1033/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) 1 § 1 mom., 7, 9 och 12 §, rubriken för 15 §, 15 § 2 mom. och 19 §,

av dem 9 §, rubriken för 15 § och 15 § 2 mom. sådana de lyder i lag 370/2005 och 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1098/2000, samt

fogas till lagen nya 6 a och 21 a § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på godkännande av och tillsyn över revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisor), nedan revisor, och revisionssammanslutningar inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-sammanslutning), nedan revisionssammanslutning. Denna lag tillämpas på revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin till den del något annat inte bestäms i någon annan lag. Den granskning som utförs av Statens revisionsverk regleras särskilt.


6 a §
Kvalitetssäkring

En revisor ska sörja för sitt revisionsarbetes kvalitet och delta i den kvalitetsgranskning som avses i 15 §.

Revisorer som arbetar som tjänstemän vid Statens revisionsverk är skyldiga att delta i den kvalitetsgranskning som anges i 15 § till den del de sköter andra revisionsuppgifter än sådan granskning som föreskrivs för Statens revisionsverk. I övrigt utövar Statens revisionsverk tillsyn över granskningsarbetets kvalitet hos de revisorer som arbetar som tjänstemän vid revisionsverket och ordnar kvalitetsgranskning i fråga om de granskningsuppgifter som föreskrivs för Statens revisionsverk.

7 §
Godkännande av revisor

Nämnden godkänner på ansökan en sådan person som revisor som uppfyller den allmänna behörigheten för revisorer och som har avlagt examen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen), nedan examen.

Innan sökanden godkänns som revisor ska han eller hon ge nämnden en skriftlig försäkran om revisors verksamhetsprinciper, vars innehåll fastställs genom förordning av statsrådet.

9 §
Rätt att delta i examen

Rätt att delta i examen har den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,

2) har avlagt andra studier som krävs,

3) har varit verksam i uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin i minst tre år, och

4) har varit verksam i revisionsuppgifter eller i granskningsuppgifter vid Statens revisionsverk i minst tre år.

Till den del den erfarenhet som avses i 1 mom. 4 punkten har förvärvats genom lagstadgad revision, ska minst två tredjedelar av arbetserfarenheten ha förvärvats under handledning av en OFR-revisor eller en sådan CGR- eller GRM-revisor som avses i 2 § i revisionslagen (459/2007).

Med avvikelse från de krav som anges i 1 och 2 mom. har också den rätt att delta i examen som med godkänt resultat har utfört tilläggsuppgifter i de läroämnen som avses i 1 mom. 2 punkten och som

1) har minst sju års erfarenhet av krävande uppgifter som hänför sig till redovisning, finansiering och juridik samt minst tre års praktisk erfarenhet av revision, eller som

2) i minst 15 år har tjänstgjort yrkesmässigt i revisionsuppgifter eller därmed jämförbara uppgifter.

Av de studier som avses i 1 mom. 2 punkten kan högst hälften av studierna inom varje läroämne ersättas med tilläggsuppgifter.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om

1) omfattningen av de studier som avses i 1 mom. 2 punkten och deras innehåll,

2) innebörden av den erfarenhet av uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin som avses i 1 mom. 3 punkten,

3) innebörden av den erfarenhet av revision som avses i 1 mom. 4 punkten,

4) innebörden av den handledning av en revisor som avses i 2 mom.,

5) innebörden av den erfarenhet som avses i 3 mom.,

6) de tilläggsuppgifter som avses i 3 mom. och vilka studier tilläggsuppgifterna ersätter,

7) examensrättens giltighetstid.

12 §
Nämndens sammansättning och personal

Nämnden har en ordförande och en vice ordförande samt minst sju och högst nio andra medlemmar och varje medlem med undantag för ordföranden och vice ordföranden har en personlig suppleant. Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordföranden samt övriga medlemmar och deras suppleanter för tre år i sänder. Minst en av medlemmarna ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Av medlemmarna ska dessutom

1) tre förordnas på förslag av kommunernas centralorganisation,

2) minst en förordnas på förslag av Statens revisionsverk,

3) två företräda forsknings- och undervisningsverksamheten, samt

4) en företräda revisorerna.

En OFR-revisor kan inte utses till ordförande eller vice ordförande för nämnden. OFR-revisorer eller personer vars godkännande som OFR-revisor har avbrutits eller som har avförts ur OFR-registret mer än tre år sedan får inte vara i majoritet i nämnden.

Det som ovan bestäms om en medlem gäller på motsvarande sätt hans eller hennes suppleant.

Nämnden kan ha en eller flera sekreterare samt annan behövlig personal.

Nämndens medlemmar, suppleanter och sekreterare ska vara väl insatta i revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin.

15 §
Tillsyn och kvalitetsgranskning

Nämnden utövar tillsyn över kvalitetssäkringen av revisorerna och revisionssammanslutningarna. Nämnden ska

1) utföra kvalitetsgranskningen själv eller beställa den av utomstående sakkunniga,

2) fatta beslut om kvalitetsgranskningens innehåll och om hur den ska genomföras,

3) förordna en revisor till kvalitetsgranskning minst vart sjätte år,

4) förordna en revisionssammanslutning till kvalitetsgranskning minst vart fjärde år,

5) fatta beslut om de åtgärder som kvalitetsgranskningen föranleder.


19 §
Avbrytande och återställande av ett godkännande

Ett godkännande som revisor avbryts för viss tid om revisorn ansöker om det hos nämnden. Godkännandet som revisor kan på ansökan återställas, om revisorn fortfarande uppfyller de villkor för godkännande som anges i 7 § samt kravet på bibehållande och utvecklande av yrkesskickligheten.

21 a §
Avförande av uppgifter ur registret

Ur registret avförs vid slutet av kalenderåret uppgifterna om dem som under kalenderåret har fyllt 70 år. En uppgift i registret om en varning eller anmärkning avförs fem år efter att den infördes i registret.

Uppgifterna om en revisor eller revisionssammanslutning kan också varaktigt avföras ur registret på revisorns eller revisionssammanslutningens egen begäran.

Om godkännandet av en revisor eller revisionssammanslutning som har antecknats i registret har avbrutits eller återkallats ska nämnden avföra uppgifterna om revisorn eller revisionssammanslutningen ur registret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På sökande som har rätt att delta i examen med stöd av 9 § 3 mom. 2 punkten tillämpas det krav som anges i 9 § 1 mom. 2 punkten från och med den 1 januari 2010. När det gäller de tilläggsuppgifter som avses i 9 § 3 och 4 mom. tillämpas lagen från och med den 1 januari 2010.

Lagens 12 § tillämpas på förordnandet av medlemmar i den nämnd som tillsätts efter lagens ikraftträdande.

RP 186/2008
EkUB 22/2008
RSv 180/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.