1086/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om temporär ändring av 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 7 § i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), sådan paragrafen lyder i lag 1226/2006, nya 2 och 3 mom. som följer:

7 §

Med avvikelse från 1 mom. 3 punkten uppbärs inte källskatt på en begränsat skattskyldig fysisk persons inkomst av virkesförsäljning, om inkomsten har erhållits av förstagallringsavverkning som uppfyller villkoren enligt 43 a § 1 mom. 1 och 2 punkten i inkomstskattelagen.

Med avvikelse från 1 mom. 3 punkten utgör källskatten på den inkomst av virkesförsäljning som avses i 43 b § i inkomstskattelagen

1) 10 procent av sådan inkomst av virkesförsäljning som baserar sig på köp gjort under tiden den 1 april 2008―31 december 2009 och som erhålls under tiden den 1 april 2008―31 december 2010,

1) 15 procent av sådan inkomst av virkesförsäljning som baserar sig på köp enligt 1 punkten och som erhålls under tiden den 1 januari―31 december 2011, och

3) 15 procent av sådan inkomst av virkesförsäljning som baserar sig på köp gjort under tiden den 1 januari―31 december 2010 och som erhålls under tiden den 1 januari 2010―31 december 2011.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelserna i 7 § 2 mom. gäller till och med den 31 december 2009 och 3 mom. till och med den 31 december 2011.

RP 206/2008
FiUB 32/2008
RSv 205/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.