938/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om paketresor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 november 1994 om paketresor (1079/1994) 2 och 3 §, rubriken för 5 § och 5 § 1 mom., 6―8 och 15 § samt 18 § 1 mom. och

fogas till lagen nya 6 a och 6 b § som följer:

2 §
Paketresa

Med paketresa avses i denna lag en i förväg ordnad kombination av tjänster som bjuds ut till ett gemensamt pris och som består av åtminstone

1) transport och inkvartering, eller

2) transport eller inkvartering samt dessutom en annan turisttjänst som är väsentlig med hänsyn till helheten; som en här avsedd tjänst betraktas inte tjänster som är förknippade med transport eller inkvartering, exempelvis arrangemang i anknytning till måltider, tidsfördriv eller sammanträden, eller andra motsvarande tjänster som inte i avgörande grad påverkar helhetens innehåll och pris.

En kombination som avses i 1 mom. anses vara ordnad i förväg, om en näringsidkare planerar och sammanställer den innan avtal ingås eller när avtal ingås, antingen på eget initiativ eller på initiativ av en resenär eller en grupp av resenärer i enlighet med deras önskemål. En kombination betraktas inte som ordnad i förväg om resenären eller gruppen av resenärer själva planerar och sammanställer en kombination av olika till buds stående delar. En sådan kombination betraktas inte som en paketresa även om olika alternativ som en näringsidkare lägger fram eller bokningssystem som näringsidkaren bjuder ut används för att sammanställa kombinationen.

Det anses att en kombination enligt 1 mom. bjuds ut till ett gemensamt pris, även om de olika delarna prissätts eller faktureras separat, om det inte är möjligt att köpa delarna separat till det pris som gäller inom kombinationen.

Som inkvartering enligt 1 mom. betraktas även inkvartering i familj. Som inkvartering betraktas inte inkvartering i ett fordon i anslutning till en transport.

3 §
Övriga definitioner

Med researrangör avses i denna lag den som planerar och genomför paketresor och som bjuder ut dem antingen själv eller genom förmedling av en annan näringsidkare eller som för egen räkning bjuder ut paketresor som arrangeras av någon annan.

Med reseförmedlare avses den som för en researrangörs räkning förmedlar avtal om paketresor.

Med resenär avses den som har ingått ett avtal om en paketresa med en researrangör eller med en reseförmedlare eller som har rätt att delta i en resa med stöd av ett avtal som någon annan person eller en sammanslutning ingått med researrangören eller reseförmedlaren.

5 §
Reseförmedlares ansvar

En reseförmedlare ansvarar på samma sätt som researrangören för information som ges till resenärerna och för att avtalet uppfylls. Detta ansvar bortfaller emellertid, om reseförmedlaren handlar för en sådan arrangörs räkning som har ett driftställe i Finland och om resenären då avtalet ingås är medveten om detta och om hur denna omständighet påverkar hans eller hennes rättigheter.


6 §
Broschyr om resan

Om en broschyr tillhandahålls resenärerna ska i den anges den tid som broschyren är i kraft, researrangörens namn och kontaktuppgifter samt följande uppgifter om resan:

1) resans pris, de tjänster som ingår i priset, avgifter som eventuellt debiteras separat och betalningsvillkoren,

2) resmålet eller resmålen och resrutten för en rundresa,

3) resans längd i dagar eller veckor och i fråga om rundresor också tiderna för uppehållen på olika orter,

4) dag och ort för avresan och hemresan,

5) transportmedel, transportens art, såsom reguljär- eller chartertransport, resklass och preliminära tidtabeller,

6) inkvarteringens art och var den är belägen, klassificering enligt de regler som gäller för den stat som utgör resans mål eller annan beskrivning av standarden, samt övriga utmärkande drag, såsom de tjänster som står till förfogande och rummets eller lägenhetens typ och utrustningsnivå,

7) allmän information om resehandlingar som medborgare i staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver, information om hur lång tid det i regel tar att få dessa handlingar och information om de hälsobestämmelser som gäller för resan och under vistelsen,

8) behovet av en frivillig reseförsäkring för att täcka utgifter för person- och sakskador och utgifter som uppstår om resan avbokas,

9) huruvida det krävs ett visst minimiantal deltagare för att resan ska genomföras och tidpunkten då det senast meddelas att resan kommer att ställas in till följd av för få deltagare,

10) huruvida researrangören eller resefömedlaren ställt säkerhet enligt 9 § i lagen om paketreserörelser (939/2008), information om enligt vilken stats lag säkerheten ställts samt huruvida säkerheten täcker den resa som bjuds ut.

6 a §
Avtalsvillkor

De villkor som tillämpas på reseavtal ska ingå i en broschyr eller finnas tillgängliga för resenärerna på annat sätt i skriftlig eller elektronisk form så att resenärerna kan spara och återge dem i oförändrad lydelse. I broschyren ska härvid hänvisas till tillämpliga villkor samt anges var de finns tillgängliga eller, i det fall att de har publicerats i någon annan av researrangörens broschyrer, var de är publicerade.

I avtalsvillkoren ska anges resenärernas rättigheter och skyldigheter enligt 10, 15 och 18 §. Dessutom ska det anges när ett för resenären bindande avtal uppkommer enligt lag eller enligt avtalsvillkoren.

6 b §
Förhandsinformationens och villkorens bindande verkan

Avtalsvillkor och andra uppgifter som har lämnats på förhand i en broschyr eller på annat sätt i skriftlig eller elektronisk form är bindande för researrangören. Villkoren och övriga uppgifter får dock ändras, om researrangören uttryckligen har förbehållit sig rätten till ändringar och tydligt underrättat resenären om ändringen innan ett avtal ingås eller om parterna senare har avtalat om ändringen.

7 §
Uppgifter som ska lämnas innan ett avtal ingås

Researrangören ska se till att resenären innan ett avtal ingås får den information som avses i 6 § och de avtalsvillkor som avses i 6 a §. Avtalsvillkoren samt den information som avses i 6 § 10 punkten ska lämnas skriftligen eller i sådan varaktig elektronisk form som avses i 6 a § 1 mom.

Om ett avtal ingås strax före en resa och om det därför skulle vara oskäligt besvärligt att lämna avtalsvillkoren skriftligen eller elektroniskt i varaktig form, kan uppgifterna om villkoren lämnas resenären på något annat lämpligt sätt.

8 §
Annan information som ska ges före avresa

Researrangören ska i god tid före avresa lämna resenärerna information om transporter och tidtabell samt göra dem uppmärksamma på att de eventuellt är skyldiga att på resmålet kontrollera uppgifterna om hemresan. Dessutom ska resenärerna ges andra nödvändiga uppgifter, så som anvisningar i händelse av sjukdom, olycksfall eller någon annan motsvarande omständighet.

Om researrangören inte har personal som i enlighet med 16 § kan bistå resenärerna på resmålet, ska researrangören till resenärerna lämna namn och kontaktuppgifter på sin eller reseförmedlarens lokala representant eller motsvarande uppgifter om lokala organ som resenärerna kan kontakta när de behöver hjälp. Om sådana representanter eller organ inte finns, ska resenärerna meddelas hur de vid behov kan få kontakt med researrangören eller förmedlaren.

Om en minderårig deltar i en resa utan vårdnadshavare, ska researrangören lämna barnets vårdnadshavare uppgifter om hur direktkontakt kan fås med den minderåriga eller med den som ansvarar för honom eller henne på resmålet.

Researrangören ska påpeka eventuella särskilda risker som resan kan innebära för resenärerna och även göra dem uppmärksamma på deras eget ansvar för den personliga säkerheten och behovet av försäkringar. Researrangören ska även informera resenärerna om att det utomlands är myndigheterna i respektive land som i första hand svarar för personsäkerheten.

15 §
Resenärers rätt att frånträda avtal

En resenär har rätt att frånträda avtal, om

1) resenären har grundad anledning att tro att resan inte kan genomföras på avtalat sätt till följd av en situation som avses i 12 § 1 mom. eller så att resenärens liv eller hälsa inte äventyras,

2) researrangören väsentligt höjt priset på resan i enlighet med 14 § eller med stöd av avtalsvillkoren gjort andra väsentliga ändringar i avtalet, eller

3) resenären är förhindrad att delta i resan till följd av en oväntad och allvarlig händelse som drabbat honom eller henne och det därför finns ett vägande skäl att frånträda avtalet.

Resenärens rätt att frånträda ett avtal med stöd av 1 mom. 3 punkten kan begränsas i avtalsvillkoren, om kostnaderna för en avbokad resa ska bäras helt och hållet eller huvudsakligen av researrangören till följd av att resan inte går att sälja till någon annan på grund av resans egenart, speciella karaktär eller något annat motsvarande skäl med samma innebörd.

Researrangören ska utan dröjsmål informeras om frånträdandet. Om avtalet frånträds enligt 1 mom. 3 punkten ska dessutom den händelse som hindrat att personen deltar i resan redovisas på ett tillförlitligt sätt. Researrangören ska utan dröjsmål återbetala det belopp som resenären betalat. Om avtalet frånträds enligt 1 mom. 3 punkten, har researrangören rätt till skälig ersättning för de nödvändiga åtgärder som frånträdandet förorsakat.

Om en resenär avlider före avresa, gäller bestämmelserna i 1 mom. 3 punkten och 2 och 3 mom. i fråga om rättsinnehavarnas rätt att frånträda avtalet.

18 §
Reklamation

Resenärer får inte åberopa fel, om de inte underrättar researrangören om felet inom skälig tid efter det att de har märkt eller borde ha märkt felet. Om researrangören inte har någon representant på resmålet, får en reklamation göras till en näringsidkare som researrangören har anlitat och i vars prestation det har framkommit fel.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På avtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 83/2008
EkUB 14/2008
RSv 113/2008
Rådets direktiv 90/314/EEG (390L0314); EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 59

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.