1038/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 9 och 17 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 § 3 mom. i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), sådant det lyder i lag 1071/2005, en ny 1 a-punkt och till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1389/2001 och 1140/2003 samt i nämnda lag 1071/2005, ett nytt 9 mom., varvid det nuvarande 9 mom. blir 10 mom., som följer:

9 §
Kommunens finansieringsandel av driftskostnader som gäller undervisningsverksamhet och bibliotek

Vid beräkning av kommunens finansieringsandel beaktas inte


1 a) det eurobelopp med vilket priset per enhet höjs år 2009 för en minskning av undervisningsgrupperna i den grundläggande utbildningen,


17 §
Priserna per enhet för grundläggande utbildning

Priset per enhet per elev inom den förberedande undervisningen för invandrare före den grundläggande utbildningen är två gånger det pris per enhet per elev som bestämts för utbildningsanordnaren i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas även i fråga om de elever som inlett studierna inom den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen det läsår som inletts den 1 augusti 2008 förutsatt att studierna pågått utan avbrott och motsvarar minst ett års lärokurs.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/2008
KuUB 6/2008
RSv 149/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.