989/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om temporär ändring av 93 § i lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 93 § i lagen av den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/1962), sådan paragrafen lyder i lag 1606/1995, ett nytt 3 mom. som följer:

93 §

Utan hinder av 1 mom. 1 och 2 punkten eller 2 mom. får det inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten för åren 2009―2011 för att trygga verksamhetsbetingelserna inom skogsbruket beviljas bidrag av statens medel för förbättring av sådana vägar och vägavsnitt som anses vara av stor betydelse för virkestransporterna. Av grundad anledning får bidrag även beviljas för byggande av en ny väg, om vägen är av stor betydelse för virkestransporterna och för annan trafik. Bidrag beviljas utifrån de faktiska kostnader som godkänts av Vägförvaltningen. Maximibeloppet för bidrag till vägförbättring är 50 procent och maximibeloppet för bidrag till byggande av en ny väg 30 procent av de kostnader som godkänts för vägprojektet i fråga. Till bidragsansökan ska sökanden vid behov foga den regionala skogscentralens utlåtande om att villkoret i fråga om virkestransporternas betydelse uppfylls.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till och med den 31 december 2011.

RP 162/2008
KoUB 16/2008
RSv 163/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.