994/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 1 kap. 4 § 9 punkten, 7 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten, 11 kap. 2 § 2 mom., 18 kap. 14 § 2 mom. 8 och 9 punkten och 3 mom. samt 15 § 3 mom. 7 och 8 punkten och 4 mom.,

sådana de lyder, 1 kap. 4 § 9 punkten, 7 kap. 4 mom. 2 punkten, 11 kap. 2 § 2 mom. samt 18 kap. 14 § 3 mom. och 15 § 4 mom. i lag 1276/2006 och 18 kap. 14 § 2 mom. 8 och 9 punkten i lag 1113/2005, samt

fogas till 18 kap. 14 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1113/2005 och 1276/2006, en ny 10 punkt och till 18 kap. 15 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1113/2005 och 1276/2006, en ny 9 punkt som följer:

1 kap.

Lagens syfte och tillämpningsområde

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) arbetstagare en person i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande och en person som avses i 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), vars arbetstid och inkomster uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) samt med företagare en person som är skyldig att teckna försäkring enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) eller enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

7 kap.

Allmänna förutsättningar för erhållande av dagpenningsförmåner

4 §
Arbetsgivares rätt till dagpenningsförmån

En dagpenningsförmån


2) delas enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare mellan den försäkrade och dennes arbetsgivare i förhållande till den arbetsinkomst som fastställts enligt dessa pensionslagar och den lön som arbetsgivaren betalat, om den försäkrade är verksam som företagare enligt lagen om pension för företagare eller som lantbruksföretagare eller stipendiat enligt lagen om pension för lantbruksföretagare samtidigt som han eller hon är anställd hos en annan arbetstagare.

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

2 §
Arbetsinkomst

Om en försäkrad inte är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare, beaktas som hans eller hennes arbetsinkomst förvärvsinkomsten enligt inkomstskattelagen (1535/1992) av näringsverksamhet, jordbruk och sammanslutning, löneinkomst av eget företag eller jordbruk, arbetsersättning i anslutning till företagarverksamhet, värdet av leveransarbete, förvärvsinkomst av renskötsel och skattepliktigt stipendium. Om en försäkrad som inte är skyldig att teckna en försäkring enligt nämnda lagar frivilligt tecknar en sådan försäkring, beaktas dock som hans eller hennes arbetsinkomst den inkomst som avses i 1 mom. 2 punkten.


18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

14 §
Grunden för sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Den arbetsinkomst som fastställts för respektive år och som avses i lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare används som grund för sjukförsäkringens sjukvårdspremie för dem som är försäkrade med stöd av dessa lagar, till den del denna arbetsinkomst ersätter


8) värdet av leveransarbete,

9) förvärvsinkomstandelen av vinstutdelning som en delägare fått från ett bolag samt förtäckt vinstutdelning i fråga om en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget i fråga, och

10) stipendium.

När sjukförsäkringens sjukvårdspremie fastställs för en företagare, en lantbruksföretagare eller en stipendiat iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om beräkning av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. När sjukvårdspremien fastställs avdras dock inte en försäkringsavgift som betalats med stöd av lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.

15 §
Grunden för sjukförsäkringens dagpenningspremie

Den arbetsinkomst som fastställts för respektive år och som avses i lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare används som grund för sjukförsäkringens dagpenningspremie för dem som är försäkrade med stöd av dessa lagar, till den del denna arbetsinkomst ersätter


7) förvärvsinkomsten av renskötsel,

8) värdet av leveransarbete, och

9) stipendium.

Om den försäkrade är befriad från försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare eller om den försäkrade inte enligt nämnda lagar är skyldig att teckna försäkring, fastställs sjukförsäkringens dagpenningspremie för honom eller henne utifrån den arbetsinkomst som avses i 3 mom. 1―9 punkten och den löneinkomst som inte ingår i denna arbetsinkomst.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag tillämpas på dagpenningsförmånen när den försäkrades arbetsoförmåga eller rätt till förmånen inträder den 1 juli 2009 eller därefter.

Om en i 1 a § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd stipendiats arbetsoförmåga eller rätt till förmån inträder mellan den 1 juli 2009 och den 31 december 2010 nämnda dagar medräknade, tillämpas arbetsinkomsten enligt 11 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. som grund för den dagpenningsförmån som definieras i 1 kap. 4 § 1 mom. 6 punkten när arbetsinkomsterna uppskattas på det sätt som anges i 11 kap. 4 §.

Bestämmelserna i 18 kap. 14 § 2 mom. 10 punkten och 15 § 3 mom. 9 punkten tillämpas första gången när den försäkrades sjukförsäkringspremie och dagpenningspremie faställs för 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.