1101/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 48 § 1 mom. 3 punkten, 75 § och 92 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny mellanrubrik före 75 § samt nya 75 a och 75 b § som följer:

48 §
Invalidpension på basis av pension som beviljats enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn

En lantbruksföretagare har rätt till invalidpension när han eller hon, efter det att ett arbete som omfattas av denna lag upphört, för ett senare tjänste- eller arbetsavtalsförhållande beviljats invalidpension enligt


3) de bestämmelser i 1 § i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008) som motsvarar de bestämmelser som nämns ovan i 1 punkten, eller


Pensionsutdrag samt utfärdande och kontroll av det
75 §
Pensionsutdrag

För en i Finland bosatt lantbruksföretagare i åldern 18―67 år utfärdas årligen ett pensionsutdrag över hans eller hennes pensionsförsäkrade inkomster. Pensionsutdraget kan utfärdas i skriftlig eller elektronisk form. Pensionsutdraget innehåller följande uppgifter för fem kalenderår före det år under vilket utdraget utfärdades:

1) lantbruksföretagarverksamhet som berättigar till pension och som försäkrats enligt denna lag samt de totala arbetsinkomsterna för den,

2) de inkomster som ligger till grund för förmåner som betalats för oavlönad tid och som berättigar till pension, särskilt för varje förmånsslag,

3) grunden och den tid för vilken förmån intjänas enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, och

4) beloppet av den pension som intjänats fram till utgången av året före det år under vilket utdraget utfärdades.

75 a §
Utfärdande av pensionsutdrag

Det skriftliga pensionsutdraget sänds till lantbruksföretagaren av den pensionsanstalt där lantbruksföretagaren var försäkrad vid utgången av kalenderåret före det år under vilket utdraget skickades eller senast därförinnan. Om lantbruksföretagaren också var försäkrad enligt någon annan arbetspensionslag, sänds pensionsutdraget av den pensionsanstalt som senast försäkrat lantbruksföretagaren enligt den pensionslagen. Utöver de uppgifter som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare innehåller utdraget uppgifter om lantbruksföretagarverksamhet enligt denna lag. Det elektroniska pensionsutdraget får lantbruksföretagaren via en elektronisk tjänst som tillhandahålls av den pensionsanstalt där lantbruksföretagaren var försäkrad vid den tidpunkt då det elektroniska utdraget utfärdades eller senast därförinnan.

Pensionsutdraget kan utfärdas i elektronisk form, om lantbruksföretagaren har valt detta alternativ i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. För att det elektroniska pensionsutdraget ska kunna väljas och kontrolleras måste lantbruksföretagaren logga in sig på pensionsanstaltens elektroniska tjänst. Vid inloggningen ska datasäker och bevislig identifieringsteknik användas.

Pensionsanstalten övervakar att en lantbruksföretagare som valt elektroniskt pensionsutdrag anlitar den elektroniska tjänst där det elektroniska pensionsutdraget ingår. Om lantbruksföretagaren inte på fyra kalenderår loggar in sig på den tjänst där det elektroniska pensionsutdraget ingår, ska den pensionsanstalt som avses i 1 mom. och där lantbruksföretagaren var försäkrad vid utgången av det ovan avsedda fjärde kalenderåret eller senast därförinnan sända ett skriftligt pensionsutdrag till lantbruksföretagaren under det följande kalenderåret.

75 b §
Kontroll av pensionsutdraget

Om lantbruksföretagaren konstaterar en brist eller ett fel i de uppgifter som avses i 75 § 2 och 3 punkten, ska den pensionsanstalt som utfärdat utdraget reda ut uppgifternas riktighet på lantbruksföretagarens yrkande. Lantbruksföretagaren ska vid behov lägga fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Pensionsanstalten är inte skyldig att reda ut dessa uppgifter retroaktivt för längre tid än de fem kalenderår som föregått utfärdandet av pensionsutdraget.

Om lantbruksföretagaren ostridigt visar att han eller hon före de fem år som nämns ovan har haft sådana förmåner som avses i 75 § 2 och 3 punkten och som berättigar till pension men som inte på rätt sätt beaktats som pensionsberättigande, beaktar pensionsanstalten uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvisade inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid, tid för vård av barn under tre år och studietid beaktas som inkomster för de år till vilka förmånstiden, vårdtiden eller studierna hänför sig.

Lantbruksföretagaren har rätt att få ett beslut om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och som påverkar hans eller hennes pensionsrätt. Beslutet ges av den pensionsanstalt som utfärdat utdraget. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. hänför sig till ett tillämpningsärende enligt 9 § som behandlas av Pensionsskyddscentralen, ger Pensionsskyddscentralen beslut också om dessa uppgifter.

92 §
Utbetalning av pension

Pensionen betalas till pensionstagaren, om inte något annat bestäms i detta kapitel eller i någon annan lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 171/2008
ShUB 41/2008
RSv 215/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.