1090/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 88 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1001/2001, som följer:

88 §

Var och en som bedriver handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. ska årligen betala en spöfiskeavgift till staten. Avgiften är 29 euro per kalenderår eller sju euro för en fiskeperiod om sju dygn inom varje län där han bedriver nämnda handredskapsfiske. Spöfiskeavgift tas dock inte ut hos den som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år, inte heller för handredskapsfiske som bedrivs inom ett allmänt vattenområde.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 120/2008
JsUB 10/2008
RSv 154/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.