1042/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986) 9 a och 11 §, 23 § 1 mom., 23 a § 1 mom., 23 b § 1 och 3 mom., 23 c § 2 mom., 24 § och 40 a § 3 mom.,

sådana de lyder, 9 a § och 40 a § 3 mom. i lag 989/2006 samt 11 §, 23 § 1 mom., 23 a § 1 mom., 23 b § 1 och 3 mom., 23 c § 2 mom. och 24 § i lag 935/2003, som följer:

9 a §

Institutet för hälsa och välfärd ska sörja för att vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, vacciner som avses i 12 och 12 a § samt antikroppar och undersökningsämnen, som används för förebyggande av smittsamma sjukdomar, finns tillgängliga i tillräcklig mängd, följa effekten och verkningarna av vacciner som används för förebyggande av smittsamma sjukdomar, vidta åtgärder för att utreda konstaterad eller misstänkt vaccineringskomplikation samt sörja för att de vacciner som avses i 25 § distribueras som sig bör.

Institutet för hälsa och välfärd kan genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet åläggas att även sörja för att vacciner, antikroppar och undersökningsämnen som behövs för att förebygga andra farliga eller sällsynta smittsamma sjukdomar finns tillgängliga.

11 §

Kommunen ska anordna allmänna frivilliga vaccineringar och hälsoundersökningar för förebyggande av smittsamma sjukdomar. Närmare bestämmelser om allmänna frivilliga och andra vaccineringar kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs närmare om det nationella vaccinationsprogrammet och anmälan om biverkningar av vaccineringar samt om hälsoundersökningar av gravida.

23 §

En läkare eller en tandläkare som misstänker eller konstaterar en allmänfarlig eller anmälningspliktig smittsam sjukdom ska göra en anmälan om detta (anmälan om smittsam sjukdom) till Institutet för hälsa och välfärd. Anmälan om smittsam sjukdom behöver dock inte göras när det gäller sådana allmänfarliga eller anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i fråga om vilka nämnda myndighet utan svårigheter på annat sätt kan få tillgång till de uppgifter som behövs för bekämpning av sjukdomen eller förhindrande av att den sprids. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om vilka sjukdomar som befrielsen från anmälningsskyldigheten omfattar.


23 a §

Den läkare som vid sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar ska, utifrån de uppgifter som läkaren skaffar från laboratoriet och den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där patienten vårdas, i det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar korrigera felaktiga uppgifter och komplettera bristfälliga uppgifter som gäller sjukvårdsdistriktets område. För förhindrande av att mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel och som fastställs genom förordning av statsrådet framträder och sprids kan den läkare som vid sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar föra ett separat register över bärare av nämnda mikrober (regionalt register över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel).


23 b §

De personuppgifter som införts i registren enligt 23 a § 1 och 2 mom. ska hållas hemliga. Institutet för hälsa och välfärd kan dock utan hinder av sekretessbestämmelserna ur det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar till den läkare som vid sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar lämna ut uppgifter om sjukvårdsdistriktet och till den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar uppgifter om hälsovårdscentralens verksamhetsområde i den mån detta är nödvändigt med tanke på skötseln av de uppgifter som ingår i bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet och i kommunen. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att identifieringsuppgifter om en viss sjukdom inte lämnas ut till den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar, om detta är nödvändigt för säkerställande av skyddet för privatlivet för den som insjuknat i sjukdomen.


Den läkare som vid sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar kan dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna ur det regionala registret över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel lämna ut uppgifter om en patient till en annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården inom samma specialupptagningsområde samt till den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där patienten vårdas i den mån detta är nödvändigt för att förebygga spridning av epidemin.


23 c §

Den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar ska utan hinder av sekretessbestämmelserna till kommunens veterinärmyndighet anmäla en misstänkt eller konstaterad smittsam sjukdom som kan härstamma från djur eller som kan smitta från människor till djur (zoonos). Anmälan kan innehålla sådana i 23 § 4 mom. avsedda identifieringsuppgifter om personer som är nödvändiga för förebyggande av den fara som människor eller djur är utsatta för samt uppgifter om den smittsamma sjukdomen och sättet på vilket den smittar. Genom förordning av statsrådet anges de sjukdomar som ska anmälas till kommunens veterinärmyndighet.

24 §

Livsmedelssäkerhetsverket ska anmäla fall av sådan misstänkt eller konstaterad djursjukdom som utgör fara för människans hälsa till Institutet för hälsa och välfärd och i brådskande fall även till social- och hälsovårdsministeriet.

Institutet för hälsa och välfärd ska till Livsmedelssäkerhetsverket anmäla om en misstänkt eller konstaterad allvarlig zoonos som utgör fara för människornas hälsa.

40 a §

Institutet för hälsa och välfärd har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna av en researrangör och den som äger, innehar eller använder ett luftfartyg eller annat fartyg på begäran utan dröjsmål och ersättning få uppgifter om personbeteckning, namn, födelsedatum och kön samt kontaktuppgifter för den som varit passagerare på luftfartyget eller fartyget, om detta är nödvändigt för förhindrande av att en smittsam sjukdom som utgör ett allvarligt hot mot befolkningens hälsa sprids eller för skyddande av passagerarens egen hälsa.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 167/2008
ShUB 37/2008
RSv 203/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.