961/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/1982) 12 § 2 mom., 13 § 1 mom., 15 §, 16 § 1 mom. samt förklaringen till märkena 671―679 och 681―684 i 20 §,

sådana de lyder, 12 § 2 mom., 13 § 1 mom. och 15 § i förordning 328/1994 och 16 § 1 mom. i förordning 402/2006, samt förklaringen till märkena 671―679 och 681―684 i 20 § i förordning 184/2007, samt

fogas till 20 §, sådan den lyder i nämnda förordning 184/2007, en ny punkt som gäller märke 677 a som följer:

12 §

Ett varningsmärke har i allmänhet formen av en liksidig triangel. Dess spets är uppåtriktad och märket har röda bårder. I mitten av märket finns på gul botten en figur som anger farans art. På ett omställbart varningsmärke kan den figur som anger farans art vara ljus och botten svart, men i fråga om märke 165 ska dock figuren alltid visas i trafikljusens färger rött, gult och grönt. På ett omställbart märke kan figuren avvika från den figur som anges nedan, dock inte väsentligt.

13 §

Varningsmärken sätts upp på högra sidan av körbanan eller ovanför körbanan, om inte något annat föreskrivs nedan. När ett märke sätts upp på högra sidan av körbanan, kan ett likadant märke av särskilda skäl dessutom sättas upp på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.


15 §

Märken som anger förbud eller begränsningar är i allmänhet cirkelformiga och har en röd bård. På ett omställbart märke kan figuren vara ljus och botten svart, men i fråga om märkena 351 och 353 ska fordonet till vänster i figuren dock vara rött. På ett omställbart märke kan figuren avvika från den figur som anges nedan, dock inte väsentligt.

16 §

Märken som anger förbud eller begränsningar sätts upp på högra sidan av vägen eller körbanan. Av särskilda skäl kan ett likadant märke dessutom sättas upp på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan. Märkena 311, 312 och 331 kan även sättas upp enbart på en anordning som stänger av vägen eller en del av den. Märkena 332, 334, 342, 362, 364 och 374 kan sättas upp enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför denna. Märkena 351 och 353 sätts upp på vardera sidan av vägen eller körbanan. Märke 361 kan sättas upp enbart ovanför ett körfält, varvid det anger hastighetsbegränsningen på det körfältet och vägrenen invid körfältet. Märkena 371, 372, 375, 376, 381 och 382 sätts upp enbart på den sida av vägen som förbudet eller begränsningen avser.


20 §

Informationsmärken är:


677 a. Täckt parkering

Märkena 671―679 och 681―684

Märket informerar om rutten till det mål eller för den grupp vägtrafikanter som märket anger. Figuren på märke 681 varierar beroende på fordonsgrupp. Märkena används på orienteringstavlor och vägvisare. Märkena 673―679 kan användas också på i 11 § avsedda skyltar med text. Färgerna på märkena kan med undantag av märkena 671, 672, 677, 677 a och 684 variera beroende på färgen på orienteringstavlan, vägvisaren eller skylten med text. I samband med märkena 677 och 677 a kan omställbar information om lediga parkeringsplatser anges med vit eller gul text eller siffra på svart botten, eller grön eller röd text på svart botten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Sådant informationsmärke om parkering som är i bruk vid denna förordnings ikraftträdande och som visar omställbar information om lediga parkeringsplatser på ett sätt som avviker från kraven i denna förordning, får dock användas till utgången av år 2013.

Helsingfors den 18 december 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Jussi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.