993/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 16 a och 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 16 a § 5 mom. och 28 § 5 mom., sådana de lyder i lag 1314/2002, som följer:

16 a §

Om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet samtidigt står i två eller flera anställningsförhållanden, ska dagpenningen för den tid som avses i 1 mom. fastställas separat på grundval av varje anställningsförhållande. Om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet utför arbete som är försäkrat enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) eller annat företagararbete som är försäkrat enligt 57 § i denna lag, utgör dagpenningen 1/360 av årsarbetsförtjänsten vid tiden för olycksfallet enligt en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare eller enligt en sådan försäkring som avses i 57 § 1 mom.


28 §

Om en arbetstagare vid tidpunkten för olycksfallet har utfört också arbete som var försäkrat enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare eller företagararbete som var försäkrat enligt 57 § 1 mom. i denna lag, ska i arbetstagarens årsarbetsförtjänst beaktas också årsarbetsförtjänsten enligt nämnda försäkring vid tiden för olycksfallet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag tillämpas på sådana olycksfall i arbetet som inträffar och sådana yrkessjukdomar som yppar sig efter lagens ikraftträdande.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.