949/2008

Given i Helsingfors den 11 december 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 21 december 2005 om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) 8 a § och 9 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 1244/2007, som följer:

8 a §
Registreringsavgift och årsavgift för ENUM-domännamn

Med ENUM-domännamn avses ett domännamn som bildats av ett telefonnäts nummer eller nummerområde. För registrering av ENUM-domännamn och ändring av registreringsuppgifter tas en registreringsavgift ut enligt det totala antalet ENUM-domännamn som Kommunikationsverket har beviljat och som är i kraft och som Kommunikationsverket beviljar vid registreringstidpunkten:

Totalt antal ENUM-domännamn, st Registreringsavgift euro/st
1 - 999 0,50
1 000 - 9 999 0,40
10 000 - 99 999 0,30
100 000 eller flera 0,10

För de ENUM-domännamn som är i kraft på kalenderårets första dag tas en årsavgift ut enligt det antal ENUM-domännamn som beviljats av Kommunikationsverket och som är i kraft vid ingången av kalenderåret.

Totalt antal ENUM-domännamn, st Årsavgift euro/st
1 - 999 0,50
1 000 - 9 999 0,40
10 000 - 99 999 0,30
100 000 eller flera 0,10
9 §
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

En domännamnsavgift på 15 euro tas ut för beviljande, ändring, överföring och förnyande av domännamn som avses i lagen om domännamn (228/2003) för ett år. En domännamnsavgift på 41 euro tas ut för beviljande, ändring, överföring och förnyande av domännamn för tre år.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelserna i 9 1 mom. i förordningen tillämpas från och med den 5 januari 2009.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2008

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.