902/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 14 e § 4 mom., 17 § 2 mom., 18 § 1, 2 och 5 mom. och 18 a § 2 mom., sådana de lyder, 14 e § 4 mom. i lag 1380/2001 samt 17 § 2 mom., 18 § 1, 2 och 5 mom. och 18 a § 2 mom. i lag 88/1999, som följer:

14 e §

Om försäkringsbolaget eller dess skaderegleringsrepresentant inte iakttar de bestämmelser som avses i 1―3 mom. kan Finansinspektionen vidta sådana tillsynsåtgärder mot försäkringsbolaget som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

17 §

Finansinspektionen svarar för tillsynen över de förfaranden som ska iakttas i trafikförsäkringscentralens ersättnings- och försäkringsverksamhet och över försäkringsmatematiska faktorer. I fråga om trafikförsäkringscentralens åligganden i anslutning till verkställigheten av denna lag, dess förvaltning och försäkringsbolagens skyldighet och rätt att i förhållande till sina här influtna premieintäkter eller antalet här försäkrade risker delta i centralens utgifter och inkomster föreskrivs i centralens stadgar, vilka utfärdas genom förordning av statsrådet sedan centralen beretts tillfälle att framlägga förslag därom. Bestämmelser om trafikförsäkringscentralens bokslut och revision utfärdas genom förordning av statsrådet.


18 §

Försäkringsbolaget ska skriftligen för kännedom tillställa Finansinspektionen de allmänna och särskilda försäkringsvillkor som gäller trafikförsäkring senast en månad innan de tas i bruk. Finansinspektionen ska övervaka att försäkringsvillkoren överensstämmer med denna lag.

Finansinspektionen kan vid behov kräva att av försäkringsbolaget få en utredning om de grunder för försäkringspremierna, de formulär och de andra handlingar som bolaget använder i kontakterna med försäkringstagarna.


Försäkringsbolagen ska så som Finansinspektionen föreskriver låta utföra de undersökningar och beräkningar som åliggandena enligt denna paragraf förutsätter.

18 a §

Finansinspektionen kan meddela föreskrifter om insamlingen och statistikföringen av sådana uppgifter om skador som kan främja trafiksäkerheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.