986/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 18 kap. 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1113/2005, och

ändras 18 kap. 1 §, 8 § 2 mom., 11 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 13 §, 23 § 2 mom., 26 §, 28 § 1 mom. samt 32 och 35 §,

sådana de lyder, 18 kap. 1 §, 8 § 2 mom., 11 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 23 § 2 mom., 26 §, 28 § 1 mom. samt 32 och 35 § i nämnda lag 1113/2005 och 13 § i sistnämnda lag och i lag 1342/2006, samt

fogas till 18 kap. 11 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1113/2005, en ny 4 punkt, varvid den nuvarande 4 punkten blir 5 punkt, som följer:

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

1 §
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag finansieras

1) förmåner och ersättningar enligt denna lag,

2) förmåner och ersättningar enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005),

3) de utgifter enligt denna lag som hör till grundskyddsandelen och som anges i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981),

4) de utgifter som anges i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) och som ska ersättas av statens medel, och

5) de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av förmånerna och ersättningarna enligt 1―4 punkten.

8 §
Utgifterna för sjukvårdsförsäkringen

Av de verksamhetskostnader som avses i 1 § 5 punkten utgör de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av förmånerna och ersättningarna enligt 1 mom. 1―5 punkten utgifter för sjukvårdsförsäkringen.


11 §
Utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen

Utgifter för arbetsinkomstförsäkringen som skall betalas ur sjukförsäkringsfonden är


3) ersättningar enligt 13 kap. för kostnaderna för ordnande av företagshälsovård, med undantag för ersättningar som betalas till Studenternas hälsovårdsstiftelse,

4) utgifter enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård, och

5) ersättningar för semesterkostnader enligt 14 kap.

Av de verksamhetskostnader som avses i 1 § 5 punkten utgör de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av förmånerna och ersättningarna enligt 1 mom. 1―5 punkten utgifter för arbetsinkomstförsäkringen.


13 §
Statens finansieringsandel och företagares tillläggsfinansieringsandel

Av statens medel finansieras

1) de utgifter som orsakas av betalningen av sådan dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt 11 § 1 mom. 1 punkten som uppgår högst till det minimibelopp som avses i 11 kap. 7 § eller, då det är fråga om sådan rehabiliteringspenning som avses i 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, högst till det minimibelopp som avses i den sistnämnda paragrafen; av statens medel finansieras dock inte sådan sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning som uppgår högst till minimibeloppet på grund av samordning enligt 12 kap. i denna lag eller enligt 36 § 1 mom. eller 37 eller 39 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner,

2) de utgifter som orsakas av ersättning till företagare och andra som utför eget arbete för sjukvård och annan hälsovård som avses i 13 kap. 2 § 2 mom.,

3) 0,1 procent av de utgifter som orsakas av sådan föräldradagpenning enligt denna lag som betalas till något annat belopp än vad som avses i 1 punkten, och

4) de utgifter som avses i 11 § 1 mom. 4 punkten.

Utgifter som orsakas av sjukdagpenning som betalas med stöd av 8 kap. 10 § finansieras med intäkterna av den premie som tas ut på grundval av arbetsinkomst som avses i lagen om pension för företagare (företagares tilläggsfinansieringsandel). Företagares tilläggsfinansieringsandel tas utöver dagpenningspremien ut hos försäkrade som har en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare.

23 §
Justering av sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Bestämmelser om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie utfärdas årligen före den 23 november genom förordning av statsrådet. Om premien emellertid understiger 1,18 procent eller överstiger 1,48 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen och av de andra grunder för sjukvårdspremien som avses i 14 och 16―19 §, ska bestämmelser om premieprocentsatsen utfärdas genom lag.

26 §
Beaktande av sjukförsäkringsfondens underskott och överskott

Om det vid fastställandet av försäkringspremierna och försäkringsavgifterna samt statens finansieringsandel för det följande året beräknas att sjukförsäkringsfondens finansieringstillgångar, minskade med främmande kapital och reserver, under det innevarande året kommer att understiga åtta procent eller överstiga tolv procent av de totala utgifterna för sjukförsäkringen, beaktas det beräknade underskottet eller överskottet när försäkringspremierna och försäkringsavgifterna samt statens finansieringsandel fastställs för det följande året.

28 §
Utredningar för justering av försäkringspremierna och försäkringsavgifterna samt statens andel

Folkpensionsanstalten ska varje år senast den 15 maj till social- och hälsovårdsministeriet lämna en uppskattning av utgifterna för de ersättningar och förmåner som ska betalas ur sjukförsäkringsfonden samt av verksamhetskostnaderna under det följande året, en uppskattning av beloppet av de försäkringspremier och försäkringsavgifter samt av statens finansieringsandel som ska fastställas för det följande året samt en uppskattning av sjukförsäkringsfondens eventuella underskott eller överskott och av det likviditetsbelopp som inte återburits under det innevarande året. Beräkningarna ska justeras senast den 15 oktober och även annars, om grunderna för dem har förändrats väsentligt.


32 §
Tillämpning av vissa lagar som gäller beskattningen

I fråga om uppbörd, indrivning och återbäring av försäkrades sjukförsäkringspremier gäller vad som bestäms i lagen om skatteuppbörd (609/2005).

Om sjukförsäkringspremien för en begränsat skattskyldig försäkrad fastställs utifrån försäkringslönen, är den finska arbetsgivare som har sänt arbetstagaren utomlands och som betalar arbetstagarens lön skyldig att ta ut sjukförsäkringspremien hos den försäkrade på det sätt som bestäms om uppbörd av källskatt i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst.

Ska den försäkrades sjukförsäkringspremie inte på det sätt som avses i 2 mom. tas ut hos en begränsat skattskyldig försäkrad som arbetar utomlands, fastställs sjukförsäkringspremien med iakttagande av det förfarande som avses i 3 kap. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst. När premien fastställs görs dock inte de avdrag som avses i inkomstskattelagen.

Den som betalar ut lönen eller ersättningen är skyldig att ta ut sjukförsäkringspremien hos en sådan begränsat skattskyldig försäkrad som avses i 16 § enligt vad som i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst bestäms om uppbörd av källskatt.

35 §
Betalning av statens andel

Staten ska månatligen betala den andel som avses i 10 och 13 § till Folkpensionsanstalten, på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelsen i 23 § 2 mom. tillämpas första gången vid fastställandet av premieprocentsatsen för sjukvårdspremien för 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2007
ShUB 21/2008
RSv 126/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.