1102/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) 10 § 2 och 3 mom. samt 11 § som följer:

10 §

Den tid av fem år som avses i 75 § och 75 b § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas 2013 och därefter.

Det pensionsutdrag för lantbruksföretagare som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de i 75 § 1―3 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda lantbruksföretagarverksamheterna och andra arbetsförtjänster samt förmåner under de tio kalenderår som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju och år 2012 för de sex år som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. De uppgifter som avses i 75 § 2 och 3 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare uppges dock inte i pensionsutdraget för år som föregått 2005.

11 §

Den preskriptionstid på fem år som avses i 30 §, 75 b § 1 och 2 mom., 100 § och 101 § 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är den nämnda preskriptionstiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden innan lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 171/2008
ShUB 41/2008
RSv 215/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.