1005/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om kraven på ekodesign för och energimärkning av energianvändande produkter.

Syftet med denna lag är att främja hållbar utveckling genom att energieffektivitet, miljöprestanda och försörjningsberedskap i fråga om energi förbättras.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på energianvändande produkter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk.

Denna lag tillämpas inte på trafikmedel som är avsedda för transport av personer eller varor.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) CE-märkning märkning som avses i lagen om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994),

2) ekodesign integrering av miljöaspekter i produktdesignen i syfte att förbättra den energianvändande produktens miljöprestanda under hela dess livscykel,

3) krav på ekodesign krav som gäller en energianvändande produkt eller designen av en energianvändande produkt och som syftar till förbättring av produktens miljöprestanda och krav på lämnande av uppgifter om miljöaspekter i anslutning till en energianvändande produkt,

4) specifika krav på ekodesign ett kvantifierbart och mätbart krav på ekodesign vilket gäller en bestämd miljöaspekt av en energianvändande produkt, till exempel energianvändning under drift, beräknat för en bestämd effekt,

5) allmänna krav på ekodesign varje krav på ekodesign på grundval av en energianvändande produkts ekologiska profil i dess helhet, utan några fastställda gränsvärden för enskilda miljöaspekter,

6) ekologisk profil en beskrivning av den energianvändande produktens input och output, till exempel material, utsläpp och avfall, som följer en energianvändande produkt under hela dess livscykel och som är av betydelse för dess miljöpåverkan och uttrycks i fysiska, mätbara kvantiteter,

7) livscykel de på varandra följande och sammanhängande stadier som en energianvändande produkt genomgår från användning av råvaror till slutligt omhändertagande,

8) näringsidkare en fysisk eller juridisk person som i syfte att få inkomst eller annan ekonomisk nytta yrkesmässigt saluför, tillhandahåller, säljer eller på annat sätt i samband med sin näringsverksamhet överlåter energianvändande produkter,

9) energianvändande produkt en produkt som, när den väl har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, är beroende av energitillförsel för att kunna fungera som avsett och en produkt för framställning, överföring och mätning av energi, inklusive delar som är beroende av energitillförsel och avsedda att ingå i en energianvändande produkt och som släpps ut på marknaden eller tas i bruk som enskilda delar för slutanvändare och vilkas miljöprestanda kan bedömas separat,

10) komponenter och underenheter delar som är avsedda att ingå i energianvändande produkter och som inte släpps ut på marknaden eller tas i bruk som enskilda delar för slutanvändare eller vilkas miljöprestanda inte kan bedömas separat,

11) ibruktagande första gången en energianvändande produkt används av en slutanvändare i Europeiska gemenskapen,

12) importör varje fysisk eller juridisk person som inom sin näringsverksamhet släpper ut en produkt från tredjeland på Europeiska gemenskapens marknad,

13) utsläppande på marknaden första gången en energianvändande produkt blir tillgänglig för distribution eller användning inom Europeiska gemenskapen, antingen mot betalning eller gratis och oberoende av försäljningsmetod,

14) besiktningsorgan ett organ som har konstaterats behörigt och som miljöministeriet har godkänt och som utför de uppgifter som enligt denna lag och de bestämmelser som har meddelats med stöd av den ankommer på ett besiktningsorgan,

15) produktdesign de olika processer som omvandlar de juridiska, tekniska, säkerhetsmässiga, funktionella, marknadsmässiga eller andra krav som en energianvändande produkt ska uppfylla till den tekniska specifikationen för produkten,

16) auktoriserad representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad i någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som fått skriftlig fullmakt från tillverkaren att handla på dennes vägnar när det gäller förpliktelser enligt denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

17) tillverkare varje fysisk eller juridisk person som tillverkar energianvändande produkter vilka omfattas av denna lag och som är ansvarig för att produkterna överensstämmer med denna lag i samband med deras utsläppande på marknaden eller ibruktagande, under eget namn eller varumärke eller för eget bruk; om tillverkare enligt definitionen ovan eller importör enligt definitionen i 12 punkten saknas, ska varje fysisk eller juridisk person som på marknaden släpper ut eller tar i bruk energianvändande produkter som omfattas av denna lag anses vara tillverkare,

18) harmoniserad standard en standard till vilken hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning i förteckningen över harmoniserade standarder och som preciserar de krav på produkten som baserar sig på gemenskapslagstiftningen,

19) miljöaspekt ett element eller en funktion hos en energianvändande produkt som kan vara i växelverkan med miljön under produktens livscykel,

20) miljöpåverkan varje förändring av miljön som helt eller delvis orsakats av en energianvändande produkt under dess livscykel.

2 kap.

Krav på ekodesign för en energianvändande produkt

4 §
Skyldigheter för tillverkare, auktoriserade representanter, näringsidkare och importörer

En tillverkare eller dennes auktoriserade representant ska säkerställa att en energianvändande produkt som släpps ut på marknaden eller tas i bruk överensstämmer med kraven i denna lag.

Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska gemenskapen och inte har en auktoriserad representant, ska importören eller näringsidkaren säkerställa att en energianvändande produkt som släpps ut på marknaden eller tas i bruk överensstämmer med kraven i denna lag.

5 §
Ekodesign för energianvändande produkter

Energianvändande produkter ska designas så att deras miljöprestanda är så hög som möjligt under hela livscykeln.

6 §
Allmänna och specifika krav på ekodesign för energianvändande produkter

En energianvändande produkt får släppas ut på marknaden eller tas i bruk, om den uppfyller de allmänna och specifika kraven på ekodesign.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om de grundläggande designuppgifter som hör till de allmänna kraven på ekodesign för energianvändande produkter, om lämnande av uppgifter och om tillverkarens övriga bedömningsgrunder när det gäller följande produktgrupper och produktegenskaper:

1) elektriska och elektroniska apparater som används i hushåll och på kontor,

2) belysningsanordningar, ljuskällor och strömbegränsare,

3) elmotorer, pumpar och energianvändande produkter inom industrin,

4) kylskåp, frysar, kylare och kylförvaringsanordningar,

5) disk- och tvättmaskiner, torktumlare och dammsugare,

6) viloström,

7) energianvändande arbetsmaskiner och verktyg,

8) energianvändande byggprodukter.

Närmare bestämmelser om tekniska, miljömässiga och ekonomiska faktorer som hör till de specifika kraven på ekodesign för de produktgrupper och produktegenskaper som anges i 2 mom. 1―7 punkten kan utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

Närmare bestämmelser om tekniska, miljömässiga och ekonomiska faktorer som hör till de specifika kraven på ekodesign för energianvändande byggprodukter kan utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

3 kap.

Energianvändande produkters överensstämmelse med kraven

7 §
Bedömning av energianvändande produkters överensstämmelse med kraven

En tillverkare eller dennes auktoriserade representant ska innan en energianvändande produkt släpps ut på marknaden eller tas i bruk se till att en bedömning av överensstämmelse görs för att säkerställa att den energianvändande produkten uppfyller alla krav som ställs i denna lag.

Närmare bestämmelser om hur överensstämmelse med kraven ska visas kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Försäkran om överensstämmelse

Innan en energianvändande produkt släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska en försäkran om att produkten överensstämmer med kraven avges. I försäkran ska tillverkaren eller dennes auktoriserade representant försäkra att den energianvändande produkten överensstämmer med denna lag.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i en försäkran om överensstämmelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
CE-märkning

Innan en energianvändande produkt släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska den förses med CE-märkning. Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inom Europeiska gemenskapen svarar för att CE-märkningen görs. Bestämmelser om CE-märkning av produkter finns i lagen om att vissa produkter skall förses med CE-märkning.

Om en energianvändande produkt omfattas av tillämpningsområdet för någon annan lagstiftning med bestämmelser om CE-märkning, ska märkningen ange att produkten även överensstämmer med de bestämmelserna.

10 §
Presumtion om överensstämmelse

En energianvändande produkt antas överensstämma med kraven, om den har försetts med CE-märkning i enlighet med bestämmelserna i 9 § och

1) harmoniserade standarder har tillämpats på produkten,

2) produkten har tilldelats gemenskapens miljömärke i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke och miljömärkningen överensstämmer med kraven på ekodesign, eller

3) produkten har tilldelats något annat miljömärke som har godkänts genom det kommittéförfarande som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter.

11 §
Undantag från kraven

En energianvändande produkt får ställas ut eller demonstreras på en mässa, utställning eller annan liknande tillställning även om den inte överensstämmer med kraven i denna lag, om det på produkten på ett synligt sätt anges att den inte får släppas ut på marknaden eller tas i bruk innan den uppfyller kraven i denna lag.

12 §
Skyldighet att lämna uppgifter om komponenter och underenheter

En tillverkare eller dennes auktoriserade representant som släpper ut komponenter och underenheter på marknaden eller tar dem i bruk ska lämna tillverkaren av energianvändande produkter relevanta uppgifter om komponenternas eller underenheternas materialsammansättning och om användningen av energi, material eller andra resurser, om detta är av betydelse för ekodesignen. Närmare bestämmelser om denna informationsskyldighet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Bevarande och framläggande av uppgifter

Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant ska hålla de dokument som anknyter till bedömningen av en energianvändande produkts överensstämmelse med kraven och den försäkran om överensstämmelse med kraven som avgivits tillgängliga för kontroll under tio år räknat från den dag då den energianvändande produkten slutade tillverkas. Dokumenten ska ställas till tillsynsmyndighetens förfogande inom tio dagar från den dag då en begäran om detta har tagits emot.

Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska gemenskapen och inte har en auktoriserad representant, ska importören och näringsidkaren bevara försäkran om överensstämmelse och de tekniska dokumenten.

14 §
Information till konsumenterna

Näringsidkaren ska se till att konsumenterna har tillgång till information om en hållbar användning av den energianvändande produkten och vid behov också om den energianvändande produktens ekologiska profil och fördelarna med ekodesign.

Närmare bestämmelser om den information som ska lämnas konsumenterna kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Krav på energimärkning av en energianvändande produkt

15 §
Energimärkning av energianvändande produkter

Energianvändande produkter ska förses med energimärkning på det sätt som föreskrivs nedan.

Med energimärkning avses ett energimärke som fästs på en hushållsapparat, en energianvändande byggprodukt eller någon annan energianvändande produkt och ett informationsblad som inkluderas i produktinformationen, när märket och informationsbladet innehåller uppgifter om den energianvändande produktens energiförbrukning och vid behov om förbrukning av andra resurser, såsom vatten eller kemikalier, och om den energianvändande produktens prestanda.

16 §
Utsläppande på marknaden

Tillverkaren av energianvändande produkter, dennes auktoriserade representant, importören och näringsidkaren ansvarar för att en energianvändande produkt för vilken det krävs energimärkning uppfyller de krav på energimärkning som ställs i denna lag och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, innan den energianvändande produkten släpps ut på marknaden.

17 §
Energimärke, informationsblad och teknisk dokumentation

Tillverkaren av en energianvändande produkt, dennes auktoriserade representant, importören och näringsidkaren ska

1) se till att ett energimärke utarbetas enligt kraven och att det levereras till de näringsidkare som säljer den energianvändande produkten eller på annat sätt bjuder ut den energianvändande produkten till konsumenter,

2) sammanställa ett informationsblad, vars uppgifter ska ingå i en broschyr om produkten eller, om någon broschyr inte har utarbetats, ska uppgifterna i informationsbladet ingå i de handlingar som tillsammans med produkten sänds till de näringsidkare som säljer produkten till konsumenter,

3) utarbeta sådan teknisk dokumentation över den energianvändande produkten med hjälp av vilken tillsynsmyndigheten kan bedöma om de uppgifter som lämnas på energimärket och i informationsbladet är korrekta, och

4) förvara den tekniska dokumentationen i fem år efter det att den sista energianvändande produkten har tillverkats.

Närmare bestämmelser om de krav som enligt 1 mom. ställs på energianvändande byggprodukter kan utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

Närmare bestämmelser om övriga krav enligt 1 mom. kan utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

18 §
Fästande av energimärke på energianvändande produkter

En näringsidkare som säljer eller på annat sätt bjuder ut en energianvändande produkt till konsumenterna ska på en energianvändande produkt som säljs på ett detaljförsäljningsställe eller annars ställs ut för att bjudas ut till konsumenterna fästa ett energimärke så att det är väl synligt.

19 §
Uppgifter som ska lämnas till konsumenterna vid distansförsäljning

En näringsidkare ska vid sådan distansförsäljning som avses i 6 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) i god tid innan avtal ingås ge konsumenten de väsentliga uppgifter som ska lämnas på energimärket och i informationsbladet.

Närmare bestämmelser om de väsentliga uppgifter om energianvändande byggprodukter som ska lämnas vid distansförsäljning kan utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

Närmare bestämmelser om de väsentliga uppgifter om andra energianvändande produkter än byggprodukter vilka ska lämnas vid distansförsäljning kan utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

20 §
Språk som används i energimärkning

Den information som ingår i energimärket och informationsbladet samt den kompletterande informationen ska finnas på finska och svenska. Om produkten säljs endast i en enspråkig kommun räcker det att informationen lämnas på majoritetens språk.

5 kap.

Besiktningsorgan

21 §
Godkännande av besiktningsorgan

Miljöministeriet godkänner på ansökan de besiktningsorgan som deltar i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om de energianvändande produkter som avses i 2 § samt ser till att organen anmäls till Europeiska gemenskapernas kommission och till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I beslutet om godkännande anger ministeriet besiktningsorganets kompetensområde, fastställer de arrangemang som sammanhänger med tillsynen över organet samt uppställer vid behov också andra begränsningar och villkor som gäller organets verksamhet och med vilka det säkerställs att uppgifterna utförs på behörigt sätt. Godkännandet av ett besiktningsorgan kan gälla tills vidare eller en viss tid.

Ett besiktningsorgan som har godkänts av en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet motsvarar ett sådant besiktningsorgan som avses i 1 mom., om motsvarande krav som de om vilka föreskrivs i 22 § har följts vid godkännandet.

22 §
Krav för godkännande av ett besiktningsorgan

Krav för att ett besiktningsorgan ska kunna godkännas är att

1) besiktningsorganet är oberoende i sin verksamhet,

2) besiktningsorganet till sitt förfogande har tillräckligt med yrkeskunnig personal, vars oberoende verksamhet har säkerställts i fråga om besiktningsorgansuppgifterna,

3) besiktningsorganet har de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

4) besiktningsorganet har en med beaktande av verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring eller ett annat motsvarande arrangemang som kan anses tillräckligt.

Besiktningsorganet ska vara en i Finland registrerad juridisk person eller en del av en sådan juridisk person.

Besiktningsorganet ska genom bedömning som utförs av Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet eller något annat ackrediteringsorgan som omfattas av ackrediteringsorganens avtal om ömsesidigt erkännande av besiktningsorgan visa att det uppfyller kraven enligt 1 mom.

Besiktningsorganet ska till den myndighet som fattat beslutet om godkännande anmäla alla sådana förändringar som kan påverka uppfyllandet av de krav som nämns i 1 mom.

23 §
Besiktningsorganets uppgifter

Ett besiktningsorgan ska utföra de uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om de energianvändande produkter som avses i 2 § och genom vilka det säkerställs att produkterna uppfyller kraven i denna lag och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Ett besiktningsorgan kan lägga ut delåtgärder när det gäller att utföra uppgifter som avses i denna paragraf på en underleverantör, om underleverantören uppfyller minimikraven enligt 22 §.

24 §
Utförande av besiktningsuppgifter

Ett besiktningsorgan ska utföra besiktningsuppgifterna med iakttagande av god besiktningspraxis.

Besiktningsorganet ska följa utvecklingen av bestämmelser och standarder inom sitt område.

Besiktningsorganet ska samverka med andra organ inom sitt område på det sätt som det är nödvändigt för att säkerställa att rutinerna är enhetliga.

Vid fullgörandet av sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska besiktningsorganet följa bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

25 §
Tillsyn över besiktningsorgan och återkallande av godkännande

Miljöministeriet övervakar de besiktningsorgan som det har godkänt. Besiktningsorganen ska årligen lämna miljöministeriet en berättelse om sin verksamhet.

Om ett besiktningsorgan inte uppfyller de krav som nämns i 22 § eller inte följer de villkor som har ställts i det beslut som avses i 21 § eller annars handlar väsentligt i strid med gällande bestämmelser och föreskrifter, ska miljöministeriet ge besiktningsorganet en tillräckligt lång frist för att rätta till saken. Miljöministeriet ska återkalla sitt godkännande om besiktningsorganet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid.

Miljöministeriet ska anmäla de besiktningsorgan som det har godkänt samt återkallelser av godkännande till Europeiska gemenskapernas kommission och övriga medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6 kap.

Tillsyn

26 §
Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag ankommer på arbets- och näringsministeriet. I fråga om energianvändande byggprodukter ankommer den högsta ledningen och styrningen dock på miljöministeriet.

27 §
Tillsynsmyndighet

Säkerhetsteknikcentralen övervakar att de energianvändande produkterna överensstämmer med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

28 §
Säkerhetsteknikcentralens rätt att få uppgifter

Säkerhetsteknikcentralen har rätt att få för tillsynen över efterlevnaden av denna lag nödvändiga uppgifter av tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller någon annan näringsidkare som har förpliktelser enligt denna lag.

29 §
Säkerhetsteknikcentralens inspektionsrätt

Säkerhetsteknikcentralen har rätt att få tillträde till ett område eller till en lokal eller annat utrymme, om detta behövs med tanke på tillsynen enligt denna lag, att där utföra inspektioner och att vidta andra åtgärder som tillsynen kräver. Tillsynsåtgärderna kan dock utsträckas till sådana lokaler som är avsedda för boende endast om det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 34 kap. 1, 3, 7―9 eller 10 § eller 44 kap. 11 eller 12 § i strafflagen (39/1889) har begåtts.

30 §
Rätt att få en energianvändande produkt för undersökning och provning

Säkerhetsteknikcentralen har rätt att få en energianvändande produkt för undersökning och provning, om det behövs med tanke på tillsynen över efterlevnaden av denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Säkerhetsteknikcentralen kan anlita utomstående sakkunniga vid undersökning och provning samt vid bedömning av överensstämmelse med kraven.

Säkerhetsteknikcentralen ska ersätta en i 1 mom. avsedd produkt som tas för undersökning och provning enligt gängse pris, om tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren kräver det och om produkten inte strider mot denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om en energianvändande produkt inte uppfyller kraven i denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får Säkerhetsteknikcentralen ålägga tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren att ersätta de direkta och nödvändiga kostnaderna för anskaffningen, undersökningen och provningen enligt gängse pris.

31 §
Krav som gäller utomstående sakkunniga

Sakkunniga som utför undersökningar och provningar samt bedömningar av överensstämmelse med kraven för myndighetstillsynen enligt denna lag ska ha den sakkunskap och kompetens som behövs för dessa uppgifter. På sådana utomstående sakkunniga tillämpas vad som i förvaltningslagen bestäms om jäv för tjänsteman.

32 §
Säkerhetsteknikcentralens rätt att få uppgifter och utlämna sekretessbelagda uppgifter

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Säkerhetsteknikcentralen rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som behövs för tillsynen enligt denna lag.

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Säkerhetsteknikcentralen utlämna uppgifter som den erhållit i samband med skötseln av uppdrag enligt denna lag och som omfattas av sekretessen till

1) åklagaren, polisen och tullmyndigheten för förebyggande eller utredning av brott,

2) miljövårds- och konsumentskyddsmyndigheterna om den handling som lämnas ut innehåller sådana uppgifter som myndigheten behöver för att utföra sina uppdrag, och

3) behöriga utländska myndigheter och internationella organ för uppfyllande av sådana förpliktelser som grundar sig på Europeiska gemenskapens regelverk eller internationella avtal som är bindande för Finland.

33 §
Besiktningsorganens skyldighet att lämna uppgifter

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är besiktningsorganen skyldiga att

1) ge andra besiktningsorgan som avses i denna lag de uppgifter som behövs för besiktningsorganens samarbete,

2) ge Säkerhetsteknikcentralen sådana uppgifter som behövs för tillsynen.

34 §
Åtgärder när en energianvändande produkt inte överensstämmer med kraven

Om Säkerhetsteknikcentralen har anledning att misstänka eller konstaterar att en energianvändande produkt eller dokumenten och uppgifterna om den inte överensstämmer med kraven i denna lag, har Säkerhetsteknikcentralen rätt att

1) tillfälligt eller permanent begränsa utsläppande på marknaden eller ibruktagande av den energianvändande produkten,

2) tillfälligt eller permanent förbjuda ibruktagande av den energianvändande produkten och saluförande, försäljning eller annan överlåtelse av produkten,

3) på det sätt som den bestämmer kräva att tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren avhjälper bristerna i den energianvändande produkten så att produkten, dokumenten och de uppgifter som ges om den uppfyller de krav som ställs i denna lag och med stöd av den,

4) bestämma att en energianvändande produkt som innehas av tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren ska förstöras, i det fall att det förbud eller den begränsning som avses i 1―3 punkten inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd; om det dock inte anses ändamålsenligt att den energianvändande produkten förstörs, kan Säkerhetsteknikcentralen bestämma hur det annars ska förfaras med produkten.

Tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren ska för Säkerhetsteknikcentralen inom den tid som den utsatt lägga fram en utredning om hur det åläggande som fogats till förbudet eller begränsningen enligt 1 mom. 1 och 2 punkten eller kravet enligt 1 mom. 3 punkten har verkställts.

35 §
Handräckning

Polisen och tullmyndigheten ska vid behov ge handräckning vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

7 kap.

Tvångsmedel och påföljder

36 §
Administrativa tvångsmedel

Säkerhetsteknikcentralen kan förena ett förbud eller åläggande som den meddelat med stöd av denna lag med vite eller hot om tvångsutförande eller avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

37 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) släpper ut en energianvändande produkt på marknaden eller tar i bruk en energianvändande produkt i strid med bestämmelserna i 4, 6―9 eller 16 §,

2) bryter mot skyldigheten enligt 12―14, 17―20 eller 24 §,

3) bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 28 eller 33 §, eller

4) bryter mot ett förbud eller ett åläggande enligt 34 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 34 § och förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

38 §
Avgifter

Avgifter enligt denna lag tas ut till staten enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

39 §
Sökande av ändring i ett ministeriums och Säkerhetsteknikcentralens beslut

Ändring i ett beslut som ett ministerium eller Säkerhetsteknikcentralen har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär i enlighet med vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsinstansen beslutar något annat.

40 §
Sökande av ändring i ett besiktningsorgans beslut

Ett besiktningsorgans beslut får inte överklagas genom besvär. I ett besiktningsorgans beslut om överensstämmelseintyg eller besiktningsintyg får rättelse sökas hos besiktningsorganet inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Anvisningar om hur man ska gå till väga när man yrkar på rättelse av beslutet ska fogas till beslutet.

Ändring i ett beslut som ett besiktningsorgan har fattat i ett rättelseförfarande får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

9 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

41 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelserna om energimärkning tillämpas inte på sådana energianvändande produkter vars tillverkning har upphört och som släppts ut på marknaden innan EG-kommissionens rättsakt om energimärkning av produktgruppen i fråga ska börja tillämpas. Bestämmelserna om energimärkning tillämpas inte heller på sådana energianvändande produkter som säljs begagnade.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

42 §
Bestämmelse om upphävande

Genom denna lag upphävs

1) lagen av den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (1241/1997) jämte ändringar, och

2) Republikens presidents förordning av den 5 januari 1996 om genomförande av Europeiska gemenskapernas direktiv om luftburet buller från hushållsapparater (9/1996).

Om det i någon annan lag eller i en förordning hänvisas till lagen om anordningars energieffektivitet, som gällde när denna lag trädde i kraft, ska den här lagen tillämpas i dess ställe.

43 §
Författningar som förblir i kraft

Följande författningar som utfärdats med stöd av lagen om anordningars energieffektivitet förblir alltjämt i kraft:

1) effektivitetskrav för värmepannor, Finlands byggbestämmelsesamling, D7, föreskrifter 1997,

2) handels- och industriministeriets förordning om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk (854/2000),

3) handels- och industriministeriets förordning om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör (318/2002),

4) handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk (202/1996),

5) handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska torktumlare för hushållsbruk (203/1996),

6) handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/ torktumlare för hushållsbruk (895/1997),

7) handels- och industriministeriets förordning om de uppgifter som skall ges vid energimärkning av lampor för hushållsbruk (859/2000),

8) handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av diskmaskiner (1009/2000),

9) handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska ugnar för hushåll (1052/2002),

10) miljöministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk (1271/2002),

11) handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk (541/2004).

På de apparater som avses i de författningar och föreskrifter som nämns i 1 mom. tillämpas vad som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om produkterna. På de leverantörer som avses i nämnda författningar och föreskrifter tillämpas på motsvarande sätt det som i denna lag föreskrivs om tillverkaren, dennes auktoriserade representant, importören eller näringsidkaren.

RP 163/2008
EkUB 25/2008
MiUU 32/2008
RSv 206/2008
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG, (32005L0032); EGT nr L 191, 22.7.2005, s. 29
Rådets direktiv 92/75/EEG, (31992L0075); EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16
Rådets direktiv 92/42/EEG, (31992L0042); EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 17
Rådets direktiv 93/68/EEG, (31993L0068); EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 1

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.