901/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 8 december 2006 om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) 23 och 24 §,

ändras 5 § 2 mom., 8 § 2 mom., 22 § och 25 § 2 mom. samt

fogas till 12 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 §
Grunder för klassificeringen

Pensionsanstaltens styrelse ska följa tillämpningen av de grunder som avses i 1 mom. och årligen godkänna en utredning om tillämpningens totala konsekvenser för pensionsanstaltens solvensgräns. Utredningen ska tillställas Finansinspektionen.

8 §
Grunder för användning av derivatavtal

Pensionsanstaltens styrelse ska följa den risk som tillämpningen av de grunder som avses i 1 mom. innebär för pensionsanstalten och årligen godkänna en utredning om tillämpningens totala konsekvenser för pensionsanstaltens solvensgräns. Utredningen ska tillställas Finansinspektionen.

12 §
Allmän bestämmelse om täckning av ansvarsskulden

Finansinspektionen kan förbjuda en pensionsanstalt att hänföra en placering till täckningen av ansvarsskulden, om placeringens verkliga värde inte kan anges på ett tillförlitligt sätt eller om en realisering av placeringen är exceptionellt svår.

22 §
Tillstånd till undantag

Finansinspektionen kan på ansökan av pensionsanstalten för högst två år i sänder höja en eller flera i 15―18 § avsedda begränsningar till högst 20 procent av ansvarsskulden, förutsatt att detta inte bedöms äventyra en sund utveckling av den lagstadgade pensionsförsäkringsverksamheten. Finansinspektionen ska, när den fattar detta beslut, särskilt beakta hur beslutet påverkar den totala riskexponeringen i fråga om pensionsanstaltens placeringar och den diversifiering av placeringarna som avses i 3 §.

25 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om utarbetandet av och innehållet i de grunder och de utredningar som avses i 5 och 8 §, om uppgörandet av och innehållet i täckningsförteckningen samt om när de ska sändas till Finansinspektionen, om användningen och klassificeringen av derivatavtal, om värderingen av tillgångar och om förvaringen av tillgångar som hör till täckningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.