976/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 70 §, sådan den lyder i lag 26/2006, och

fogas till lagen en ny 64 a § som följer:

64 a §
Användarens rätt att hålla sig informerad om avgifterna

Ett teleföretag som är verksamt i ett mobilnät ska avgiftsfritt erbjuda användaren möjlighet att hålla sig informerad om storleken av de avgifter som användningen av anslutningen föranleder.

70 §
Uppbindning

Det är tillåtet att vid köptillfället binda ihop avtalen om en terminal och en anslutning till mobilnätet på ett sådant sätt att detta påverkar nyttigheternas försäljningspris (uppbindning). Teleföretaget ska tillhandahålla användaren motsvarande kommunikationstjänster också utan terminal.

Uppbindning är förbjuden när det gäller avtal om GSM-mobilnätsanslutningar, om det inte är fråga om uppbindning mellan en anslutning och en bordstelefon, en larmtelefon eller någon annan motsvarande telefon i GSM-mobilnätet som används för ett annat syfte än en sedvanlig mobiltelefon.

I marknadsföringen ska, utöver de uppgifter som avses i 2 kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978), också uppges de totala merkostnader som konsumenten orsakas av uppbindningen.

I samband med uppbindning får teleföretaget teckna ett tidsbegränsat abonnemangsavtal på högst två år med en konsument. Erbjuder teleföretaget ett abonnemangsavtal på längre tid än 12 månader, ska konsumenten erbjudas möjlighet att ingå ett tidsbegränsat abonnemangsavtal på 12 månader.

En konsument har rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal så att det upphör två veckor efter uppsägningen, om han eller hon, huvudsakligen utan att själv vara orsak till det, råkat i betalningssvårigheter till följd av en svår sjukdom, arbetslöshet eller någon annan särskild omständighet. Om konsumenten säger upp abonnemangsavtalet på ovan angivna grunder, har teleföretaget rätt att ta tillbaka den terminal som uppbindningen avser. Teleföretaget får inte hos konsumenten ta ut avgifter som hänför sig till den outnyttjade tiden av abonnemangsavtalet.

En konsument har rätt att säga upp ett tidsbegränsat abonnemangsavtal att upphöra två veckor efter uppsägningen också om han eller hon betalar de avgifter som hänför sig till den outnyttjade avtalstiden samt de övriga avgifter man eventuellt kommit överens om med tanke på en sådan situation.

Villkoren i ett tidsbegränsat abonnemangsavtal får inte ändras till nackdel för konsumenten under avtalstiden. Det är emellertid tillåtet att ändra abonnemangsvillkoren, om ändringsbehovet föranleds av ändringar i lagstiftningen eller av myndighetsbeslut.

Ett teleföretag får förhindra att en mobiltelefon som erbjudits med uppbindning används för ett annat teleföretags anslutning. Spärren ska på konsumentens begäran hävas när abonnemanget upphör i de fall som avses i 5 eller 6 mom. eller när den avtalade tiden går ut. Teleföretaget ska häva spärren inom två veckor från det att begäran framställdes. För hävandet av spärren får ingen avgift tas hos konsumenten.


Denna lag träder i kraft den 2 april 2009.

Bestämmelserna i 70 § 6 mom. ska tillämpas på avtal som har ingåtts efter lagens ikraftträdande.

RP 109/2008
KoUB 18/2008
RSv 194/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.