1061/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om räntestöd för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 december 1993 om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 3 punkten och 4 § 2 mom., av dem 3 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 207/1996, som följer:

2 §
Fullmakt att godkänna räntestödslån

Statsrådet kan fastställa de regionala grunderna och andra grunder för användning av fullmakten att godkänna lån. Miljöministeriet kan inom ramen för dem på förslag av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet godkänna de kommunvisa fullmakter att godkänna lån som behövs. Kommunen utser de objekt för vilka fullmakten att godkänna lån kan användas när de allmänna villkoren är uppfyllda.


3 §
Räntestödslån

Som räntestödslån kan godkännas ägarbostadslån som beviljats privatpersoner och som är avsedda för


3) anskaffning av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet i ett bostadsaktiebolagshus som är under byggnad eller nyligen har färdigställts och som av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har godkänts för lån (räntestödslån för bostadsaktier),


4 §
Allmänna villkor för godkännande av lån som räntestödslån

De bostäder för vilka stöd beviljas ska vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för nybyggnaden, anskaffningen eller ombyggnaden samt för underhåll och boende ska vara skäliga.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 143/2008
MiUB 10/2008
RSv 136/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.