1097/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) den finska språkdräkten i det inledande stycket i 3 § 2 mom. samt 3 § 2 mom. 3 och 7 punkten, 4 § 3 mom., 75 §, 112 § 1 mom., 123 § 12 punkten, 149 §, 158 § 2 mom. och 218 §,

av dem den finska språkdräkten i det inledande stycket i 3 § 2 mom. samt 3 § 2 mom. 3 och 7 punkten sådana de lyder i lag 1274/2006 och 158 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1164/2007, och

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1281/2007, ett nytt 4 mom. samt till lagen en ny mellanrubrik före 75 § och nya 75 a och 75 b § som följer:

3 §
Arbetspensionslagar

Arbetspensionslagar för den offentliga sektorn är


3) pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008),


7) landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007).

4 §
Anställningsförhållande

Lagen gäller inte arbetstagare

1) till vilka arbetsgivaren betalar i denna lag avsedd arbetsinkomst till ett belopp av sammanlagt mindre än 41,89 euro per kalendermånad,

2) på vilka finsk lagstiftning inte tillämpas på basis av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet,

3) som en utländsk arbetsgivare sänder till Finland för att arbeta och vars arbete i Finland i denna arbetsgivares tjänst pågår i högst två år.

Om finsk lagstiftning tillämpas på en arbetstagare som avses i 3 mom. 3 punkten på basis av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet eller om arbetstagaren omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet omedelbart innan arbetet i Finland börjar, tillämpas dock denna lag på arbetstagaren.

Arbetstagares pensionsutdrag samt utfärdande och kontroll av det
75 §
Arbetstagares pensionsutdrag

För en i Finland bosatt arbetstagare i åldern 18―67 år utfärdas årligen ett pensionsutdrag över hans eller hennes pensionsförsäkrade inkomster. Pensionsutdraget kan utfärdas i skriftlig eller elektronisk form. Pensionsutdraget innehåller följande uppgifter för fem kalenderår före det år under vilket utdraget utfärdades:

1) de arbetsinkomster som berättigar till pension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn, särskilt för varje arbetsgivare,

2) de inkomster som ligger till grund för förmåner som betalats för oavlönad tid och som berättigar till pension, särskilt för varje förmånsslag,

3) grunden och den tid för vilken pension intjänas enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, och

4) beloppet av den pension som intjänats fram till utgången av året före det år under vilket utdraget utfärdades.

75 a §
Utfärdande av pensionsutdrag

Det skriftliga pensionsutdraget sänds till arbetstagaren av den pensionsanstalt där arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat vid utgången av kalenderåret före det år under vilket utdraget skickades eller senast därförinnan. Det elektroniska pensionsutdraget får arbetstagaren via en elektronisk tjänst som tillhandahålls av den pensionsanstalt där arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat vid den tidpunkt då det elektroniska utdraget utfärdades eller senast därförinnan.

Pensionsutdraget kan utfärdas i elektronisk form, om arbetstagaren har valt detta alternativ i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. För att det elektroniska pensionsutdraget ska kunna väljas och kontrolleras måste arbetstagaren logga in sig på pensionsanstaltens elektroniska tjänst. Vid inloggningen ska datasäker och bevislig identifieringsteknik användas.

Pensionsanstalten övervakar att en arbetstagare som valt elektroniskt pensionsutdrag anlitar den elektroniska tjänst där det elektroniska pensionsutdraget ingår. Om arbetstagaren inte på fyra kalenderår loggar in sig på den tjänst där det elektroniska pensionsutdraget ingår, ska den pensionsanstalt där arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat vid utgången av det ovan avsedda fjärde kalenderåret eller senast därförinnan sända ett skriftligt pensionsutdrag till arbetstagaren under det följande kalenderåret.

75 b §
Kontroll av pensionsutdraget

Om arbetstagaren konstaterar en brist eller ett fel i de uppgifter som avses i 75 § 1―3 punkten, ska den pensionsanstalt som utfärdat utdraget reda ut uppgifternas riktighet på arbetstagarens yrkande. Arbetstagaren ska vid behov lägga fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Pensionsanstalten är inte skyldig att reda ut dessa uppgifter retroaktivt för längre tid än de fem kalenderår som föregått utfärdandet av pensionsutdraget.

Om arbetstagaren ostridigt visar att han eller hon före de fem år som nämns ovan har haft sådana inkomster eller förmåner som avses i 75 § 1―3 punkten och som berättigar till pension men som inte på rätt sätt beaktats som pensionsberättigande, beaktar pensionsanstalten uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvisade arbetsinkomster beaktas som inkomster för utbetalningsåret, och inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid, tid för vård av barn under tre år och studietid beaktas som inkomster för de år till vilka förmånstiden, vårdtiden eller studierna hänför sig.

Har arbetstagaren inte arbetsinkomster som försäkrats enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn, ska Pensionsskyddscentralen sända ett utdrag med information om de förmåner som avses i 75 § 2 och 3 punkten i denna lag till arbetstagaren. Arbetstagaren kan välja och kontrollera det elektroniska pensionsutdraget i en för arbetspensionssystemet gemensam elektronisk tjänst genom att logga in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 75 a § 2 mom. Pensionsskyddscentralen övervakar att en arbetstagare som valt elektroniskt utdrag anlitar den elektroniska tjänst där pensionsutdraget ingår och sänder ett skriftligt utdrag enligt vad som bestäms i 75 a § 3 mom. Vid behov ska Pensionsskyddscentralen också reda ut de i 75 § 2 och 3 punkten avsedda uppgifternas riktighet på det sätt som avses i 1 och 2 mom.

Arbetstagaren har rätt att få ett beslut om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och som påverkar hans eller hennes pensionsrätt. Beslutet ges av den pensionsanstalt som utfärdat utdraget eller, i det fall som avses i 3 mom., av Pensionsskyddscentralen. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. hänför sig till ett tillämpningsärende enligt 10 § som behandlas av Pensionsskyddscentralen, ger Pensionsskyddscentralen beslut också om dessa uppgifter.

112 §
Utbetalning av pension

Pensionen betalas till pensionstagaren, om inte något annat bestäms i detta kapitel eller i någon annan lag.


123 §
Utbetalningsordning för pension

Om pension skall betalas till någon annan än pensionstagaren själv på basis av denna eller någon annan lag, och två eller flera myndigheter, kommuner, anstalter eller organ eller andra instanser har rätt till den, betalas pensionen i följande ordning:


12) till en utsökningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007),


149 §
Villkor för befriande av en utländsk arbetsgivare från försäkringsskyldigheten

Pensionsskyddscentralen kan på ansökan befria en utländsk arbetsgivare från skyldigheten att ordna i denna lag avsett pensionsskydd för en arbetstagare som avses i 4 § 3 mom. 3 punkten och som denne arbetsgivare sänder till Finland för att arbeta i mer än två år eller vars arbete i egenskap av utsänd arbetstagare av oförutsedda orsaker fortgår i Finland i mer än två år. En förutsättning för befrielse är att arbetsgivaren för sin utsända arbetstagare har ordnat pensionsskydd för den tid arbetstagaren arbetar i Finland. Arbetsgivaren ska lägga fram utredning om ordnande av pensionsskyddet. Befrielse beviljas för högst fem år räknat från den tidpunkt då arbetet i Finland började.

158 §
Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter

Har en arbetstagares arbetsinkomst på det sätt som avses i 75 b § 2 mom. med stöd av arbetstagarens utredning eller av någon annan anledning utökats retroaktivt med till pension berättigande arbetsinkomster som är mer än fem år gamla, ska pensionsanstalten på basis av dessa arbetsinkomster fastställa arbetspensionsförsäkringsavgiften inom tio år från den dag då denna avgift för anställningsförhållandet i fråga enligt försäkringsvillkoren hade förfallit till betalning. En tillfällig arbetsgivares arbetspensionsförsäkringsavgift ska dock fastställas inom tio år från ingången av året efter det under vilket lönen utbetalades.

218 §
Förvaring av handlingar

Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen ska förvara de handlingar som ansluter sig till ordnandet av pensionsskydd enligt denna lag eller till ett pensionsärende på det sätt som bestäms i arkivlagen (831/1994). Om arkivverket inte har bestämt att de ovan avsedda handlingarna ska förvaras varaktigt, ska pensionsanstalterna eller Pensionsskyddscentralen förvara

1) försäkringsansökningar, försäkringsbrev och försäkringsavtal samt andra handlingar som behövs för ordnande och förvaltning av försäkringar och fastställande av försäkringsavgifter, under försäkringens giltighetstid och i tio kalenderår därefter,

2) ansökningar, läkarutlåtanden och rehabiliteringsplaner som ansluter sig till pensions- eller rehabiliteringsärenden och andra handlingar som gäller rehabilitering eller pensionstagares hälsotillstånd, arbets- och funktionsförmåga eller rehabiliteringsmöjligheter, andra handlingar som behövs för beviljande, handläggning eller utbetalning av pensions- eller rehabiliteringsförmåner samt beslut och kalkyler i pensions- eller rehabiliteringsärenden, under den försäkrades livstid och i fem kalenderår därefter,

3) handlingar som behövs för beviljande, handläggning eller utbetalning av familjepension samt beslut och kalkyler i fråga om familjepension, under den tid familjepensionen betalas och i fem kalenderår därefter,

4) handlingar som behövs för uttag av försäkringsavgifter, tills uttaget avslutats och i fem kalenderår därefter, och

5) handlingar som gäller överklagande i 50 år, om de inte enligt 1―4 punkten ska förvaras en längre tid; förvaringstiden för handlingar som gäller överklagande börjar när dessa har återkommit till pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen från besvärsinstansen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelserna i 4 § 3 mom. 3 punkten och 4 mom. samt 149 § tillämpas på arbetstagare som sänts från utlandet och som börjar arbeta i Finland den 1 januari 2009 eller därefter.

Lagens 218 § tillämpas på handlingar som förvaras hos pensionsanstalterna eller Pensionsskyddscentralen när lagen träder i kraft och på handlingar som placeras i förvar efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 171/2008
ShUB 41/2008
RSv 215/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.