1014/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgiften till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Banförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för dessa avgifter samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Banförvaltningscentralen tar ut fasta avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är

1) tillstånd för anslutning av spår för privatbana, samt

2) tillstånd för en plankorsning.

3 §
Offentligrättslig prestation som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Trafikledning på en privat spåranläggning eller en del av den, trafikledning i växlingstrafiken, användning av Banförvaltningscentralens kommunikationsnät som behövs i växlingstrafiken och utbildningsverksamheten som betjänar banhållningens behov är i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Banförvaltningscentralen tar ut en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde. Avgiften fastställs på basis av den tid som det tar att producera prestationen, och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 80 euro i timmen. Dessutom tas ut de kostnader som en utomstående tjänsteleverantör tar ut och som eventuellt anknyter till produceringen av prestationen.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Banförvaltningscentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) tillstånd för korsande ledningar,

2) uthyrning av mäthjulsatser samt banbesiktningstjänster,

3) användning av provkörningsbanan för rullande materiel,

4) utarrendering och överlåtelse av nyttjanderätt till lokaler, byggnader, konstruktioner, markområden och bebyggda fastigheter,

5) nyttjande- eller servitutsrätt eller annan motsvarande rättighet som beviljas i fråga om jordegendom, överlåtelse av sten, grus och andra jämförbara substanser samt försäljning av virke och lös egendom som anknyter till banhållningen,

6) tryckalster och annat informationsmaterial,

7) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra avskrifter samt sändande av dem,

8) i 13 § 2 mom. i järnvägslagen (555/2006) avsedda bantillträdestjänster samt tilläggstjänster och extra tjänster vid utnyttjande av bannätet, samt

9) andra prestationer av Banförvaltningscentralen.

Banförvaltningscentralen beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

5 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för beslut om avslag.

För utbildningstjänst som avses i 3 § och som betjänar banhållningens behov kan tas ut ett pris som är lägre än självkostandsvärdet om det är behövligt av en motiverad grund som gäller anordnande av utbildningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till den 31 december 2009.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 30 augusti 2006 om Banförvaltningscentralens avgifter (754/2006).

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas ut avgiften enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 18 december 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Bilaga

Offentligrättsliga prestationer med fasta priser

1. Tillstånd för anslutning av spår för privatbana 320 euro
2. Tillstånd för en plankorsning 320 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.