1040/2008

Given i Helsingfors den 15 december 2008

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets arbetsordning av den 25 november 2005 (966/2005) 2 § 1 mom. 9 punkten och 11 §, av dem 2 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i förordningen 1077/2007,

ändras 4 § 6 punkten, 9 § 1 mom., 20―22 §, 26 §, 29 § 2 mom., 31 § 2 mom., det inledande stycket i 48 § och 50 § 3 mom. 3 punkten, av dem 26 § sådan den lyder i nämnda förordning 1077/2007, samt

fogas till 4 § en ny 6 a och 6 b punkt som följer:

4 §
Budgetavdelningen

Budgetavdelningen bereder ärenden som gäller:


6) allmänna grunder för statens bokföring, för bokslut och för bokslutsförfarandet,

6 a) främjande av statsförvaltningens produktivitet,

6 b) statens upphandlingsverksamhet,


9 §
Finanscontrollerfunktionen

Om finanscontrollerfunktionens uppgifter föreskrivs i lagen om statsbudgeten (423/1988) och i förordningen om statsbudgeten (1243/1992). Finanscontrollerfunktionen bereder och föredrar även statens bokslutsberättelse.


20 §
Ministerns ledningsgrupper

Ministern kan tillsätta en ministerns ledningsgrupp för att styra beredningen av ärenden inom sitt verksamhetsområde. Ministern eller statssekreteraren som företräder ministern är ordförande för ledningsgruppen. I ledningsgruppen ingår statssekreteraren som kanslichef eller understatssekreteraren som leder tjänstemannaberedningen av ärenden som hör till ministerns verksamhetsområde. Ministern förordnar de övriga medlemmarna i ledningsgruppen.

21 §
Andra lednings- och beredningsgrupper

Statssekreteraren som kanslichef kan tillsätta tjänstemannaledningsgrupper eller andra beredningsgrupper med uppdrag att bereda ärenden.

22 §
Avdelningschefsmöte

Avdelningschefsmötet som leds av statssekreteraren som kanslichef behandlar gemensamma ärenden som är viktiga för verksamheten vid ministeriets avdelningar och enheter.

I avdelningschefsmötet deltar förutom statssekreteraren som kanslichef även understatssekreterarna och avdelningscheferna samt de chefer för andra verksamhetsenheter som statssekreteraren som kanslichef skilt förordnat.

26 §
Administrativa understatssekreterarens uppgifter

Den understatssekreterare som ministern har förordnat till administrativ understatssekreterare skall i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef utveckla och samordna ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolitik och leda beredningen av de ärenden som hör till verksamhetsområdet för personalavdelningen, avdelningen för utvecklande av förvaltningen, kommunavdelningen, förvaltningsenheten och stödet för ministeriets ledning.

29 §
Avdelningschefens uppgifter

Vad som i 1 mom. och annars i denna arbetsordning föreskrivs om avdelningschefer gäller i tillämpliga delar förvaltningsdirektören, controllern vid statsrådet, chefen för sekretariatet för internationella ärenden och chefen för informationen.

31 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för en avdelningschef och för förvaltningsdirektören förordnas av statssekreteraren som kanslichef. Om ställföreträdare för controllern vid statsrådet föreskrivs i lagen om statsbudgeten.


48 §
Utnämningsärenden som avgörs av en avdelningschef och vissa andra chefer

Sådana utnämningsärenden i vilka beslut fattas i ministeriet och som avgörs av en avdelningschef, förvaltningsdirektören och controllern vid statsrådet är


50 §
Tjänstledigheter om vilka beslut fattas i ministeriet

Prövningsberoende tjänstledighet eller motsvarande befrielse som varar i över tre månader beviljas av


3) avdelningschefen i fråga, förvaltningsdirektören eller controllern vid statsrådet, om utnämningsbehörigheten innehas av denne.


Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 15 december 2008

Finansminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Heikki Euramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.