1088/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 6 § 1 mom. 12 punkten, sådan den lyder i lag 1541/1992, som följer:

6 §

Ovan i 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande är bland andra:


12) den vid beskattningen icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för egendom som den skattskyldige har överfört till jordbruket från någon annan förvärvskälla eller det högre belopp som i en sådan förvärvskälla har betraktats som skattepliktigt överlåtelsepris, dock så att såsom anskaffningsutgift för skog som den skattskyldige har överfört från en förvärvskälla till jordbruket betraktas anskaffningsutgiften för skogen eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris, och



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 206/2008
FiUB 32/2008
RSv 205/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.