991/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969) 3 a § 3 mom. och 3 b―3 e §, sådana de lyder, 3 a § 3 mom. i lag 143/1995, 3 b―3 d § i lag 947/1981 och i nämnda lag 143/1995 samt 3 e § i nämnda lag 947/1981, samt

ändras 3 och 4 c §, sådana de lyder, 3 § i nämnda lag 143/1995 samt i lagarna 367/2000 och 196/2005 och 4 c § i lag 666/2002, som följer:

3 §

I statsbudgeten intas årligen ett anslag av vilket det till stöd för konstutövares arbete och studier inom olika konstområden delas ut statliga konstnärsstipendier till ett belopp som motsvarar 545 stipendieår. Stipendieperioden kan omfatta minst sex månader och längst fem år.

Undervisningsministeriet beslutar om storleken på statens konstnärsstipendier.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas att ett konstnärsstipendium av särskilda skäl kan beviljas även en annan person än en i 1 mom. avsedd konstutövare.

4 c §

Statens konstkommissioner kan som villkor för statens konstnärsstipendium kräva att mottagaren inte har avlönat arbete under stipendieperioden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

De bestämmelser som upphävs genom denna lag tillämpas dock på dem som före denna lags ikraftträdande fått statens konstnärsstipendium för minst fem år och vars stipendieperiod är förenad med ålders- och invalidpension samt familjepension enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.