973/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 3 § 1 mom., 4 §, 21 § 2 mom. samt 30 och 34 §,

av dem 4 § sådan den lyder i förordning 321/2003, 30 § sådan den lyder i förordning 254/2004 och 34 § sådan den lyder i förordning 718/2002, samt

fogas till förordningen en ny 22 §, i stället för den 22 § som upphävts genom förordning 600/1997, som följer:

3 §

Inkomsterna grupperas enligt sin art i avdelningar i budgeten enligt följande:

Skatter och inkomster av skattenatur

Inkomster av avgiftsbelagd verksamhet och övriga inkomster av blandad natur

Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst

Lån


4 §

Uppgifterna grupperas i huvudtitlar i budgeten enligt följande:

Riksdagen

Republikens president

Statsrådet

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Finansministeriets förvaltningsområde

Undervisningsministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriets förvaltningsområde

Räntor på statsskulden

Minskning av statsskulden

21 §

Ministerierna ska i enlighet med finansministeriets föreskrifter för sina förvaltningsområden utarbeta kalkyler och utredningar som gäller statsfinanserna.

22 §

Räkenskapsverken och de statliga fonder utanför budgeten som hör till statens gemensamma betalningsrörelsesystem ska utarbeta kalkyler över statens kassautgifter och kassainkomster (kassaflödesprognos) enligt vad finansministeriet och statskontoret föreskriver.

Statskontoret meddelar närmare föreskrifter om utarbetande av kassaflödesprognoser, rapportering, uppföljning och övrig administration. Finansministeriet meddelar statskontoret föreskrifter om målsättningen med utarbetandet av kassaflödesprognoser, om de allmänna riktlinjerna och om rapporteringen i anslutning till prognoserna.

30 §

Staten har i Finlands Bank ett konto som hör till TARGET2-systemet (PM-konto) och som används av statskontoret.

PM-kontot får användas av de personer som anges i statskontorets ekonomistadga.

34 §

Inflyter på statens PM-konto i Finlands Bank eller på statens allmänna inkomstkonto mera medel än vad som behövs för skötseln av statens betalningsrörelse, beslutar finansministeriet om deponering eller annan placering av dem på ett räntebärande sätt. Finansministeriet beslutar även om placering av tillgångar som erhållits genom andra lån än lån i euro och likaså om placering av tillgångar som anskaffats med tanke på återbetalning av andra lån än lån i euro. Finansministeriet kan även på de villkor som det bestämmer ge statskontoret i uppdrag att helt eller delvis sköta den ovan nämnda placeringen av medel.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 18 december 2008

Finansminister
Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd
Hannu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.