987/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001) 12 a―12 c § och 15 § 1 mom.,

sådana de lyder, 12 a―12 c § i lag 587/2007 och 15 § 1 mom. i lag 1342/2007, och

fogas till lagen nya 12 d―12 h § som följer:

3 a kap.

Fonder

12 a §
Folkpensionsanstaltens fonder

Folkpensionsanstaltens fonder är folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och allmänna fonden för social trygghet (förmånsfonder) samt pensionsansvarsfonden.

Folkpensionsanstaltens fonder har rätt att av särskilda skäl och på de villkor som fonderna iakttar i sin kreditgivning låna varandra medel utan att kräva säkerhet.

12 b §
Folkpensionsfonden

Ur folkpensionsfonden betalas de förmåner som avses i 97 § i folkpensionslagen (568/2007) samt i lagen om handikappförmåner (570/2007), lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), lagen om frontmannapension (119/1977) och lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) och som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa samt de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av dem.

12 c §
Sjukförsäkringsfonden

Ur sjukförsäkringsfonden betalas de förmåner som avses i 18 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) och som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa samt de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av dem.

12 d §
Allmänna fonden för social trygghet

Ur allmänna fonden för social trygghet betalas andra förmåner som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa än de som avses i 12 b och 12 c § samt de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av dem.

Medel som betalats in för finansiering av en förmån som hör till allmänna fonden för social trygghet kan tillfälligt användas för utbetalning av en annan förmån som ska betalas ur denna samma fond. Finansieringen av förmåner ska dock rättas till så snart som möjligt, senast vid utgången av det år utbetalningen har skett.

Oberoende av vad som föreskrivs om finansieringen av förmåner och verksamhetskostnader i någon annan lag ska de verksamhetskostnader som avses i 1 mom. ersättas av statens medel till den del de inte täcks av avkastningen på fondens placeringar.

12 e §
Fördelning och finansiering av övriga verksamhetskostnader

Den del av Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader som inte orsakas av verkställigheten av förmåner fördelas som förmånsfondernas verksamhetskostnader i förhållande till kostnaderna för verkställigheten av förmånerna. De ersättningar som Folkpensionsanstalten betalar Skatteförvaltningen fördelas dock som förmånsfondernas verksamhetskostnader i förhållande till hur förmånsfonderna anlitar Skatteförvaltningens tjänster för uttagande och redovisning av premier och avgifter.

Folkpensionsanstaltens övriga verksamhetskostnader enligt 1 mom. finansieras på samma sätt som de verksamhetskostnader som orsakas av verkställigheten av förmåner.

12 f §
Betalning av statens andel av verksamhetskostnaderna för allmänna fonden för social trygghet

Staten ska i januari betala Folkpensionsanstalten ett förskott på verksamhetskostnaderna för allmänna fonden för social trygghet som är minst en sjättedel av det årliga förskottets belopp och därefter det återstående beloppet i månatliga, lika stora poster. För tryggande av finansieringen kan förskottet periodiseras på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs ovan.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om fastställandet och betalningen av förskotten och statens slutliga andel samt om de uppgifter som behövs för detta.

12 g §
Pensionsansvarsfonden

Pensionsansvarsfondens tillgångar utgör täckning för det pensionsskydd för Folkpensionsanstaltens personal som grundar sig på ett anställningsförhållande till pensionsanstalten. Av fondens medel betalas pensionerna och familjepensionerna enligt 13 §.

Tillgångarna i pensionsansvarsfonden ska vid utgången av varje kalenderår utgöra minst 41 procent av det fulla pensionsansvaret. Miniminivån får underskridas endast tillfälligt.

När det fulla pensionsansvaret beräknas iakttas i tillämpliga delar grunderna enligt 6 kap. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och Finansinspektionens närmare föreskrifter till pensionsstiftelserna om tillämpningen av dessa grunder.

12 h §
Täckning av pensionsansvaret

För täckning av pensionsansvaret för Folkpensionsanstaltens personal och för betalning av pensionerna ska bidrag betalas ur förmånsfonderna till pensionsansvarsfonden. Bidraget är en del av förmånsfondernas verksamhetskostnader. Som verksamhetskostnader för en förmånsfond räknas emellertid inte den del av bidraget som betalas genom överföring av anläggnings- eller placeringstillgångar från förmånsfonden till pensionsansvarsfonden.

Den miniminivå på 41 procent som anges i 12 g § 2 mom. får överskridas av orsaker som hänger samman med fluktuationer i värdet på tillgångarna eller om pensionsansvaret täcks genom överföring av anläggnings- eller placeringstillgångar från förmånsfonderna till pensionsansvarsfonden.

De tillgångar som överförs till pensionsansvarsfonden värderas till verkligt värde.

15 §
Placering och placeringsplan

När tillgångar i Folkpensionsanstaltens fonder placeras ska placeringarna göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelsen i 12 d § tillämpas dock på underhållsstöd först från och med den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2007
ShUB 21/2008
RSv 126/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.