1093/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om kommunikationsministeriet (405/2003) 1 och 2 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 497/2007, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till kommunikationsministeriets uppgifter hör

1) planering och utveckling av trafiksystem,

2) underhåll och utveckling av trafiknäten,

3) vägtrafiken samt ärenden som gäller fordon som används i vägtrafik,

4) järnvägstrafiken,

5) sjöfarten och övrig sjötrafik samt hamnarna,

6) civil luftfart och flygplatserna,

7) persontrafiktjänsterna samt ärenden som gäller efterfrågan och utbudet på dem,

8) logistik och transporttelematik,

9) trafiksäkerhet och miljöfrågor samt transport av farliga ämnen,

10) forskning kring och observation av atmosfären, vädertjänst samt observation av havens fysikaliska tillstånd,

11) de allmänna förutsättningarna för informationssamhällsutvecklingen,

12) de allmänna verksamhetsförutsättningarna för kommunikationsnäten, -tjänsterna och -marknaderna,

13) styrning av postverksamheten samt stödjande av tidningspressen,

14) ärenden som gäller Rundradion Abp,

15) de allmänna förutsättningarna för elektronisk handel och annan elektronisk affärsverksamhet,

16) integritetsskydd vid telekommunikation och telekommunikationens datasäkerhet,

17) utveckling av elektroniska signaturer samt krypteringsprodukter för kommunikation och datateknik,

18) ärenden som gäller sommartid.

Utöver det som bestäms i reglementet för statsrådet (262/2003) eller någon annanstans föreskrivs i ministeriets arbetsordning om uppgifterna för de olika avdelningarna och andra verksamhetsenheterna vid kommunikationsministeriet.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

1) Vägförvaltningen,

2) Sjöfartsverket,

3) Fordonsförvaltningscentralen,

4) Luftfartsförvaltningen,

5) Banförvaltningscentralen,

6) Järnvägsverket,

7) Kommunikationsverket,

8) Meteorologiska institutet,

9) förvaltningsnämnden för Saima kanal,

10) Luftfartsverket,

11) Lotsverket,

12) Rederiverket,

13) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Avdelningschef, överdirektör
Pekka Plathan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.