1066/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om aktivering av utvecklingsutgifter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 8 § 3 mom. i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997), sådan den lyder i lag 1304/2004:

1 §
Tillämpningsområde

En bokföringsskyldig ska följa denna förordning vid aktiveringen av utvecklingsutgifter i balansräkningen.

2 §
Utvecklingsverksamhet

Med utvecklingsverksamhet avses tillämpning av forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade material, anordningar, produkter, processer, system eller tjänster innan kommersiell produktion eller användning påbörjas.

Till utvecklingsverksamhet räknas bland annat

1) utformning, konstruktion och provning av prototyper och modeller innan produktion inleds eller de börjar användas,

2) formgivning av verktyg, jiggar, formar och matriser enligt ny teknik,

3) formgivning, uppförande och drift av en pilotanläggning som inte är av tillräcklig storlek ekonomiskt för kommersiell produktion, samt

4) utformning, konstruktion och provning av ett valt alternativ för nya eller förbättrade material, anordningar, produkter, processer, system eller tjänster.

3 §
Utvecklingsutgifter

Till utvecklingsutgifter räknas utgifter som direkt förorsakas av utvecklingsverksamheten. Av personalutgifterna beaktas de som förorsakas av de personer som är direkt sysselsatta med utvecklingsverksamhet. Om sådana immateriella tillgångar som avses i 5 kap. 5 a § i bokföringslagen används för utvecklingsverksamhet får i utvecklingsutgifterna inbegripas endast en sådan andel av avskrivningarna som motsvarar denna användning. Till utvecklingsutgifter får också räknas de ränteutgifter enligt 4 kap. 5 § i bokföringslagen som förorsakats av utvecklingsverksamheten.

Till utvecklingsutgifter räknas inte utgifter för sökande efter, utvärdering och val av föremål för utvecklingsverksamhet, utgifter som förorsakats av anskaffningen av information i anslutning till denna process eller andra motsvarande utgifter. Sådana utgifter är forskningsutgifter som enligt 5 kap. 8 § 1 mom. i bokföringslagen ska tas upp som kostnad under räkenskapsperioden.

4 §
Förutsättningar för aktivering av utvecklingsutgifter

Utvecklingsutgifter som avses i 3 § 1 mom. får aktiveras, om samtliga av följande villkor uppfylls:

1) det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas,

2) den bokföringsskyldiges avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den,

3) den bokföringsskyldige har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången,

4) det är sannolikt att den immateriella tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar för den bokföringsskyldige,

5) den bokföringsskyldige har till sitt förfogande tillräckliga tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingsarbetet eller sälja den immateriella tillgången, och

6) den bokföringsskyldige kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2008 och tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar när förordningen träder i kraft eller därefter. En bokföringsskyldig får tillämpa denna förordning på bokföringen för den räkenskapsperiod som pågår när förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 26 januari 1998 om aktivering av utvecklingsutgifter i balansräkningen (50/1998). Utvecklingsutgifter som före ikraftträdandet av denna förordning har aktiverats i balansräkningen får avskrivas enligt de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 19 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.