1013/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) en ny 12 a och en ny 23 a § som följer:

12 a §
Intern kontroll och riskhantering

Arbetslöshetskassans styrelse ska se till att arbetslöshetskassan med beaktande av arten och omfattningen av kassans verksamhet har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas.

23 a §
Placering och placeringsplan

Arbetslöshetskassans medel ska placeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt så att kassans betalningsberedskap är tryggad.

Arbetslöshetskassans styrelse ska för kassan göra upp en placeringsplan för de medel som avses i 1 mom.

Placeringsplanen ska vara tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen av arbetslöshetskassans placeringsverksamhet. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2008
ShUB 38/2008
RSv 195/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.