995/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 47 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 47 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 579/2007, som följer:

47 §
Betalning till arbetsgivare

Rehabiliteringspenningen skall


2) enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) delas mellan den försäkrade och dennes arbetsgivare i förhållande till den arbetsinkomst som har fastställts enligt dessa pensionslagar och den lön som arbetsgivaren har betalat, om rehabiliteringsklienten är verksam som företagare enligt lagen om pension för företagare eller som lantbruksföretagare eller stipendiat enligt lagen om pension för lantbruksföretagare samtidigt som han eller hon är anställd hos någon annan arbetsgivare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag tillämpas på rehabiliteringspenningen när den försäkrades rätt till rehabiliteringspenning börjar den 1 juli 2009 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.