan lag.


120 §
Ordningen för utbetalning av pension

Om pension skall betalas till någon annan än pensionstagaren själv på basis av denna eller någon annan lag, och två eller flera myndigheter, kommuner, anstalter eller organ eller andra instanser har rätt till den, betalas pensionen i följande ordning:


12) till en utsökningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007),


148 §
Preskription av pensionsförsäkringsavgifter

Om en arbetstagares arbetsinkomst på det sätt som avses i 81 b § 2 mom. med stöd av arbetstagarens utredning eller av någon annan anledning har utökats retroaktivt med till pension berättigande arbetsinkomster som är mer än fem år gamla, ska pensionskassan på basis av dessa arbetsinkomster fastställa pensionsförsäkringsavgiften inom tio år från den förfallodag för pensionsförsäkringsavgiften som anges i 142 § 2 mom.

224 §
Beräkning av tidsperiodernas längd

Tidsperiodens längd och antalet dagar som avses i 9 § omvandlas till månader genom att antalet dagar divideras med trettio. Högst 360 dagar beaktas per kalenderår. Om det vid omvandlingen till månader av de dagar som avses i 9 § utöver fulla månader återstår minst femton dagar anses de motsvara en månad.

228 §
Förvaring av handlingar

Pensionskassan ska förvara de handlingar som ansluter sig till ordnandet av pensionsskydd enligt denna lag eller till ett pensionsärende på det sätt som bestäms i arkivlagen (831/1994). Om arkivverket inte har bestämt att de ovan avsedda handlingarna ska förvaras varaktigt, ska pensionskassan förvara

1) handlingar som gäller en försäkrings giltighet och upphörande samt andra handlingar som behövs för ordnande och förvaltning av försäkringar och fastställande av försäkringsavgifter, under försäkringens giltighetstid och i tio kalenderår därefter,

2) ansökningar, läkarutlåtanden och rehabiliteringsplaner som ansluter sig till pensions- eller rehabiliteringsärenden och andra handlingar som gäller rehabilitering eller pensionstagares hälsotillstånd, arbets- och funktionsförmåga eller rehabiliteringsmöjligheter, andra handlingar som behövs för beviljande, handläggning eller utbetalning av pensions- eller rehabiliteringsförmåner samt beslut och kalkyler i pensions- eller rehabiliteringsärenden, under den försäkrades livstid och i fem kalenderår därefter,

3) handlingar som behövs för beviljande, handläggning eller utbetalning av familjepension samt beslut och kalkyler i fråga om familjepension, under den tid familjepensionen betalas och i fem kalenderår därefter,

4) handlingar som behövs för uttag av försäkringsavgifter, tills uttaget avslutats och i fem kalenderår därefter, och

5) handlingar som gäller överklagande, i 50 år, om de inte enligt 1―4 punkten ska förvaras en längre tid; förvaringstiden för handlingar som gäller överklagande börjar när dessa har återkommit till pensionskassan från besvärsinstansen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagens 228 § tillämpas på handlingar som förvaras hos pensionskassan när lagen träder i kraft och på handlingar som placeras i förvar efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 171/2008
ShUB 41/2008
RSv 215/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.