919/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 4 § samt 12 § 1 mom., av dem 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 247/2008, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) nationellt stöd nationellt stöd som avses i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och som baserar sig på åkerarealen, antalet djur, produktionsmängden, referenskvantiteten för stöd som är frikopplat från produktionen eller på lagermängderna för trädgårdsprodukter, med undantag för stödet för renhushållning enligt 14 § i den nämnda lagen,

6) jordbruk odling av jordbruks- och trädgårdsväxter, arealuttag, skötsel av icke odlad åker, framställning av husdjursprodukter, hållande av animalieproduktionsdjur, biodling, hästhushållning, lagring, förberedelse för saluföring och packning av egenproducerade jordbruks- och trädgårdsprodukter samt spannmålstorkning, om dessa verksamheter utövas på sökandens gårdsbruksenhet,


4 §
Accisåterbäringens belopp

För energiprodukter som under skatteåret använts i jordbruket återbärs accis till sökanden enligt följande: 5,85 cent per liter lätt brännolja och 2,75 cent per kilogram tung brännolja som avses i lagen om accis på flytande bränslen och accisbeskattas i Finland samt 0,62 cent per kilowattimme accisbeskattad el som avses i lagen om accis på elström och vissa bränslen.

12 §
Ändringssökande

I beslut som skatteverket fattat på grund av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol i vars domkrets sökanden har sin hemkommun i enlighet med 5 § i lagen om beskattningsförfarande. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den make har sin hemkommun enligt vilken behörigt skatteverk bestäms med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Om ingen förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring ska sökas skriftligen, och besvärsskriften ska inom den besvärstid som nämns i 4 mom. i denna paragraf tillställas förvaltningsdomstolen eller skatteverket.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas på lätt och tung brännolja och el som har använts den 1 januari 2008 och därefter.

Samfund och samfällda förmåner ska lämna ansökan för skatteåret 2008 före utgången av april 2009. Sökanden ska uppge den mängd accisbeskattad lätt brännolja, tung brännolja eller el som har använts 2007 och 2008 separat, om sökandens ansökan för skatteåret 2008 också gäller accisbeskattad lätt brännolja, tung brännolja eller el som har använts 2007.

RP 185/2008
FiUB 25/2008
RSv 179/2008
Rådets direktiv 2003/96/EG, (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 51

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.