936/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

fogas till förordningen av den 4 april 1996 om registerförvaltningen (248/1996) en ny 10 a § som följer:

10 a §
Särskilda behörighetsvillkor som gäller konsumenträttsrådgivarens språkkunskaper

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) är behörighetsvillkoret som gäller språkkunskaper för två tjänster som konsumenträttsrådgivare vid magistraten i Vanda och för en tjänst som konsumenträttsrådgivare vid magistraten i Åboregionen utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt för tre tjänster som konsumenträttsrådgivare vid magistraten i Vasa utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

En konsumentrådgivare som Konsumentverket med stöd av 8 § 2 mom. i konsumentrådgivningslagen (800/2008) utnämner till en konsumenträttsrådgivartjänst som grundas vid magistraten, är utan hinder av denna förordning fortfarande beträffande denna tjänst behörig i fråga om språkkunskaperna.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.